ˆ

Informacja publiczna

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Informacja ogłoszona dnia 2022-01-17 13:20:44 przez Halina Jarzyńska

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
 
     Tryb oraz zasady ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego zostały określone w pkt 13 preambuły dyrektywy 2019/1024  Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 czerwca 2021 r., wg której „Jednym z podstawowych celów ustanowienia rynku wewnętrznego jest stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi usług i produktów w całej Unii oraz w państwach członkowskich. Informacje sektora publicznego lub informacje gromadzone, produkowane, reprodukowane i rozpowszechniane przy okazji wykonywania zadań publicznych lub świadczenia usług w interesie ogólnym są ważnym materiałem wyjściowym dla produktów i usług związanych z treściami cyfrowymi, a wraz z rozwojem zaawansowanych technologii cyfrowych, takich jak sztuczna inteligencja, technologie rozproszonego rejestru i internet rzeczy, i staną się jeszcze ważniejszym ich zasobem. Zasadnicze znaczenie będzie mieć w tym kontekście także szeroki transgraniczny zasięg geograficzny. Oczekuje się, że zwiększone możliwości ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego między innymi pozwolą wszystkim unijnym przedsiębiorcom, w tym mikroprzedsiębiorstwom i MŚP, a także społeczeństwu obywatelskiemu, na wykorzystywanie ich potencjału oraz przyczynią się do rozwoju gospodarczego i tworzenia wysokiej jakości miejsc pracy oraz ich ochrony, w szczególności z korzyścią dla lokalnych społeczności, oraz do realizacji ważnych celów społecznych, takich jak odpowiedzialność i przejrzystość.”
 
Zasady oraz tryb ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, w tym w formie otwartych danych określone zostały w ustawie z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystaniu informacji sektora  publicznego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1641).
 
Przez informację sektora publicznego należy rozumieć każdą treść lub jej część, niezależnie od sposobu utrwalenia, w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej, będącej w posiadaniu Urzędu. Przez ponowne wykorzystywanie należy rozumieć wykorzystywanie przez użytkowników  informacji sektora publicznego (osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, która ponownie wykorzystuje informacje sektora publicznego), w jakimkolwiek celu, z wyjątkiem wymiany informacji sektora publicznego między podmiotami zobowiązanymi wyłącznie w celu realizacji zadań publicznych.
 
Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego
 
Każdemu przysługuje prawo do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego udostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu lub w portalu danych, lub w innym systemie teleinformatycznym Urzędu Miejskiego w Nidzicy lub na wniosek.
 
Warunkiem ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego udostępnionej na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nidzicy jest przestrzeganie:
 1. obowiązku poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej, podanie pełnej nazwy Urzędu Miejskiego w Nidzicy;
 2. obowiązku informowania o tym że informacja została przetworzona, modyfikacji uległa jej treść;
 3. zamieszczania przypisów informujących o źródle pochodzenia informacji;
 4. poinformowanie, iż organ zobowiązany do udostępnienia informacji sektora publicznego, nie ponosi odpowiedzialności za jej przetworzenie, dalsze udostępnianie i wykorzystywanie.
Urząd Miejski w Nidzicy nie ponosi odpowiedzialności za:
 1. przetworzenie informacji przez podmioty trzecie;
 2. ponowne wykorzystywanie udostępnionej lub przekazanej informacji sektora  publicznego w sposób naruszający obowiązujący porządek prawny.
Urząd Miejski w Nidzicy ponosi odpowiedzialność wyłącznie za przekazywane informacje i ich aktualność jedynie w pierwotnej formie i według stanu na dzień jej udostępnienia. Nie ponosi natomiast odpowiedzialności za ponowne wykorzystywanie udostępnionej lub przekazanej na wniosek informacji sektora publicznego w sposób naruszający obowiązujący porządek prawny, a także za rezultaty przetworzenia ponownie wykorzystywanej informacji sektora publicznego.
 
Informacja o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
 
Informacja sektora publicznego wytworzona w Urzędzie Miejskim w Nidzicy jest udostępniana lub przekazywana w celu ponownego wykorzystywania, co do zasady, bezpłatnie.
 
Zgodnie z art. 18 ustawy Urząd może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów. Ustalając wysokość opłaty, uwzględnia się koszty przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w określony sposób i w określonej formie, a także inne czynniki, które będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu nietypowych wniosków o ponowne wykorzystywanie, które mogą mieć wpływ na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji. Wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio związanych z przygotowaniem i przekazaniem informacji publicznej celem ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie.
 
W przypadku umożliwienia ponownego wykorzystywania, w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym, informacji sektora publicznego gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym, wnioskodawca zobowiązany może zostać do uiszczenia opłaty uwzględniającej koszty wynikające z dostosowania systemu teleinformatycznego oraz warunków technicznych i organizacyjnych do realizacji wniosku o ponowne wykorzystywanie.
 
Do opłat za nośniki, na których udostępnia się lub przekazuje informacje sektora publicznego w celu ich ponownego wykorzystywania stosuje się stawki określone w zarządzeniu nr 463/2020 Burmistrza Nidzicy w sprawie zasad publikowania i udostępniania informacji publicznej w Urzędzie Miejskim w Nidzicy.
 
Zasady ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego przekazywanych na wniosek:
 
W celu uzyskania informacji sektora publicznego do ponownego wykorzystywania, która nie została udostępniona na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nidzicy lub w portalu danych lub została udostępniona w innym systemie teleinformatycznym i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłaty za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat lub będą wykorzystywane na warunkach innych niż zostały dla tych informacji określone, wnioskodawca na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego składa wniosek, zawierający w szczególności:
 1. nazwę podmiotu zobowiązanego;
 2. informację o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub  formie wskazanej we wniosku;
 3. wskazanie informacji sektora publicznego, które będą ponownie wykorzystywane, a jeżeli już są udostępniane lub zostały przekazane, warunki ponownego wykorzystywania, na jakich ma być ponownie wykorzystywane, oraz źródło udostępniania lub przekazania;
 4. wskazanie celu ponownego wykorzystywania, w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów, usług;
 5. wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci elektronicznej - także wskazanie formatu danych;
 6. wskazanie: sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie są udostępniane lub nie zostały przekazane w inny sposób, albo sposobu  i okresu dostępu do informacji gromadzonych i przechowywanych w innym niż Biuletyn Informacji Publicznej systemie teleinformatycznym.
Wnioski można złożyć:
1) w formie pisemnej na adres: Urząd Miejski,  ul. Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica lub  Biurze Obsługi Klienta, pokój nr 1, w tym z wykorzystaniem faksu (89 625 07 11);
2) w formie dokumentu elektronicznego poprzez platformę e-PUAP;
3) mailowo na adres: lub
 
Wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli wniosek nie może zostać rozpatrzony w terminie 14 dni, wnioskodawca zostaje poinformowany o przyczynach opóźnienia oraz o terminie, w jakim wniosek zostanie rozpatrzony, przy czym nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.
 
Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie oraz o prawie do sprzeciwu
 
W zakresie nieuregulowanym ustawą do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego
 
Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi z tym, że:
 
 • przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;
 • skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.
 
     Prawo do dostępu do informacji sektora publicznego  podlega ograniczeniom wynikającym z przepisów ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego (art. 6 ustawy).
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-01-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Waleriańska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-01-17 13:07:52
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Halina Jarzyńska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-01-17 13:20:44
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Halina Jarzyńska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-01-17 13:20:44
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
550 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony