ˆ

Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej

Informacja ogłoszona dnia 2022-08-03 09:52:10 przez Paulina Maksym

Akapit nr 1 - brak tytułu

Nidzica, 03 sierpnia 2022 r.
 
TI.6220.24.2021                  
 
Postanowienie
 
Na podstawie art. 113 § 1 oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.- dalej kpa)
 
postanawiam
 
sprostować, na wniosek Elektrowni PV 66 Sp. z o.o., oczywistą omyłkę pisarską w decyzji Burmistrza Nidzicy z dnia 24 czerwca 2022r., nr 14/2022, znak: TI.6220.24.2021 ustalającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia polegającego na: budowie elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 1/1, 7 (obręb 0025) w miejscowości Radomin, Gmina Nidzica oraz na działce nr ew. 326/1, 326/2, 328 (obręb 0031) w miejscowości Wietrzychowo, Gmina Nidzica, w ten sposób, że:
 
  1. w akapicie 1 na str. 9 w uzasadnieniu przedmiotowej decyzji zdanie:
  
 
zastępuje się treścią:
 
  • „ Na terenie farmy planowany jest montaż do 85 szt. transformatorów 0,4/15 kV, których moc akustyczna szacowana jest do 70 dB każdy, (…)”
 
 
Uzasadnienie
 
 
W dniu 01 lipca 2022r. do tut. Urzędu wpłynął wniosek Inwestora o sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w uzasadnieniu w/w decyzji, sprostowany w dniu 18.07.2022r., dotyczący zmiany zdania z „ Na terenie farmy planowany jest montaż do 85 szt. transformatorów 0,4/15 kV, których moc akustyczna szacowana jest do 70 dB, (…)” na „ Na terenie farmy planowany jest montaż do 85 szt. transformatorów 0,4/15 kV, których moc akustyczna szacowana jest do 70 dB każdy, (…)”. Zarówno karta informacyjna przedsięwzięcia, jak i raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zawierają informację odnośnie mocy akustycznej transformatorów do 70 dB każdy.
Zgodnie z art. 113 § 1 kpa organ administracji publicznej może z urzędu lub na wniosek strony prostować w drodze postanowienia błędy pisarskie i rachunkowe oraz inne oczywiste omyłki w wydanych przez ten organ decyzjach. Sprostowanie opisanej omyłki nie wykracza poza zakres ustalony w  przepisie.
Wydanie postanowienia w trybie art. 113 kpa, które jest integralną częścią decyzji  z dnia 24 czerwca 2022r. nr 14/2022, znak: TI.6220.24.2021 nie prowadziło do ponownego rozstrzygnięcia sprawy, odmiennego od pierwotnego.
Wobec powyższego postanowiono o sprostowaniu omyłki.
 
Pouczenie
Na postanowienie stronom przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego postanowienia za pośrednictwem Burmistrza Nidzicy (art. 113 § 3 k.p.a.).
 
W trakcie biegu terminu do wniesienia zażalenia Strona może zrzec się prawa do wniesienia zażalenia wobec organu administracji publicznej, który wydał postanowienie.
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia zażalenia przez ostatnią ze stron postępowania, postanowienie staje się ostateczne i prawomocne (art. 144, art. 127a k.p.a.)
 
 
 
 
Otrzymują:
  1. Elektrownia PV 66 Sp. z o.o.,
pełnomocnik: Edyta Wójcik, ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa
  1. strony postępowania- zgodnie z wykazem
  2. a/a.
 
Do wiadomości:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie (art. 74 ust. 4 ustawy ooś)
2.  PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Ciechanowie (art. 74 ust. 4 ustawy ooś)
3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nidzicy (art. 86 a ustawy ooś)
4. Starosta Nidzicki ( art. 86 a ustawy ooś)
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-08-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Burmistrz Nidzicy Jacek Kosmala
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-08-03 09:52:07
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paulina Maksym
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-08-03 09:52:10
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paulina Maksym
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-08-03 09:53:38
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
29 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony