ˆ

Petycje do 2020 roku

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Przyjmowanie i rozpatrywanie petycji

Akapit nr 1 - brak tytułu

PETYCJE
Z dniem 6 września 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r., poz. 1195), która określa zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji. 
Przyjmowanie i rozpatrywanie petycji reguluje Zarządzenie Burmistrza Nidzicy Nr 380/2015 z dnia 31.12.2015r. w sprawie przyjmowania, rejestrowania, koordynowania i rozpatrywania petycji wnoszonych do Burmistrza Nidzicy i Rady Miejskiej w Nidzicy.
 
Przedmiot petycji
Zgodnie z uregulowaniami ustawy o petycjach, przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji. O uznaniu pisma za petycję decyduje treść żądania, a nie jego forma zewnętrzna.
Kto może złożyć petycję
Petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów - w interesie: publicznym, podmiotu wnoszącego petycję albo podmiotu trzeciego, za jego zgodą.
W jakiej formie można wnieść petycje
Petycję składa się w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję, a jeżeli podmiotem wnoszącym petycję nie jest osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów – przez osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję.
Petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu oraz powinna zawierać adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję. 
Petycja powinna zawierać:
1) oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;
2) wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;
3) oznaczenie adresata petycji;
4) wskazanie przedmiotu petycji.
 
Petycja składana w interesie podmiotu trzeciego zawiera także imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej tego podmiotu. Podmiot, o którym mowa powyżej wyraża zgodę na złożenie w jego interesie petycji w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgoda jest dołączana do petycji.
Petycja może zawierać zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu trzeciego - w przypadku gdy petycja jest składana w interesie podmiotu trzeciego.
Termin załatwienia petycji 
Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie trzech miesięcy od dnia jej złożenia. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od podmiotu rozpatrującego petycję uniemożliwiających rozpatrzenie petycji we wskazanym terminie, termin ten ulega przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o kolejne 3 miesiące. Postępowanie w sprawie petycji kończy się zawiadomieniem podmiotu wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem - w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.
Petycja wielokrotna
Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach przewiduje również instytucję tzw. „petycji wielokrotnej”. W świetle uregulowań ww. ustawy, jeżeli w ciągu miesiąca od otrzymania petycji przez podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji składane są dalsze petycje dotyczące tej samej sprawy, podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji może zarządzić łączne rozpatrywanie petycji (petycja wielokrotna). W takim przypadku, na stronie internetowej podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji lub urzędu go obsługującego ogłasza się okres oczekiwania na dalsze petycje nie dłuższy niż 2 miesiące, licząc od dnia ogłoszenia. Termin rozpatrzenia petycji wielokrotnej liczy się od dnia upływu okresu, o którym mowa powyżej. 
W przypadku petycji wielokrotnej sposób jej załatwienia jest ogłaszany na stronie internetowej podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji lub urzędu go obsługującego. Ogłoszenie to zastępuje zawiadomienie podmiotu wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia.
 
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r., str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018r., str. 2), zwanego dalej Rozporządzeniem Burmistrz Nidzicy informuje, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Nidzicy. Siedzibą Burmistrza Nidzicy jest Urząd Miejski w Nidzicy ul. Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica.
 2. W sprawach związanych z danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem ochrony danych poprzez adres e-mail: lub korespondencyjnie na adres Urzędu Miejskiego w Nidzicy.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia petycji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia oraz ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom realizującym zadania na rzecz administratora danych osobowych, takim jak: dostawcy oprogramowania - wyłącznie w celu zapewnienia ich sprawnego działania z zachowaniem zasad ochrony danych osobowych i poufności przetwarzania, operatorzy pocztowi w celu zapewnienia korespondencji, podmioty publiczne w zakresie obowiązujących przepisów prawa oraz inne podmioty, którym przekazanie Pana/Pani danych osobowych będzie niezbędne do realizacji celów przetwarzania określonych w pkt. 3.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych z dnia 18 stycznia 2011 r.
 6. W związku z przetwarzaniem przez administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do treści danych osobowych oaz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, niezbędnym do prowadzenia sprawy w Urzędzie Miejskim w Nidzicy.
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również
  w formie profilowania.
 
 
 • Informacja na temat rozpatrywanych petycji kierowanych do Burmistrza Nidzicy
Lp.
Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach)
Skan petycji
Przedmiot petycji
Data złożenia petycji
Przewidywany termin załatwienia sprawy
Zasięgane opinie
Informacja o sposobie załatwienia petycji
ROK 2016              
 
 
1.
wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach
lokalizacja budowy gminnych mieszkań socjalnych
11.03.2016r.
zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji
brak
Odpowiedź OSO.152.1.2016
 
 
2.
wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach
Dot. współpracy Burmistrza Nidzicy z Urzędem Marszałkowskim oraz pozyskiwania inwestorów strategicznych dla miasta i gminy w 2015 roku.
31.03.2016r.
zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji
Odpowiedź OSO.152.2.2016
3. wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach treść Dot. drogi publicznej do kolonii Łyńskiej oraz lokalizacji kontenerów mieszkalnych 10.11.2016 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji brak Odpowiedź OSO.152.3.2016
4. wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach treść Dot. budowy pomnika upamiętniającego walki Wojsk Polskich nad Omulwią w 1807r. 14.11.2016 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji brak Odpowiedź OSO.152.4.2016
5. wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach treść Dot. zanieczyszczenia powietrza w mieście 14.12.2016 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji brak
Odpowiedź OSO.152.5.2016
 
ROK 2017              
6.
Jan Jabłonowski
Zarządzanie Nieruchomościami
ul. 3 Maja 2/3
13-100 Nidzica
treść dot.w sprawie przygotowania dla Rady Miejskiej projektu uchwały w spr. zwolnienia od uiszczania podatku od gruntu 25.05.2017 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji brak
OSO.152.7.2017
7.
Dr Bogusław J.Feder
Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości Fundacja
ul. Orzeszkowej
05-827 Grodzisk Mazowiecki
treść dot. działań wspierających przedsiębiorczość 08.06.2017 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji brak
OSO.152.8.2017
8.
Sponsor Konferencji: WESTRAND M.Szatkowski. Sp.J
ul. Kłobucka 13
02-699 Warszawa
treść dot. opublikowania w oficjalnej stronie internetowej baneru konferencji związanej z zapobieganie uciążliwości zapachowej 21.06.2017 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji brak
OSO.152.9.2017
9. Młodzieżowa Rada Miejska w Nidzicy treść dot. budowy pływalni miejskiej w Nidzicy 03.07.2017 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji brak
OSO.152.10.2017
10.
Osoba Prawna
Szulc-Efekt sp. z o. o.
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa
treść dot. nawyków żywieniowych w szkołach 14.09.2017 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji brak
OSO.152.11.2017
11.
Dr Bogusław J.Feder
Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości Fundacja
ul. Orzeszkowej
05-827 Grodzisk Mazowiecki
treść dot. przekazywania bezpłatnych informacji dla Lokalnych Mikroprzedsiębiorców przydatnych do prowadzenia działalności 23.10.2017 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji brak
OSO.152.12.2017
12. wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach treść dot. nadania nazwy rondu znajdującemu się na terenie miasta Nidzica w ciągu drogi wojewódzkiej 604 na skrzyżowaniu ulic Romualda Traugutta i Olsztyńskiej 31.10.2017 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji brak
OSO.152.13.2017
 
ROK 2018              
1.
Mieszkańcy miejscowości Łyna treść dot. prośby o zaoferowanie wychowawcy świetlicy w Łynie lepszych warunków pracy, aby zgodził się pozostać na zajmowanym stanowisku pracy 04.04.2018 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji Wniosek o odrzucenie petycji
OSO.151.1.2018
2. Mieszkańcy miejscowości Łyna treść dot. dot. braku zgody na umieszczenie Biblioteki Publiczno-Szkolnej w budynku Świetlicy Środowiskowej w Łynie oraz wyłączenie świetlicy z zarządu MOPS w Nidzicy 04.04.2018 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji brak
OSO.152.2.2018
3. Mieszkańcy bloków u. 1 Maja 32, 32b oraz mieszkańcy domków przy ul. 1 Maja 30 treść dot. myjni samochodowej mającej powstać w sąsiedztwie bloków oraz domków jednorodzinnych 27.08.2018 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji brak
 
4. Szulc-Efekt sp. z o.o. treść dot. próby dokonania analizy - możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełnym używaniem środków komunikacji elektronicznej w postępowaniach o udzielenie zamówienia 09.11.2018 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji brak
OSO.152.8.2018
ROK 2019              
1. adw. Renata Sutor treść petycja w zakresie zmiany przepisów prawa 02.04.2019 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji brak
Odpowiedź
2. Fundacja na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego treść petycja w sprawie usuwania skutków zdarzeń drogowych 13.06.2019 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji brak
Odpowiedź
 
3.
 
Mieszkańcy Grzegórzek treść
 
petycja przeciwko budowie czterech elektrowni fotowoltaicznych na działkach ewidencyjnych nr 50/1,51/1,43/1 w obrębie Grzegórzki
 
07.08.2019 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji brak
Odpowiedź
ROK 2020              
1. Zjednoczenie Chrześcijańskich Rodzin treść w sprawie podjęcia przez Radę Miejską w Nidzicy uchwały w sprawie przyjęcia ,,Samorządowej Karty Praw Rodzin'' 24.07.2020 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji brak
Odpowiedź
OSO.152.3.2020
2.
Osoba Prawna
Szulc-Efekt sp. z o. o.
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa
treść wykonanie rekonesansu w obszarze związanym z udostępnianiem przez Urząd płynów do dezynfekcji 07.08.2020 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji brak
Odpowiedź
OSO.152.8.2020
3. Mieszkańcy Dobrzynia treść petycja w sprawie niepodpisywania umowy dot. planowanej inwestycji 01.10.2020 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji brak
Odpowiedź OSO.152.5.2020
4. wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach treść petycja w sprawie planowanej budowy fabryki klejonych elementów drewnianych w gminie Nidzica 06.10.2020 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji brak
Odpowiedź OSO.152.6.2020
5. wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach treść petycja w sprawie planowanej inwestycji 09.10.2020 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji brak
Odpowiedź OSO.152.7.2020
 
 
 
 
 • Informacja na temat rozpatrywanych petycji kierowanych do Rady Miejskiej
 
Lp.
Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach)
Skan petycji
Przedmiot petycji
Data złożenia petycji
Przewidywany termin załatwienia sprawy
Zasięgane opinie
Informacja o sposobie załatwienia petycji
 
1.
 
 
Lokalna Organizacja Turystyczna Powiatu Nidzickiego
Ul. Zamkowa 2
13-100 Nidzica
dot. likwidacji lokalnej gazety „Głos Nidzicki”
9.11.2017r.
zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji
brak
OSO.152.14.2018
2.
Miejska Rada Seniorów w Nidzicy
13-100 Nidzica
Plac Wolności 1/37
Halina Pyszko
Przewodnicząca MRS
dot. podjętej przez Radę Miejską w Nidzicy uchwały dotyczącej likwidacji "Głosu Nidzickiego"
16.11.2017r
zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji
brak
OSO.152.15.2018
3. Mieszkańcy bloków u. 1 Maja 32, 32b oraz mieszkańcy domków przy ul. 1 Maja 30 treść dot. myjni samochodowej mającej powstać w sąsiedztwie bloków oraz domków jednorodzinnych 29.08.2018 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji brak
Odpowiedź
4. wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach treść dot. zmian w regulaminie do uchwały XXXVI/527/2013 Rady Miejskiej w Nidzicy 31.10.2018 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji brak
Odpowiedź
5. Zjednoczenie Chrześcijańskich Rodzin treść w sprawie podjęcia przez Radę Miejską w Nidzicy uchwały w sprawie przyjęcia ,,Samorządowej Karty Praw Rodzin'' 24.07.2020 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji brak
Odpowiedź
6. wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach treść dot. planowanej inwestycji budowy "Centrum Kompetencyjnego Drewna" 09.10.2020 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji brak
Odpowiedź
7. wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach treść dot. planowanej budowy Fabryki klejonych elementów drewnianych w gminie Nidzica 06.10.2020 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji brak
Odpowiedź
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Elżbieta Ploska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-01-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Elżbieta Ploska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-01-07 12:22:36
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Mariusz Dobrowolski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-01-07 12:22:40
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Halina Jarzyńska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-02-10 09:04:18
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5668 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »