ˆ

WYBORY ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH KADENCJA 2024-2027

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH NA KADENCJĘ 2024-2027

Informacja ogłoszona dnia 2023-09-19 14:03:55 przez Halina Jarzyńska

Akapit nr 1 - brak tytułu

Nidzica, 18 września 2023 r.
Wybory uzupełniające ławników sądowych
na kadencję 2024-2027
 
Rada Miejska w Nidzicy, na wniosek Prezesa Sądu Okręgowego w Olsztynie, ogłasza wybory uzupełniające ławników sądowych do;
 1. Sądu Rejonowego w Nidzicy - 1 ławnika;
 2. Sądu Rejonowego w Olsztynie – 2 ławników, do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.
Wybory ławników regulują przepisy rozdziału 7 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023 r., poz. 217 z późn. zm.). Kandydatów na ławników należy zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 października 2023 r. w Urzędzie Miejskim w Nidzicy – Biuro Obsługi Klienta (parter) w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Nidzicy.
 
Ławnikiem może być wybrany ten kto:
 • posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 • jest nieskazitelnego charakteru,
 • ukończył 30 lat,
 • jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
 • nie przekroczył 70 lat,
 • jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
 • posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.
Ławnikami nie mogą być:
 • osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz prokuraturze,
 • osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
 • funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
 • adwokaci i aplikanci adwokaccy,
 • radcy prawni lub aplikanci radcowscy,
 • duchowni,
 • żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
 • funkcjonariusze Służby Więziennej,
 • radni gminy, powiatu i województwa.
Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.
 
Kandydatów na ławników zgłaszają:
 • prezesi właściwych sądów,
 • stowarzyszenia,
 • inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,
 • co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie Gminy Nidzica.
Do karty zgłoszenia kandydata na ławnika obowiązkowo należy załączyć:
 • informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
 • oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2527), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
 • 2 zdjęcia zgodne z wymaganiami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonywanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczącej tej organizacji.
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.
Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.
Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.
Informacja z Krajowego Rejestru Karnego, oświadczenia kandydata oraz zaświadczenie lekarskie powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia, a odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie z innego właściwego rejestru lub ewidencji nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.
 
TERMIN ZGŁASZANIA KANDYDATÓW MIJA 18 października 2023 ROKU O GODZ. 15.30.
 
Wszelkie informacje o wyborze ławników sądowych można uzyskać pod numerem telefonu: 89 625 07 81.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Nidzicy
                                                                           /-/ Tadeusz Danielczyk
 
Dokumenty do pobrania:
 1. karta zgłoszenia kandydata na ławnika;
 2. zapytanie o udzielenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego;
 3. wniosek o wydanie odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego;
 4. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 5. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
 6. lista osób zgłaszających kandydata na ławnika.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-09-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Wiceprezes Sądu Okręgowego w Olsztynie Marcin Czapski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-09-19 13:02:17
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Halina Jarzyńska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-09-19 14:03:55
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Halina Jarzyńska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-09-19 14:03:55
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
146 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony