ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ważne informacje

Strona główna - informacja

Tytył nie wyświetlany dla informacji

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
INFORMACJA
 
Informuję, że Urząd Miejski w Nidzicy w dniu 12 lipca 2024 r. będzie czynny w godzinach
od 07:30 do 14:30,
 
a w dniach od 15 lipca 2024 r. do 19 lipca 2024 r. będzie czynny w godzinach od 07:00 do 14:30.

                                                                                                    Burmistrz Nidzicy
                                                                                         /-/ Jacek Kosmala
 
 
URZĄD MIEJSKI
13-100 Nidzica, ul.Plac Wolności 1
Tel. 89-625 07 10; Fax. 89-625 07 11
NIP: 745 00 07 767,  REGON: 000687764
 
 
GMINA NIDZICA
jest podatnikiem podatku VAT
NIP: 984 016 15 72, REGON: 510743640
 
 
URZĄD MIEJSKI W NIDZICY CZYNNY W GODZINACH: 
poniedziałek- piątek:  od 7:30 do 15:30
 
 
KASA URZĘDU MIEJSKIEGO W NIDZICY CZYNNA W GODZINACH:
poniedziałek- piątek:  od 7:30 do 13:00
 
 
 
Wszystkie należności w tym z tytułu podatków, opłaty skarbowej i pozostałych opłat można wpłacać: 
 
w kasie urzędu: poniedziałek - piątek w godz. 7:30 - 13:00   
 
lub na konto Gminy Nidzica w banku:
 
PKO BP SA Regionalne Centrum Korporacyjne w Olsztynie nr  35 1020 3613 0000 6502 0004 7993
 
 
Pracownicy Wydziału Techniczno Inwestycyjnego 
przyjmują interesantów w dniach: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek.
Środa jest dniem wewnętrznym, w którym nie przyjmują interesantów.
 
Pozostali pracownicy Urzędu Miejskiego w Nidzicy przyjmują interesantów w godzinach pracy Urzędu.
 
___________________________________________________________________________________
 
Przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków:
 
Burmistrz - pokój nr 19 (I piętro) w drugi i czwarty poniedziałek każdego miesiąca w godzinach od 10:00 do 13:00 lub po wcześniejszym umówieniu się w Sekretariacie tel. (89) 625 07 10  
 
Zastępca Burmistrza - pokój nr 19 (I piętro) w każdy poniedziałek w godzinach od 13:00 do 16:00 lub po wcześniejszym umówieniu się w Sekretariacie tel. (89) 625 07 10
 
Sekretarz, Skarbnik i kierownicy wydziałów - codziennie, w godzinach pracy urzędu
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jacek Zieliński - pokój nr 40 (II piętro) w 1 i 3 poniedziałek każdego miesiąca w godz. 15:00 - 16:00  
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Gólnik- pokój nr 40 (II piętro) w 2 i 4 poniedziałek każdego miesiąca w godz. 15:00 - 16:00  
 
 
Przyjmowaniem i koordynowaniem rozpatrywania skarg i wniosków zajmuje się Wydział Organizacyjny.
Nadzór nad przyjmowaniem i  rozpatrywaniem skarg i wniosków pełni Sekretarz Miasta.
 
 
 
Komunikacja z Urzędem
Sekretariat
89 625 07 10
Wydział Techniczno-Inwestycyjny
Wydział Gospodarki Mienieniem Komunalnym i Rolnictwa
Wydział Pozyskiwania Środków Pomocowych, Rozwoju i Komunikacji Społecznej
Wydział Finansowy
Wydział Organizacyjny
Wydział Spraw Obywatelskich i Kadr
Urząd Stanu Cywilnego
Biuro Rady Miejskiej
Straż Miejska
Inspektor Ochrony Danych
89 625 07 29
 
 
 
INFORMACJA
 
     Realizując założenia Europejskiej Agendy Cyfrowej, Polska przyjęła Narodowy Plan Szerokopasmowy, którego celem  jest m.in. zapewnienie ultraszybkiego dostępu do internetu, wszystkim gospodarstwom domowym w kraju.
     Jednym z instrumentów w realizacji tego celu jest wsparcie finansowe na rozwój infrastruktury szerokopasmowej na obszarach ,,białych plam’’ udzielane przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
     W wyniku rozstrzygnięć konkursu ogłoszonego przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, Orange Polska zbuduje internetową sieć światłowodową w projekcie Nidzicki „a” Orange Światłowód, obszar nr. 5.28.11.00 w którym znajduje się Gmina Nidzica.
     Na stronie znajduje się również Lista punktów adresowych wskazanych do objęcia zasięgiem sieci.
     Infrastruktura światłowodowa oparta na kablach światłowodowych doprowadzana będzie do granicy działki dla budynków jednorodzinnych i do części wspólnych dla budynków wielorodzinnych.
     Wybudowana sieć będzie dostępna dla wszystkich operatorów, zainteresowanych świadczeniem usług na terenie gminy. Inwestycja będzie realizowana etapowo a planowany termin jej zakończenia to 30.06.2026 r.
Wszelkie informacje o aktualnych i planowanych zasięgach sieci szerokopasmowych można znaleźć także na stronie internetowej https://internet.gov.pl.
 
Link do mapy z naniesionymi punktami adresowymi do wglądu:
 
Jeśli punkt adresowy nie widnieje na mapie to znaczy, że nie jest objęty projektem KPO i zapotrzebowanie należy zgłaszać indywidualnie przez portal:
 
Wszelkie pytania dotyczące projektu należy kierować na skrzynkę mailową:
 
Strategia i Architektura
Zarządzanie Inwestycjami ze Środków Publicznych
Orange Polska
Dąbrowszczaków 21
10-540 Olsztyn
 
 
________________________________________________________________________________________________________________
 
 
DODATEK GAZOWY-NOWE ŚWIADCZENIE DLA GOSPODARSTW OGRZEWANYCH GAZEM-NABÓR WNIOSKÓW 2023
 
1 grudnia 2022 r. Sejm uchwalił ustawę o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U.2022.2687 z dnia 2022.12.20). Ustawa przewiduje m. in. wsparcie dla gospodarstw domowych w ponoszeniu kosztów zakupu paliwa na cele grzewcze.
 
Dodatek do gazu stanowi refundację podatku VAT wynikającej z faktury za dostarczenia paliw gazowych od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.
 
Dodatek gazowy otrzyma odbiorca paliw gazowych wykorzystujący gaz jako główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego. Urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi muszą być wpisane lub zgłoszone do CEEB, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576, 1967 i 2456), do dnia wejścia w życie ustawy (tj. do 21.12.2022 r.), albo po tym dniu – w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.
 
Kto może ubiegać się o refundację:
Prawo do refundacji przysługuje pod warunkiem spełnienia przez gospodarstwo domowe kryterium dochodowego wynoszącego:
 1. 2100 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego,
 2. 1500 zł na osobę wchodzącą w skład gospodarstwa domowego wieloosobowego
Gospodarstwem domowym jednoosobowym jest osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca. Z kolei gospodarstwem wieloosobowym jest osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące.
 
Wnioskodawcą musi być osoba, która faktycznie ponosi koszty wynikające z faktury za zakup paliwa na cele grzewcze.
Dochód weryfikowany jest jednorazowo przy złożeniu pierwszego wniosku. Sposób liczenia dochodu jest analogiczny jak przy ubieganiu się o zasiłek rodzinny, fundusz alimentacyjny czy dodatek osłonowy.
 
Gdy wniosek o refundację złożony jest w okresie:
 • od 1 stycznia do 31 lipca 2023 r.– uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek, tj. dochód z 2021 r.
 • od 1 sierpnia do 29 lutego 2024 r.– uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek, tj. dochód z 2022 r.
Termin złożenia wniosku:
 • Wniosek należy złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nidzicy, ul. Kolejowa 5,  w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych nie później niż do dnia 29 lutego 2024 r.
 • Wnioski o refundację VAT dostępne w siedzibie MOPS w Nidzicy od dnia 30-01-2023 r.
________________________________________________________________________________________________________
 
 
KOMUNIKAT
W SPRAWIE PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW O DODATEK DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH Z TYTUŁU WYKORZYSTYWANIA NIEKTÓRYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA
 
Szanowni Państwo!
 
Informujemy, że na terenie Gminy Nidzica obsługę wniosków o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła realizować będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy, ul. Kolejowa 5. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie w godzinach 7:30-15:30
pod numerem 89 625 26 79, 89 625 29 14.
 
Wnioski o ustalenie prawa do dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła są dostępne na stronie   https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000197401.pdf
oraz
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nidzicy od dnia 26 września 2022r.
 
Wnioski o dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła w wersji papierowej przyjmowane będą od dnia 26 września 2022r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nidzicy, Kolejowa 5, parter.
 
Wnioski będzie można składać:
1) elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP
2) tradycyjnie (papierowo) – od dnia 26 września 2022r do 30 listopada 2022 r.
 
 
 
________________________________________________________________________________________
 
Świadczenia dla osób, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie
 
Każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, może być przyznane na jego wniosek, świadczenie pieniężne z tego tytułu nie dłużej niż za okres 120 dni. Okres wypłaty świadczenia może być przedłużony w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Zadania gminy w tym zakresie, są zadaniami z zakresu administracji rządowej zleconymi gminie, a środki przeznaczone na ich realizację zapewnia wojewoda.
 
Rada Ministrów określiła, w drodze rozporządzenia, maksymalną wysokość świadczenia na kwotę 40 zł za osobę dziennie oraz warunki jego przyznawania i przedłużania jego wypłaty, uwzględniając liczbę obywateli Ukrainy napływających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sytuację ludności cywilnej i perspektywy zakończenia działań wojennych na terytorium Ukrainy oraz względy humanitarne, a także biorąc pod uwagę aktualną sytuację budżetu państwa i stan finansów publicznych.
 
Warunki przyznania świadczenia, maksymalną wysokość świadczenia, warunki przedłużania wypłaty świadczenia określono w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 maja 2022r. (Dz.U. z 2022r. poz. 1020). Wzór wniosku o świadczenie pieniężne określono w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 marca 2022 r.(Dz. U. z 2022r. poz. 608 i poz. 941), zmienionego rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2022r. (Dz.U. z 2022r. poz. 941), zmienionego rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 października 2022r. (Dz.U. z 2022r. poz. 2226) oraz zmienionego rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2023r.(Dz.U. z 2023r. poz.838)
 
Świadczenie przyznawane jest za okres faktycznego zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, nie dłużej niż za okres 120 dni licząc od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jest wypłacane z dołu.
 
Gmina może przedłużyć okres wypłaty świadczenia na okres dłuższy niż 120 dni w przypadku zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelowi Ukrainy, który:

1) posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 i 1981 oraz z 2022 r. poz. 558);
2) posiada dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności;
3) ukończył 60 rok życia (kobiety) albo 65 rok życia (mężczyźni);
4) jest kobietą w ciąży lub osobą wychowującą dziecko do 12 miesiąca życia;
5) samotnie sprawuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej opiekę nad trojgiem i więcej dzieci;
6) jest małoletnim wymienionym w art. 25a ust. 1 ustawy.

2. Świadczenie, o którym mowa w ust. 1:
1) pkt 1 i 2 – przysługuje za osobę niepełnosprawną, za osobę sprawującą nad nią opiekę i za każde małoletnie dziecko tych osób;
2) pkt 4 – przysługuje za kobietę w ciąży i za każde jej małoletnie dziecko lub za opiekuna wychowującego dziecko do 12 miesiąca życia i za wszystkie jego małoletnie dzieci;
3) pkt 5 – przysługuje za opiekuna i za każde małoletnie dziecko;
4) pkt 6 – przysługuje za małoletniego, za opiekuna tymczasowego ustanowionego dla małoletniego oraz za wszystkie małoletnie dzieci opiekuna tymczasowego.

 
Zgodnie ze specustawą, wniosek o świadczenie pieniężne powinien zawierać:
1)  imię i nazwisko albo nazwę składającego wniosek,
2) PESEL lub NIP składającego wniosek,
3) wskazanie okresu, na jaki zapewniono zakwaterowanie oraz liczby osób przyjętych do zakwaterowania,
4) imię i nazwisko osoby przyjętej do zakwaterowania i PESEL,
5) oświadczenie składającego wniosek o zapewnieniu zakwaterowania i wyżywienia,
6) numer rachunku płatniczego, na który wypłacane będzie świadczenie,
7) świadczenie składającego wniosek pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, że dane zawarte we wniosku są prawdziwe,
8) adres miejsca pobytu osób przyjętych na zakwaterowanie,
9) adres poczty elektronicznej i numer telefonu składającego wniosek,
10) oświadczenie, że za osobę przyjętą do zakwaterowania na wskazany okres nie wypłacono już świadczenia,
11) oświadczenie podmiotu składającego wniosek, że za okres wskazany w pkt. 3 nie otrzymano dodatkowego wynagrodzenia, w tym za wynajem.

Do wniosku należy dołączyć dokument poświadczający prawo do dysponowania lokalem wskazanym we wniosku jako miejsce zakwaterowania uchodźców.
Świadczenie pieniężne nie przysługuje, jeżeli:
 • za osobę objętą zakwaterowaniem na wskazany okres wypłacono już świadczenia,
 • za okres, którego dotyczy wniosek wnioskodawca otrzymał dodatkowe wynagrodzenie, w tym za wynajem,
 • warunki zakwaterowania i wyżywienia zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi;
 • we wniosku o przyznanie świadczenia podano nieprawdę.
Przyznanie i wypłata świadczenia może zostać uzależniona od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia. Weryfikacji ww. warunków dokonywać będą pracownicy Urzędu Miejskiego w Nidzicy na podstawie upoważnienia Burmistrza Nidzicy.
 
Wnioski rozpatrywane będą w terminie miesiąca od dnia złożenia (wpływu). 
 
Wnioski można składać:
 1. w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Nidzicy, parter, pokój nr 1,
w godzinach pracy Urzędu;
 1. elektronicznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej – e-PUAP. Wniosek taki opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego;
 2. drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Nidzicy, ul. Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica.
Inspektor ds. wojskowych, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej przyjmuje zgłoszenia od podmiotów, w tym od osób fizycznych, które wyrażają gotowość zakwaterowania w swoich lokalach obywateli Ukrainy, przybyłych do Polski w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, oraz obywatelom Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 
W przypadku wątpliwości proszę o kontakt telefoniczny z inspektorem ds. wojskowych, zarzadzania kryzysowego i obrony cywilnej  -
tel.89 625 07 62
 
DO SPRAWY POBIERZ WNIOSEK Z ZAŁĄCZNIKIEM:
 
 
 
Wnioskodawca jest zobowiązany do poświadczenia, że posiada prawo dysponowania lokalem wskazanym we wniosku jako miejsce zakwaterowania uchodźców. 
 
 
___________________________________________________________________________
 
Zmiany w Ustawie  z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. , poz.167)
 
Szanowni Państwo,
 
     W związku z wprowadzonymi zmianami do Ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U.z 2024 r.,poz 167), informujemy iż od 1 lipca 2024 roku usunięto art.13 w/w Ustawy. Osoby,które będą potrzebowały pomocy ze strony Państwa Polskiego w zapewnieniu wyżywienia zakwaterowania mogą złożyć wniosek o umieszczenie ich w punkcie zbiorowego zakwaterowania. Wniosek należy złożyć w punkcie obsługi Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie albo przesłać go listownie na adres Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie, Al. Marsz.Józefa Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn lub drogą elektroniczną na adres:
wzór wniosku poniżej. 
 
 
___________________________________________________________________________________________________________
 
 
PESEL dla Ukraińców – uproszczona procedura
 
Od środy (16 marca) obywatele Ukrainy, którzy po 24 lutego 2022 roku uciekli przed wojną do Polski będą mogli składać wnioski o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie.
 
Kto może otrzymać numer PESEL?
Każdy, kto:
 • przybył w okresie od 24 lutego 2022 r. do Polski bezpośrednio z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi,
 • złoży osobiście, w dowolnym urzędzie gminy, w postaci papierowej, opatrzony własnoręcznym czytelnym podpisem wypełniony wniosek o nadanie numeru PESEL,
/w imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, wniosek o nadanie numeru PESEL składa  jedno z rodziców, opiekun, kurator, opiekun tymczasowy lub osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem/.
 
Pamiętaj!
Wniosek może złożyć obywatel Ukrainy, który nie posiada zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, statusu uchodźcy, ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt tolerowany lub nie złożył wniosku o ochronę międzynarodową.
 
W celu otrzymania numeru PESEL należy:
Wypełnić wniosek o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie i złożyć osobiście w dowolnym urzędzie gminy. Do wniosku należy dołączyć fotografię osoby, której numer PESEL jest nadawany. Numer PESEL zostanie nadany po ustaleniu tożsamości osoby wnioskującej, w oparciu o dokumenty (nawet te, które utraciły swoją ważność), takie jak: paszport, dowód osobisty, Karta Polaka czy prawo jazdy. W przypadku dzieci może być również akt urodzenia.

Pamiętaj !
Wybierając się do Urzędu zabierz ze sobą dokument, który potwierdzi dane, które podajesz we wniosku oraz twoją tożsamość. Jeżeli nie posiadasz takiego dokumentu, możesz złożyć oświadczenie o jego braku pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Dane, które wpiszesz we wniosku:
 • imię i nazwisko,
 • data i miejsce urodzenia,
 • kraj urodzenia i obywatelstwo,
 • data wjazdu do Polski,
 • ukraiński numer ewidencyjny ‒ jeśli masz,
 • aby uzyskać profil zaufany – dane kontaktowe: adres e-mail i polski numer telefonu.
Jeśli wypełniasz wniosek w imieniu osoby małoletniej (dziecka poniżej 18 roku życia), podaj dane rodziców i/lub osoby sprawującej faktyczną opiekę nad dzieckiem.
Do wniosku dołącz kolorowe zdjęcie na papierze fotograficznym w rozmiarach 35 x 45 mm (szerokość x wysokość) i – jeśli jesteś na zdjęciu w ciemnych okularach lub w nakryciu głowy – odpowiednie zaświadczenie.

Aby uzyskać profil zaufany, musisz mieć:
1) działający telefon komórkowy z numerem od polskiego operatora, którego jesteś wyłącznym użytkownikiem,
2) adres e-mail, z którego korzystasz.
Pamiętaj! Podczas składania wniosku zostaną pobrane twoje odciski palców.
 
Wypełniony wniosek wraz z potrzebnymi dokumentami oraz zdjęciem przynosisz do Urzędu Miejskiego w Nidzicy – I piętro, pokój nr 33 i 32.  Dziecko do 12. roku życia nie musi być obecne przy składaniu wniosku ‒ z wyjątkiem sytuacji, w której jego tożsamość będzie ustalana w oparciu o oświadczenie.
Wniosek w imieniu dziecka składa jedno z rodziców, opiekun, kurator, opiekun tymczasowy ustanowiony przez sąd opiekuńczy lub osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem. Od dzieci, które nie ukończyły 12 roku życia nie pobiera się odcisków palców.

Na wniosku złóż własnoręczny podpis. 

 
Do pobrania wzór formularza o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie:
 
 
 
 
 
Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy:
 
Warmińsko - Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie informuje, że wyjaśnienie wszelkich kwestii związanych z pobytem w Polsce osób uciekających z Ukrainy zamieszczone zostało na stronie internetowej Urzędu: 
        
 
oraz

Akapit nr 2 - brak tytułu

                                                          
KOMUNIKAT
W SPRAWIE PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW NA DODATEK OSŁONOWY
 
Szanowni Państwo!
 
Informujemy, że na terenie Gminy Nidzica obsługę wniosków o wypłatę dodatku węglowego realizować będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy, ul. Kolejowa 5. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie w godzinach 7:30-15:30 pod numerem 89 625 26 79, 89 625 29 14.
Uprzejmie informujemy, że wnioski o wypłatę dodatku osłonowego na 2024 r. będą przyjmowane po ukazaniu się w Dzienniku Ustaw nowego wzoru wniosku o jego wypłatę.
 
Wnioski będzie można składać:
 
1) elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP
2) tradycyjnie (papierowo) – po ukazaniu się w Dzienniku Ustaw nowego wzoru wniosku o jego wypłatę
 
 
 
______________________________________________________________________________________________________
 

Akapit nr 3 - brak tytułu

 
Zachęcamy do korzystania z usług elektronicznych
 
Zachęcamy Państwa do korzystania z przygotowanych usług elektronicznych zebranych na portalu eUsług - https://euslugi.nidzica.pl.
 
Udostępniliśmy Państwu katalog ok. 120 usług, które świadczy Urząd dla mieszkańców, przedsiębiorców, podatników.  Wszystkie zostały opisane w jednakowy sposób i skatalogowane wg. rodzaju załatwianej sprawy oraz wydziału ją realizującego. Do usług zostały dołączone gotowe wnioski lub formularze do wypełnienia. Część spraw posiada formularze elektroniczne przygotowane bezpośrednio na platformie ePUAP pozostałe po wypełnieniu można przesłać do Urzędu za pomocą „Pisma ogólnego do Urzędu” wykorzystując platformę ePUAP lub pozostawić w skrzynce na korespondencję usytuowanej w przedsionku głównego wejścia do Urzędu.
 
Warunkiem koniecznym do prawidłowego złożenia pisma do Urzędu za pośrednictwem ePUAP jest posiadanie podpisu elektronicznego: Profil Zaufany, e-dowód (elektroniczna warstwa z podpisem w nowych dowodach osobistych).
W przypadku dostarczania do Urzędu wniosków za pomocą „Pisma ogólnego do Urzędu” proszę pamiętać o opatrzeniu podpisem również samego wniosku. Można to zrobić wykorzystując narzędzie udostępnione na stronie: https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany.
 
Serdecznie zachęcamy Państwa do korzystania z narzędzi elektronicznych, które dostępne są przez całą dobę, przez 7 dni w tygodniu.
 
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Mariusz Dobrowolski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-10-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Mariusz Dobrowolski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2010-08-17 11:28:37
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Joanna Skibińska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2010-08-17 11:28:51
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Halina Jarzyńska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-07-12 09:06:01
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1340630 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ostatnio dodane