ˆ

Planowanie przestrzenne

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 „PLAY” nr NID2001A na działce o nr ew. 33 obręb Bolejny, gmina Nidzica.

Informacja ogłoszona dnia 2022-09-26 14:14:51 przez Halina Jarzyńska, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Nidzica, dnia 26 września 2022 r.
TI.6733.8.2022
 
OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego
 
      Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia  14 czerwca 1960 r. Kodeks  postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735 z późn. zm.)
 
zawiadamiam strony, że
 
zostało wszczęte postępowanie na wniosek z dnia 26 sierpnia 2022r. który został uzupełniony dnia 14 września 2022r. złożony przez  Inwestora – P4 sp. z o. o. działającego przez Pełnomocnika, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:      
 
     W związku z powyższym informuję, że strony, na każdym etapie postępowania, mogą się zapoznać z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia. Akta sprawy znajdują się do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nidzicy, Plac Wolności 1, w godzinach pracy Urzędu tj. 800-1600 (poniedziałek), 730-1530 (wtorek-piątek).
Zgodnie z art. 35 § 4 Kodeksu Postępowania administracyjnego w związku z art. 51 ust. 2  ustawy z dnia 27 marca o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z  2022 poz. 503) termin załatwienia sprawy wynosi 65 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie decyzji.
     Do terminu załatwienia sprawy nie wlicza się zgodnie z art. 35 § 5 Kodeksu postępowania administracyjnego terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu.
     Ponadto zgodnie z art. 63 §1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) należy wnosić na piśmie (osobiście w siedzibie Urzędu lub za pośrednictwem operatora pocztowego), za pomocą telefaksu (Fax: 896250711) lub ustnie do protokołu. Podania utrwalone w postaci elektronicznej wnosi się na adres do doręczeń elektronicznych tj. Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (skrzynka e-puap: /46t97laxgl/SkrytkaESP). Podania wniesione na adres poczty elektronicznej organu administracji publicznej będą pozostawiane bez rozpoznania. Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres, również w przypadku złożenia podania w postaci elektronicznej, i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.
     Zgodnie z art. 32, 33 Kodeksu Postępowania Administracyjnego Strona może działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania.
    Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub zgłoszone do protokołu. 
    Pełnomocnik zobowiązany jest dołączyć do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.
     Zgodnie z art. 41 Kodeksu Postępowania Administracyjnego w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania powyższego obowiązku doręczenie pism pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
     Zawiadomienie stron uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.
 
Sporządziła:
Paulina Byller
 
 
Działając na podstawie art. 61 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) przekazuję informację, o której mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r., str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2), zwanego dalej Rozporządzeniem.
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Nidzicy. Siedzibą Burmistrza Nidzicy jest Urząd Miejski w Nidzicy ul. Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica.
  2. W sprawach związanych z danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem ochrony danych poprzez adres e-mail: lub korespondencyjnie na adres Urzędu Miejskiego w Nidzicy.
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia oraz art. 51 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503).
  4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom realizującym zadania na rzecz administratora danych osobowych, takim jak: dostawcy oprogramowania - wyłącznie w celu zapewnienia ich sprawnego działania z zachowaniem zasad ochrony danych osobowych i poufności przetwarzania, operatorzy pocztowi w celu zapewnienia korespondencji, podmioty publiczne na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz inne podmioty, którym przekazanie Pana/Pani danych osobowych będzie niezbędne do realizacji celu przetwarzania określonego w pkt 3.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych z dnia 18 stycznia 2011 r. (Dz.U. Nr 14, poz. 67ze zm.).
  6. W związku z przetwarzaniem przez administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do treści danych osobowych oaz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.
  7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
  8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, niezbędnym do prowadzenia postępowania administracyjnego przez Burmistrza Nidzicy.
  9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-09-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Burmistrz Nidzicy Jacek Kosmala
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-09-26 14:13:28
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Halina Jarzyńska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-09-26 14:14:51
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Halina Jarzyńska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-09-26 14:14:51
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
149 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony