ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Planowanie przestrzenne

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Obwieszczenie Burmistrza Nidzicy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie węzła drogowego „Nidzica-Południe” na terenie Gminy Nidzica wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Informacja ogłoszona dnia 2023-03-16 09:07:21 przez Halina Jarzyńska, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Nidzica, dnia 10 marca 2023 r.
TI.6721.2.2022
OBWIESZCZENIE
Burmistrza Nidzicy
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie węzła drogowego „Nidzica-Południe” na terenie Gminy Nidzica wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
 
     Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1, art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1029 ze zm.) realizując Uchwałę Rady Miejskiej w Nidzicy Nr LVII/731/2022 z dnia 03 sierpnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie węzła drogowego „Nidzica-Południe” na terenie Gminy Nidzica, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie węzła drogowego „Nidzica-Południe” na terenie Gminy Nidzica wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 24 marca 2023 r. do 25 kwietnia 2023 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nidzicy Plac Wolności 1 a także przez jego udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Urzędu Miejskiego https://bip.nidzica.pl/ w zakładce Ogłoszenia-komunikaty.
     Z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie węzła drogowego „Nidzica-Południe” na terenie Gminy Nidzica wraz z prognozą oddziaływania na środowisko można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nidzicy, Plac Wolności 1 pokój nr 2 w dni robocze, w godzinach pracy urzędu.
      Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 18 kwietnia 2023 r. od godz. 15-tej do godz. 17-tej w sali nr 26 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nidzicy  Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica.
     Zgodnie z art.18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.) każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
     Uwagi należy składać w formie papierowej na adres Urzędu Miejskiego w Nidzicy, Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica lub elektronicznej, na adres do doręczeń ePuap: /46t97laxgl/SkrytkaESP.
     Uwagi należy składać do Burmistrza Nidzicy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy, adresu zamieszkania albo siedziby wnoszącego uwagę, przedmiotu uwagi oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 maja 2023 r.
     W miejscu i w czasie wyłożenia projektu  planu do publicznego wglądu można zapoznać się z prognozą oddziaływania na środowisko wykonaną w ramach przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania ustaleń projektu planu na środowisko.
     Uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko należy składać do Burmistrza Nidzicy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 maja 2023 r.
Wnioski i uwagi mogą być składane w formach przewidzianych w art.40 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1029 ze zm.) tj: w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
     Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Nidzicy.
 
Burmistrz Nidzicy
/-/ Jacek Kosmala
        Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Nidzicy. Siedzibą Burmistrza Nidzicy jest Urząd Miejski w Nidzicy ul. Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica.
 2. W sprawach związanych z danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem ochrony danych poprzez adres e-mail: lub korespondencyjnie na adres Urzędu Miejskiego w Nidzicy.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia oraz na podstawie art. 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom realizującym zadania na rzecz administratora danych osobowych, takim jak: dostawcy oprogramowania - wyłącznie w celu zapewnienia ich sprawnego działania z zachowaniem zasad ochrony danych osobowych i poufności przetwarzania, operatorzy pocztowi w celu zapewnienia korespondencji, podmioty publiczne w zakresie obowiązujących przepisów prawa oraz inne podmioty, którym przekazanie Pana/Pani danych osobowych będzie niezbędne do realizacji celów przetwarzania określonych w pkt. 3.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych z dnia 18 stycznia 2011 r. (Dz.U. Nr 14, poz. 67ze zm.).
 6. W związku z przetwarzaniem przez administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do treści danych osobowych oaz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne w razie nie podania danych osobowych udzielenie odpowiedzi na złożony wniosek będzie niemożliwe.
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
 
W związku z przetwarzaniem przez Burmistrza danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postępowania prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g Rozporządzenia przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-03-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Burmistrz Nidzicy Jacek Kosmala
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-03-16 09:00:39
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Halina Jarzyńska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-03-16 09:07:21
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Halina Jarzyńska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-03-16 09:07:21
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
334 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony