ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Planowanie przestrzenne

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Obwieszczenie Burmistrza Nidzicy z dnia 06 kwietnia 2023 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Nidzica wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Informacja ogłoszona dnia 2023-04-13 15:57:40 przez Halina Jarzyńska, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
                                                                         Nidzica, dnia 06 kwietnia 2023 r.
TI.6720.1.2023   
OBWIESZCZENIE
Burmistrza Nidzicy
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Nidzica.
 
     Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm. ) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Nidzicy Uchwały Nr LXVIII/876/2023 z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Nidzica.
Zmiany obejmują zakres:
 1. aktualizacja ustaleń stosownie do obowiązujących przepisów, aktualizacja obszarów i terenów górniczych oraz terenów potencjalnego występowania złóż   w  obszarze wskazanym na załączniku graficznym nr 1 do ww. uchwały;
 2. określenie możliwości zagospodarowania terenów działek  w  obszarze wskazanym na załączniku graficznym nr 2, 3, 4, 5, 6 i 7 do ww. uchwały.
     Wnioski do zmiany studium należy składać w formie papierowej na adres Urzędu Miejskiego w Nidzicy, Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica lub elektronicznej, na adres do doręczeń ePuap: /46t97laxgl/SkrytkaESP. Wnioski należy składać do Burmistrza Nidzicy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy, adresu zamieszkania albo siedziby wnoszącego wniosek, przedmiotu wniosku oraz oznaczenia nieruchomości, której wniosek dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08 maja 2023 r.                  
     Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 46 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r.poz.1029 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości, że przystępuje się do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko w ramach przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania ustaleń projektu zmiany studium na środowisko.
     Zainteresowani mogą składać wnioski do opracowywanego dokumentu. Wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko należy składać do Burmistrza Nidzicy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08 maja 2023 r.
     Wnioski do prognozy mogą być składane w formach przewidzianych w art.40 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko tj: w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
     Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków  jest Burmistrz Nidzicy.
 
Burmistrz Nidzicy
/-/ Jacek Kosmala
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r., str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018r., str. 2), zwanego dalej Rozporządzeniem, Burmistrz Nidzicy informuje, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Nidzicy. Siedzibą Burmistrza Nidzicy jest Urząd Miejski w Nidzicy ul. Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica.
 2. W sprawach związanych z danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem ochrony danych poprzez adres e-mail: lub korespondencyjnie na adres Urzędu Miejskiego w Nidzicy.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu opracowania projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Nidzica  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia oraz na podstawie art. 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom realizującym zadania na rzecz administratora danych osobowych, takim jak: dostawcy oprogramowania - wyłącznie w celu zapewnienia ich sprawnego działania z zachowaniem zasad ochrony danych osobowych i poufności przetwarzania, operatorzy pocztowi w celu zapewnienia korespondencji, podmioty publiczne w zakresie obowiązujących przepisów prawa oraz inne podmioty, którym przekazanie Pana/Pani danych osobowych będzie niezbędne do realizacji celów przetwarzania określonych w pkt. 3.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych z dnia 18 stycznia 2011 r. (Dz.U. Nr 14, poz. 67ze zm.).
 6. W związku z przetwarzaniem przez administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do treści danych osobowych oaz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne w razie nie podania danych osobowych rozpatrzenie wniosku będzie niemożliwe.
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
 
W związku z przetwarzaniem przez Burmistrza danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postępowania prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g Rozporządzenia przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-04-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Burmistrz Nidzicy Jacek Kosmala
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-04-13 15:56:12
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Halina Jarzyńska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-04-13 15:57:40
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Halina Jarzyńska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-04-13 15:57:40
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
197 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony