ˆ

Planowanie przestrzenne

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zawiadomienie Burmistrza Nidzicy o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4 kV na działkach o nr ew.: 259/2, 260/2 położonych w obrębie Waszulki, gmina Nidzica.

Informacja ogłoszona dnia 2023-11-17 13:23:26 przez Halina Jarzyńska, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

                                                                                                   Nidzica,  dnia 17 listopada 2023 r.
 
TI.6733.6.2023
ZAWIADOMIENIE
BURMISTRZA NIDZICY
o wszczęciu postępowania administracyjnego
 
     Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia  14 czerwca 1960 r. Kodeks  postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) – zwanej dalej Kpa,
 
zawiadamiam strony, że 
 
  • 259/2, 260/2 położonych w obrębie Waszulki, gmina Nidzica.
     Zgodnie z art. 35 § 4 Kpa w związku z art. 51 ust. 2  ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym termin załatwienia sprawy wynosi 65 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie decyzji. Do terminu załatwienia sprawy nie wlicza się zgodnie z art. 35 § 5 Kpa terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu.
     Strony, na każdym etapie postępowania, mogą się zapoznać z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia. Akta sprawy znajdują się do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nidzicy, Plac Wolności 1, pok. nr 2, w godzinach pracy Urzędu tj. 800-1600 (poniedziałek), 730-1530 (wtorek-piątek).
     Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będzie lokalizowana inwestycja celu publicznego  zawiadamia się w sposób określony w art. 39 Kpa.
     Pozostałe strony postępowania zawiadamia się poprzez udostępnienie zawiadomienia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu (https://bip.nidzica.pl/) oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Zawiadomienie to uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.
                                             Pouczenie prawne
 
    Stronie przysługuje czynny udział w każdym stadium postępowania administracyjnego, a przed wydaniem decyzji prawo wypowiedzenia się co do zebranych w tej sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań (art. 10 Kpa).
     Pisma kierowane do organów administracji publicznej mogą być sporządzane na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej. Pisma utrwalone w postaci papierowej opatruje się podpisem własnoręcznym. Pisma utrwalone w postaci elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym (art. 14  § 1d Kpa).
     Strona może działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania. Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub zgłoszone do protokołu. Pełnomocnik zobowiązany jest dołączyć do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa (art. 32, 33 Kpa).
     Pisma doręcza się stronie, a gdy strona działa przez przedstawiciela - temu przedstawicielowi. Jeżeli strona ustanowiła pełnomocnika, pisma doręcza się pełnomocnikowi. Jeżeli ustanowiono kilku pełnomocników, doręcza się pisma tylko jednemu pełnomocnikowi. Strona może wskazać takiego pełnomocnika. W sprawie wszczętej na skutek podania złożonego przez dwie lub więcej stron pisma doręcza się wszystkim stronom, chyba że w podaniu wskazały jedną jako upoważnioną do odbioru pism. (art. 40 §1-3 Kpa).
     Strona, która nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej, innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej albo państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w Rzeczypospolitej Polskiej i nie działa za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana wskazać w Rzeczypospolitej Polskiej pełnomocnika do doręczeń, chyba że doręczenie następuje usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego. W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. Strona ma możliwość złożenia odpowiedzi na pismo wszczynające postępowanie i wyjaśnień na piśmie (art. 40 §4 i 5 Kpa).
     W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania powyższego obowiązku doręczenie pism pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny (art. 41 Kpa).
     Podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) należy wnosić na piśmie (osobiście w siedzibie Urzędu lub za pośrednictwem operatora pocztowego), za pomocą telefaksu (Fax: 896250711) lub ustnie do protokołu. Podania utrwalone w postaci elektronicznej należy wnosić na adres do doręczeń elektronicznych tj. Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (skrzynka e-puap: /46t97laxgl/SkrytkaESP). Podania wniesione na adres poczty elektronicznej organu administracji publicznej będą pozostawiane bez rozpoznania. Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres, również w przypadku złożenia podania w postaci elektronicznej, i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych (art. 63§1 i §2 Kpa).
                                           
                                                                                                                                                                                                                                       
Otrzymują:
1) pełnomocnik wnioskodawcy;
2) właściciele nieruchomości, na których będzie lokalizowana inwestycja, zgodnie z rozdzielnikiem;
3) pozostałe strony postępowania poprzez udostępnienie zawiadomienia:
- w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nidzicy w dniu 17.11.2023r.
- na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Nidzicy;
- na tablicy ogłoszeń w miejscowości Waszulki;
4) a/a
 
 
Działając na podstawie art. 61 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) przekazuję informację, o której mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r., str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2), zwanego dalej Rozporządzeniem.
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Nidzicy. Siedzibą Burmistrza Nidzicy jest Urząd Miejski w Nidzicy ul. Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica.
  2. W sprawach związanych z danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem ochrony danych poprzez adres e-mail: lub korespondencyjnie na adres Urzędu Miejskiego w Nidzicy.
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia oraz art. 51 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.).
  4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom realizującym zadania na rzecz administratora danych osobowych, takim jak: dostawcy oprogramowania - wyłącznie w celu zapewnienia ich sprawnego działania z zachowaniem zasad ochrony danych osobowych i poufności przetwarzania, operatorzy pocztowi w celu zapewnienia korespondencji, podmioty publiczne na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz inne podmioty, którym przekazanie Pana/Pani danych osobowych będzie niezbędne do realizacji celu przetwarzania określonego w pkt 3.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych z dnia 18 stycznia 2011 r. (Dz.U. Nr 14, poz. 67 ze zm.).
  6. W związku z przetwarzaniem przez administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do treści danych osobowych oaz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.
  7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
  8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, niezbędnym do prowadzenia postępowania administracyjnego przez Burmistrza Nidzicy.
  9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-11-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Halina Piotrkowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-11-17 13:22:53
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Halina Jarzyńska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-11-17 13:23:26
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Halina Jarzyńska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-11-17 13:23:26
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
85 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony