ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Planowanie przestrzenne

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Obwieszczenie Burmistrza Nidzicy o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy działki o nr ew. 14/7 w obrębie Grzegórzki, gmina Nidzica dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu.

Informacja ogłoszona dnia 2024-06-14 12:18:37 przez Halina Jarzyńska, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Nidzica, dnia 14 czerwca 2024 r.
TI.6730.193.2023
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA NIDZICY
o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy
 
     Na podstawie art. 53 ust. 1c w związku z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) oraz art. 49 i art. 49b ustawy z dnia  14 czerwca 1960 r. - Kodeks  postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572) - zwanej dalej Kpa
 
zawiadamiam strony, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym
 
tj. działki o nr ew. 13/4 w obrębie Grzegórzki, gmina Nidzica, że zakończono postępowanie administracyjne i wydano w dniu 14.06.2024 r. decyzję nr 46/2024 o warunkach zabudowy działki o nr ew. 14/7 w obrębie Grzegórzki, gmina Nidzica dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu.
     W związku z powyższym informuję, że zainteresowane strony mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji oraz aktami przedmiotowej sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nidzicy, Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, pok. nr 2, w godzinach pracy Urzędu. Na wniosek strony, organ niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis decyzji w sposób i formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie. Jeżeli decyzja nie może być udostępniona stronie w sposób lub formie określonych we wniosku, organ powiadamia o tym stronę i wskazuje, w jaki sposób lub jakiej formie odpis decyzji może być niezwłocznie udostępniony.
     Od powyższej decyzji Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Nidzicy w terminie 14 dni od dnia, w którym zawiadomienie o jej wydaniu w drodze obwieszczenia uważa się za dokonane. Przed upływem terminu  do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
     Zawiadomienie stron, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym o wydanej decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
     Zgodnie z art. 63 §1 i §2 Kpa podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) należy wnosić na piśmie (osobiście w siedzibie Urzędu lub za pośrednictwem operatora pocztowego), za pomocą telefaksu (Fax: 896250711). Podania utrwalone w postaci elektronicznej należy wnosić na adres do doręczeń elektronicznych tj. Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (skrzynka  e-puap: /46t97laxgl/SkrytkaESP). Podania wniesione na adres poczty elektronicznej organu administracji publicznej będą pozostawione bez rozpoznania. Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres, również w przypadku złożenia podania w postaci elektronicznej, i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.
 
 
Obwieszczenie umieszcza się:
- w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nidzicy (https://bip.nidzica.pl/) w dniu 14.06.2024 r.
- na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Nidzicy;
-  na tablicy ogłoszeń w miejscowości Grzegórzki.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-06-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Mariusz Arcyz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-06-14 12:18:24
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Halina Jarzyńska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-06-14 12:18:37
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Halina Jarzyńska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-06-14 12:18:37
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
52 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony