Obwieszczenie - Burmistrz Nidzicy... - Ochrona środowiska - Urząd Miejski w Nidzicy
ˆ

Ochrona środowiska

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Obwieszczenie - Burmistrz Nidzicy ponownie podaje do publicznej wiadomości informację o ponownym przeprowadzeniu (z udziałem społeczeństwa) oceny oddziaływania na środowisko

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-05-30 15:28:37 Informacja ogłoszona dnia 2018-05-30 15:28:45 przez Paulina Maksym, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

                                                                                                          Nidzica, 30 maja 2018 r.
TI.6220.6.2017
O B W I E S Z C Z E N I E
Zgodnie z art. 33 ust. 1, art. 79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.).
 
Burmistrz Nidzicy ponownie podaje do publicznej wiadomości
 
informację o ponownym przeprowadzeniu (z udziałem społeczeństwa) oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na Budowie instalacji do odzysku odpadów zawierających substancje ropopochodne.
 
Miejsce realizacji przedsięwzięcia: Rozdroże, dz. nr 21, 22 obręb Olszewo, gmina Nidzica
 
Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia zostało wszczęte na wniosek Inwestora,  złożony w dniu 21 marca 2017r.
Dla przedmiotowego przedsięwzięcia w dniu 13 grudnia 2017r. wydana została decyzja odmawiająca ustalenia środowiskowych uwarunkowań. Samorządowe Kolegium Odwoławcze
w Olsztynie (po rozpatrzeniu odwołania złożonego przez Wnioskodawcę)  postanowieniem z dnia 14 lutego 2018r. uchyliło zaskarżoną decyzję w całości i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia.
Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia jest Burmistrz Nidzicy, organem właściwym do dokonania uzgodnienia przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie, a organem opiniującym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nidzicy.
Zgodnie z art. 33 ww. ustawy przed wydaniem i zmianą decyzji wymagających udziału społeczeństwa organ właściwy do wydania decyzji, bez zbędnej zwłoki, podaje do publicznej wiadomości m. in. informacje o przedmiocie decyzji, która ma być wydana w sprawie.
W związku z powyższy zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy tj.:
  • wnioskiem o wydanie decyzji wraz z wymaganymi załącznikami;
  • raportem o oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko oraz jego uzupełnieniami;
  • postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie znak: WOOŚ.4242.27.2017.BG.3 z dnia 18.08.2017r., uzgadniającym realizacje przedsięwzięcia;
  • negatywną opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nidzicy znak: ZNS.4083.4.2017r.  z dnia 17.10.2017r. w sprawie realizacji przedsięwzięcia
w pok. nr 4 Urzędu Miejskiego w Nidzicy, Plac Wolności 1 w poniedziałek w godz. od 800 do 1600, od wtorku do piątku w godz. od 730 do 1530.
Zgodnie z art. 29 w/w ustawy informuję, że każdy ma prawo do składania uwag i wniosków
w prowadzonym postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa.
Uwagi i wnioski można składać w terminie 30 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia, tj. od dnia  30 maja 2018 r.  do dnia 29 czerwca 2018 r.
Uwagi i wnioski mogą być wnoszone m.in.:
  • w formie pisemnej - w Urzędzie Miejskim w Nidzicy, Plac Wolności 1, 13- 100 Nidzica
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: .          
Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych  uwag i wniosków jest Burmistrz Nidzicy.
                                  
                                                                                 
                                                                                                          Burmistrz Nidzicy
Obwieszczenie umieszcza się;
- na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Nidzicy;
- w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu (www.bip.nidzica.pl);
- na tablicy ogłoszeń w miejscowości Rozdroże/ Olszewo             

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Nidzicy
Osoba, która wytworzyla informację: Jacek Kosmala Data wytworzenia informacji: 2018-05-30 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Halina Piotrkowska Data wprowadzenia do BIP 2018-05-30 15:28:37
Wprowadził informację do BIP: Paulina Maksym Data udostępnienia informacji: 2018-05-30 15:28:45
Osoba, która zmieniła informację: Paulina Maksym Data ostatniej zmiany: 2018-06-01 08:07:42
Artykuł był wyświetlony: 74 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu