ˆ

Ochrona środowiska

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

O B W I E S Z C Z E N I E do decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na „wykonaniu urządzenia podczyszczającego odprowadzane ścieki przemysłowe, w postaci zintegrowanego osadnika i separatora substancji ropopochodnych, do miejskiej sieci kanalizacyjnej, na działce nr 265/5 obręb 1 miasta Nidzica”:

Informacja ogłoszona dnia 2020-03-23 13:16:38 przez Paweł Usiądek

Akapit nr 1 - brak tytułu

Nidzica, 20 marca 2020 r.
TI.6220.4.2020
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (j. t. Dz. U. z 2020 r., poz. 256) oraz zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy
z dnia 3 października 2008r. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j. t. Dz. U.
z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.)
            
zawiadamiam Strony postępowania , że
 
 
Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie, pismem znak: WA.ZZŚ.1.435.1.14.2020.MZ.2 z dnia 12 marca 2020 r. (data wpływu: 18.03.2020 r.) poinformował, że:
 
1. Ze względu na skomplikowany charakter sprawy oraz z przyczyn niezależnych od organu przedmiotowa sprawa (wydanie opinii dot. konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko) nastąpi w terminie do 17 kwietnia 2020 r.
 
2. zgodnie z art. 37 § 1 Kpa, Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli:
  1. nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1;
  2. postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy.
 
3. zgodnie z art. 37 § 2 Kpa ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie. Ponaglenie wnosi się do organu wyższego stopnia, którym dla Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie jest Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie. Ponaglenie wnosi się za pośrednictwem organu  pierwszej instancji.
 
Zawiadomienie stron uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
Obwieszczenie umieszcza się;
  • na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Nidzicy,
  • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu (www.bip.nidzica.pl),
  • na tablicy ogłoszeń w miejscowości Nibork Drugi.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-03-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Halina Piotrkowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-03-23 13:16:12
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paweł Usiądek
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-03-23 13:16:38
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paweł Usiądek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-03-23 13:18:34
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
293 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony