ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ochrona środowiska

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie farmy fotowoltaicznej PV Wietrzychowo I o mocy do 1,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”

Informacja ogłoszona dnia 2022-09-22 15:11:42 przez Halina Jarzyńska, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

                                                                                  Nidzica, 22 września 2022r.
Znak:
TI.6220.26.2022
O B W I E S Z C Z E N I E
o wszczęciu postępowania administracyjnego
 
     Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko- dalej ustawy ooś (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.), w związku z art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.)- dalej kpa
 
zawiadamiam Strony postępowania, że
 
zgodnie z art. 73 ust. 1 ww. ustawy ooś na wniosek Inwestora – Copernic Sp. z o.o. z dnia 08 września 2022r. (data wpływu do tut. Urzędu - 13.09.2022r.), wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:
 
„Budowie farmy fotowoltaicznej PV Wietrzychowo I o mocy do 1,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”
          
     Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne kwalifikuje się, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 54 lit. a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019, poz. 1839 z późn. zm.) do przedsięwzięć, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane.
     Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla niniejszego przedsięwzięcia wydaje Burmistrz Nidzicy po zasięgnięciu opinii organów opiniujących, tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nidzicy. Rozstrzygnięcie sprawy nastąpi po uzyskaniu ww. wymaganych opinii. Wniosek o wyrażenie ww. opinii przesłano Organom opiniującym w dniu 22.09.2022r.
     W powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, a zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś oraz art. 49 kpa, zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania następuje przez niniejsze obwieszczenie, które podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu (http://bip.nidzica.pl/), wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nidzicy oraz na tablicy ogłoszeń w miejscowości Wietrzychowo. 
     Zainteresowane strony, na każdym etapie postępowania, mogą się zapoznać z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia. Akta sprawy znajdują się do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nidzicy, Plac Wolności 1, pok. Nr 4, w godzinach pracy Urzędu, tj. 8.00-16.00 (poniedziałek), 7.30-15.30 (wtorek-piątek).
     Zgodnie z art. 63 § 1 i 2 kpa podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) należy wnosić na piśmie (osobiście w siedzibie Urzędu lub za pośrednictwem operatora pocztowego), za pomocą telefaksu (Fax: 896250711) lub ustnie do protokołu. Podania utrwalone w postaci elektronicznej wnosi się na adres do doręczeń elektronicznych, tj. Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (skrzynka e-puap: /46t97laxgl/SkrytkaESP). Podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) wniesione na adres poczty elektronicznej organu administracji publicznej pozostawione zostaną bez rozpoznania.
     Zgodnie z art. 32, 33 kpa Strona może działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania. Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub zgłoszone do protokołu. Pełnomocnik zobowiązany jest dołączyć do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.
     Zgodnie z art. 41 kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania powyższego obowiązku doręczenie pism pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
     Zawiadomienie stron uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez:
 • zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu (http://bip.nidzica.pl/),
 • wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nidzicy,
 • na tablicy ogłoszeń w miejscowości Wietrzychowo. 
 
 
 
 
 
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Nidzicy. Siedzibą Burmistrza Nidzicy jest Urząd Miejski w Nidzicy, ul. Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica.
 2. W sprawach związanych z danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem ochrony danych poprzez adres e-mail: lub korespondencyjnie na adres Urzędu Miejskiego w Nidzicy.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia postępowania administracyjnego w sprawie  wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej PV Wietrzychowo I o mocy do 1,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą” na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia oraz art. 73 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2022r., poz. 1029 z późn. zm.).
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom realizującym zadania na rzecz administratora danych osobowych, takim jak: dostawcy oprogramowania - wyłącznie w celu zapewnienia ich sprawnego działania z zachowaniem zasad ochrony danych osobowych i poufności przetwarzania, operatorzy pocztowi w celu zapewnienia korespondencji, podmioty publiczne na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz inne podmioty, którym przekazanie Pana/Pani danych osobowych będzie niezbędne do realizacji celu przetwarzania określonego w pkt 3.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
 6. W związku z przetwarzaniem przez administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, niezbędnym do prowadzenia postępowania administracyjnego przez Burmistrza Nidzicy.
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-09-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Burmistrz Nidzicy Jacek Kosmala
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-09-22 15:11:25
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Halina Jarzyńska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-09-22 15:11:42
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Halina Jarzyńska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-09-22 15:11:42
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
250 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony