ˆ

Ochrona środowiska

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

OBWIESZCZENIE dotyczące prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Montażu dwóch naziemnych zbiorników dwupłaszczowych o łącznej pojemności 10m3 wraz z infrastrukturą techniczną do magazynowania oleju opałowego na działkach nr ewid. 159, 160/4, obręb 5 miasta Nidzica, gmina Nidzica”

Informacja ogłoszona dnia 2022-11-21 14:42:09 przez Halina Jarzyńska, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Nidzica, 21 listopada 2022r.
Znak:
TI.6220.28.2022                              
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
     Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2022r., poz. 1029 z późn. zm.), w związku z art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2022r., poz. 2000 z późn. zm.)
 
zawiadamiam Strony postępowania, że
 
w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Montażu dwóch naziemnych zbiorników dwupłaszczowych o łącznej pojemności 10m3 wraz z infrastrukturą techniczną do magazynowania oleju opałowego na działkach nr ewid. 159, 160/4, obręb 5 miasta Nidzica, gmina Nidzica”
 
1) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie pismem znak:WOOŚ.4220.704.2022.BG.1 z dnia 17.11.2022r. poinformował, że ze względu na konieczność uzupełnienia dokumentacji przez Wnioskodawcę, zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie nastąpi w terminie 30 dni od daty przedłożenia przez Wnioskodawcę kompletnego uzupełnienia;
 
2) Zgodnie z art. 37  Kpa, Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli nie załatwiono sprawy w terminie, bądź w przypadku, gdy postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy;
 
3) Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie (zgodnie z art. 37 § 2 Kpa). Ponaglenie wnosi się do organu wyższego stopnia, którym dla RDOŚ w Olsztynie jest Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska. Ponaglenie wnosi się za pośrednictwem organu  pierwszej instancji.
 
Zawiadomienie stron uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
 
Niniejsze obwieszczenie,  podaje się do publicznej wiadomości, poprzez:
  • zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu (http://bip.nidzica.pl/),
  • wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nidzicy.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-11-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Halina Piotrkowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-11-21 14:41:56
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Halina Jarzyńska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-11-21 14:42:09
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Halina Jarzyńska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-11-21 14:42:09
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
27 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony