ˆ

Ochrona środowiska

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

OBWIESZCZENIE dotyczące postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 84/5 w obrębie Rączki i 19 w obrębie Załuski, gmina Nidzica”

Informacja ogłoszona dnia 2022-11-22 15:25:57 przez Halina Jarzyńska, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Nidzica, 22 listopada 2022 r.
Znak:
TI.6220.19.2022
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
     Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2022r., poz. 1029 z późn. zm.), w związku z art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 z późn. zm.), w celu zapewnienia stronom pełnego i czynnego udziału w postępowaniu
 
zawiadamiam Strony postępowania, że
 
w ramach postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 84/5 w obrębie Rączki i 19 w obrębie Załuski, gmina Nidzica”:
 
  • Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie postanowieniem znak: WOOŚ.4220.405.2022.BG z dnia 20 lipca 2022r. wyraził opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;
  • Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie pismem znak: WA.ZZŚ.1.435.1.140.2022.MZ z dnia 25 lipca 2022r. wyraził opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko;
  • Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nidzicy pismem znak: ZNS.9083.32.2022 z dnia 05 sierpnia 2022r. stwierdził, że dla ww. przedsięwzięcia nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
 
     Wobec powyższego zawiadamia się, że w przedmiotowej sprawie zebrany został materiał dowodowy dający podstawę do wydania decyzji. Przed wydaniem decyzji Strony postępowania mają prawo zapoznać się z aktami sprawy, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
 
     Powyższego Strony mogą dokonać osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nidzicy, Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica (pokój nr 4), w godzinach urzędowania, tj.: w poniedziałki od godz. 8.00 do godz. 16.00 oraz wtorek- piątek od godz. 7.30 do godz. 15.30, za pomocą telefaksu, za pośrednictwem operatora pocztowego lub (zgodnie z treścią art. 63 Kpa) poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (skrzynka e-puap: 46t97laxgl/SkrytkaESP). Podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) wniesione na adres poczty elektronicznej organu administracji publicznej pozostawia się bez rozpoznania.
 
     Zawiadomienie stron uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
Obwieszczenie umieszcza się;
- na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Nidzicy;
- w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu (www.bip.nidzica.pl);
-  na tablicy ogłoszeń w miejscowości Rączki i Załuski.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-11-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Halina Piotrkowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-11-22 15:25:16
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Halina Jarzyńska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-11-22 15:25:57
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Halina Jarzyńska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-11-22 15:25:57
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
35 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony