ˆ

Ochrona środowiska

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

OBWIESZCZENIE dotyczące przedsięwzięcia polegającego na „zbieraniu odpadów o kodach 20 02 03 i 20 03 03 realizowane na działce ewidencyjnej nr 123/10, obręb nr 5 miasta Nidzica, przy ul. Kolejowej 17”

Informacja ogłoszona dnia 2023-01-19 12:35:56 przez Halina Jarzyńska

Akapit nr 1 - brak tytułu

Nidzica, 19 stycznia 2023r.
Znak:
TI.6220.36.2022                              
O B W I E S Z C Z E N I E
 
     Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2022r., poz. 1029 z późn. zm.), w związku z art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2022r., poz. 2000 z późn. zm.)
 
zawiadamiam Strony postępowania, że
 
w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych  uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „zbieraniu odpadów o kodach 20 02 03 i 20 03 03 realizowane na działce ewidencyjnej nr 123/10, obręb nr 5 miasta Nidzica, przy ul. Kolejowej 17”:
 
1) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie pismem znak:WOOŚ.4220.5.2023.MG.1 z dnia 17.01.2023r. poinformował, że ze względu na konieczność uzupełnienia przez Wnioskodawcę w terminie 14 dni Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia, zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie nastąpi w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Inwestora uzupełnienia;
 
2) Zgodnie z art. 37  Kpa, Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli nie załatwiono sprawy w terminie, bądź w przypadku, gdy postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy;
 
3) Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie (zgodnie z art. 37 § 2 Kpa). Ponaglenie wnosi się do organu wyższego stopnia, którym dla RDOŚ w Olsztynie jest Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska. Ponaglenie wnosi się za pośrednictwem organu  pierwszej instancji.
 
Zawiadomienie stron uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
Niniejsze obwieszczenie,  podaje się do publicznej wiadomości, poprzez:
  • zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu (http://bip.nidzica.pl/),
  • wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nidzicy.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-01-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Halina Piotrkowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-01-19 12:35:38
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Halina Jarzyńska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-01-19 12:35:56
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Halina Jarzyńska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-01-19 12:35:56
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
33 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony