ˆ

Ochrona środowiska

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Obwieszczenie dotyczące przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 14/2 (obręb 0011) w miejscowości Litwinki, Gmina Nidzica

Informacja ogłoszona dnia 2023-01-24 11:21:52 przez Halina Jarzyńska

Akapit nr 1 - brak tytułu

Nidzica, dnia 24 stycznia 2023 r.
Znak:
TI.6220.35.2020
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
     Na podstawie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.), w związku z art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2022r., poz. 2000 z późn. zm.)
            
zawiadamiam Strony postępowania , że
 
w ramach postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 14/2 (obręb 0011) w miejscowości Litwinki, Gmina Nidzica, zawieszonego postanowieniem z dnia 12 stycznia 2021r. do czasu przedłożenia przez Inwestora raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, w dniu 11 stycznia 2023r. do tut. Urzędu wpłynął ww. dokument (sporządzony w styczniu 2023r. raport o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko).
     W związku z przedłożeniem przez Inwestora raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko, tj.: wobec ustąpienia przyczyny uzasadniającej zawieszenie postępowania, Burmistrz Nidzicy, postanowieniem z dnia 24 stycznia 2023r. podjął zawieszone postępowanie.
     Organem właściwym do dokonania uzgodnienia realizacji przedsięwzięcia przed wydaniem przez Burmistrza Nidzicy decyzji (zgodnie z art. 77 ustawy ooś) jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie.
     Zainteresowane Strony mogą zapoznać się z treścią wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz  aktami sprawy. Powyższego dokonać można osobiście
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nidzicy, Plac Wolności 1, 13- 100 Nidzica, w godzinach urzędowania, tj.: w poniedziałki od 8.00 do 16.00 oraz wtorek- piątek od godz. 7.30 do 15.30, na piśmie, za pomocą telefaksu, za pośrednictwem operatora pocztowego lub (zgodnie z treścią art. 63 Kpa) poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (skrzynka e-puap: 46t97laxgl/SkrytkaESP). Podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) wniesione na adres poczty elektronicznej organu administracji publicznej pozostawione zostaną bez rozpoznania.
     Na postanowienie w sprawie podjęcia zawieszonego postępowania administracyjnego nie służy zażalenie, a Strona może je zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji (art. 142 Kpa).
     Zawiadomienie Stron uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
 
Obwieszczenie umieszcza się:
1. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Nidzicy;
2. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu (www.bip.nidzica.pl);
3. na tablicy ogłoszeń w miejscowości Litwinki, Rozdroże.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-01-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Halina Piotrkowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-01-24 11:21:33
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Halina Jarzyńska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-01-24 11:21:52
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Halina Jarzyńska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-01-24 11:21:52
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
29 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony