ˆ

Ochrona środowiska

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, polegającego na budowie elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 14/2 (obręb 0011) w miejscowości Litwinki, Gmina Nidzica

Informacja ogłoszona dnia 2023-01-24 11:26:24 przez Halina Jarzyńska

Akapit nr 1 - brak tytułu

Nidzica, 24 stycznia 2023 r.
TI.6220.35.2020
O B W I E S Z C Z E N I E
 
     Na podstawie art. 33 ust. 1 i art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j. t. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.)
 
Burmistrz Nidzicy podaje do publicznej wiadomości
 
informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, polegającego na budowie elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 14/2 (obręb 0011) w miejscowości Litwinki, Gmina Nidzica.
     Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zostało wszczęte na wniosek Inwestora-  Elektrownia PV 73 Sp. z o. o. z dnia 27 października 2020r.
     Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia jest Burmistrz Nidzicy. Organem właściwym do dokonania uzgodnienia realizacji przedsięwzięcia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie.
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, tj. (zgodnie z art. 33 ust. 2 ustawy ooś):
- wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z wymaganymi załącznikami;
- postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, znak: WOOŚ.4220.568.2020.SCH z dnia 9 listopada 2020r. o  konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko i sporządzenia raportu;
- opinią Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie, znak: WA.ZZŚ.1.435.1.216.2020.EK z dnia 17 listopada 2020r. o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko;
-  opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nidzicy, znak: ZNS.4083.33.2020 z dnia 19 listopada 2020r. o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko;
- postanowieniem Burmistrza Nidzicy z dnia 03 grudnia 2020r. nakładającym obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia oraz postanowieniem z dnia 12 stycznia 2021r. zawieszającym postępowanie do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko;
- raportem o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko sporządzonym w styczniu 2023r.
     Z ww. dokumentami można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nidzicy, Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, pokój nr 4, w godzinach urzędowania od 7.30 do godziny 15.30 (od wtorku do piątku) oraz od 8.00 do 16.00 (w poniedziałki).
     Jednocześnie informuje się, że zgodnie z art. 29 ww. ustawy każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w prowadzonym postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa.
 
Uwagi i wnioski można składać w terminie 30 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia, (tj. zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy ooś) od dnia odpowiednio:
- udostępnienia informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego;
- ogłoszenia informacji w siedzibie organu właściwego w sprawie,
- ogłoszenia informacji przez obwieszczenie w miejscu planowanego przedsięwzięcia.
Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:
1) w formie pisemnej;
2) ustnie do protokołu;
3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych uwag i wniosków jest Burmistrz Nidzicy.
 
 
Obwieszczenie umieszcza się;
- na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Nidzicy;
- w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu (www.bip.nidzica.pl);
- na tablicy ogłoszeń w miejscowości Litwinki, Rozdroże.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-01-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Halina Piotrkowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-01-24 11:25:22
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Halina Jarzyńska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-01-24 11:26:24
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Halina Jarzyńska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-01-24 11:26:24
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
25 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony