ˆ

Ogłoszenia o przetargach

Drukuj informację

Szczegóły informacji

BURMISTRZ NIDZICY OGŁASZA I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż lokalu nr 3 niespełniającego warunków samodzielnego lokalu mieszkalnego

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-05-16 11:37:13 Informacja ogłoszona dnia 2018-05-16 11:37:23 przez Paulina Maksym, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

GMKR.6840.7.2018                                                                                     
Nidzica, 15 maja 2018 r.
 
BURMISTRZ NIDZICY OGŁASZA
I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż lokalu nr 3 niespełniającego warunków samodzielnego lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 30,49 m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym  - piwnicą o pow.  17,04 m2,  oraz udziałem w nieruchomości wspólnej, położonego w budynku nr 40 przy ul. Kościuszki w obrębie 5 m. Nidzica, na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 42 o pow. 817 m2, opis użytku – B tereny mieszkaniowe, dla której Sąd Rejonowy w Nidzicy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr OL1N/00009450/4
 
Przetargiem objęto lokal nr 3, niespełniający warunków samodzielnego lokalu mieszkalnego, położony na drugiej kondygnacji (I piętro) w budynku 2-kondygnacyjnym, obejmującym 3 samodzielne lokale mieszkalne oraz jeden lokal niespełniający warunków samodzielnego lokalu mieszkalnego,  składający się z 1 pokoju, kuchni i łazienki o łącznej powierzchni użytkowej 30,49 m2, wraz z pomieszczeniem przynależnym – piwnicą o powierzchni użytkowej 17,04 m2 oraz udziałem w nieruchomości wspólnej budynku i działce wynoszącym 186/1000 części.
W obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Nidzica nieruchomość budynkowa położona jest na terenie oznaczonym symbolem D-8 MWU- tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej – usługi nieuciążliwe.
Lokal nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej, o którym mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. z 2017 r. poz. 1498 ze zm.).
Zarząd nieruchomością wspólną sprawowany jest przez Panią Bożenę Wojda prowadzącą działalność pod nazwą Zarządzanie Nieruchomościami Bożena Wojda, ul. 11 Listopada nr 5, 13-100 Nidzica.
Nieruchomość nie jest obciążona i nie jest przedmiotem zobowiązań.
Sprzedaż nieruchomości zostanie przeprowadzona w formie przetargu ograniczonego do właścicieli lokali mieszkalnych z budynku nr 40 przy ul. Kościuszki w Nidzicy, ponieważ lokal nie spełnia warunków samodzielnego lokalu mieszkalnego. Do pokoju i kuchni prowadzą dwa odrębne wejścia bezpośrednio z klatki schodowej, między kuchnią a pokojem nie ma żadnej wewnętrznej komunikacji.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 31 700,00 zł (trzydzieści jeden tysięcy siedemset złotych 00/100) brutto. Sprzedaż lokalu jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 oraz art. 29a  ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221   ze zm.).
 
Wadium w wysokości: 4 000,00 zł (cztery tysiące złotych 00/100).
Minimalne postąpienie: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Cena osiągnięta w przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej na rachunek Gminy Nidzica. Do ceny osiągniętej w przetargu należy doliczyć koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży w kwocie: 250,00 zł (dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100).
Nabywca ponosi dodatkowe koszty w postaci kosztów notarialnych i opłat sądowych, płatnych w dniu podpisania umowy notarialnej.
Przetarg odbędzie się dnia 21 czerwca 2018 roku o godz. 1000 w Urzędzie Miejskim w Nidzicy,
ul. Plac Wolności 1 (Ratusz), pok. nr 18A.
W przetargu mogą brać udział osoby, które w terminie do:
  1. 15 czerwca 2018 r. wpłacą na rachunek Gminy Nidzica PKO BP S.A. Regionalne Centrum Korporacyjne w Olsztynie nr 66 1020 3613 0000 6402 0004 8454 wadium (w pieniądzu) w wysokości: 4 000,00 zł (cztery tysiące złotych 00/100). Wadium powinno być wniesione z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na koncie Gminy Nidzica najpóźniej w dniu 15 czerwca 2018 roku - pod rygorem uznania przez organizatora przetargu, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony.
  2. 15 czerwca 2018 r. złożą pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu w zamkniętej kopercie
    z dopiskiem „przetarg: lokal nr 3, ul. Kościuszki 40 w Nidzicy”. Zgłoszenie powinno zawierać: imię, nazwisko i adres oferenta, oświadczenie potwierdzające spełnienie warunku sąsiedztwa nieruchomości oraz oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu i przyjęciu jego warunków bez zastrzeżeń. Skuteczne zgłoszenie uczestnictwa do przetargu może nastąpić wyłącznie przez wszystkie osoby będące współwłaścicielami nieruchomości. Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu w dniu 19 czerwca 2018 r.
- 2 -
 
 
Wpłacone wadium:

1.   zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości w przypadku wygrania przetargu,
2.   nie podlega zwrotowi w przypadku nieprzystąpienia bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży, w terminie określonym przez organizatora przetargu,
3.   podlega niezwłocznie zwrotowi - uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania bądź zamknięcia przetargu.
 
Osoba przystępująca do przetargu powinna posiadać ze sobą: dowód tożsamości oraz w przypadku małżeństw - pisemną zgodę współmałżonka na nabycie nieruchomości w przypadku, gdy ma ona zostać nabyta do małżeńskiego majątku wspólnego, a do przetargu przystępuje tylko jeden ze współmałżonków lub oświadczenie, że nieruchomość będzie nabywana
z majątku osobistego.
Osoba występująca w imieniu uczestnika przetargu powinna okazać się pełnomocnictwem upoważniającym ją do dokonywania czynności przetargowych. Pełnomocnictwo winno zostać udzielone na piśmie w obecności pracownika Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Nidzicy lub przedłożone z notarialnym poświadczeniem własnoręczności podpisu.
Przetarg ma formę przetargu ustnego ograniczonego i zostanie przeprowadzony zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).
Tekst ogłoszenia został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nidzicy oraz opublikowany na stronach internetowych: http://bip.nidzica.pl w zakładce: Majątek Gminy przeznaczony do sprzedaży i dzierżawy > Ogłoszenia o przetargach oraz www.nidzica.pl w zakładce: Przetargi > Ogłoszenia o przetargach
Dodatkowe informacje dotyczące ww. nieruchomości można uzyskać w Wydziale Gospodarki Mieniem Komunalnym i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Nidzicy, ul. Plac Wolności 1 (Ratusz), pok. nr 18 lub telefonicznie 89 625 07 44 do dnia 15 czerwca 2018 r.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Nidzicy
Osoba, która wytworzyla informację: Jacek Kosmala Data wytworzenia informacji: 2018-05-16 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Joanna Krystkiewicz-Hablutzel Data wprowadzenia do BIP 2018-05-16 11:37:13
Wprowadził informację do BIP: Paulina Maksym Data udostępnienia informacji: 2018-05-16 11:37:23
Osoba, która zmieniła informację: Paulina Maksym Data ostatniej zmiany: 2018-05-16 11:37:59
Artykuł był wyświetlony: 74 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu