ˆ

Ogłoszenia o przetargach

Drukuj informację

Szczegóły informacji

BURMISTRZ NIDZICY OGŁASZA II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nidzica, położonej w obrębie 5 m. Nidzica, KW OL1N/00009457/3

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-07-06 14:32:47 Informacja ogłoszona dnia 2018-07-06 14:35:37 przez Paulina Maksym, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

                             Nidzica, 06 lipca 2018 r.
GMKR.6840.58.2015
 
BURMISTRZ NIDZICY OGŁASZA
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nidzica, położonej w obrębie 5 m. Nidzica, KW OL1N/00009457/3, oznaczonej jako:
 
działka nr 209/5 o pow. 0,0456 ha, opis użytku: Bp. Nieruchomość niezabudowana, położona
w centralnej strefie miasta przy ulicy Młynarskiej. Najbliższe sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa, obiekty handlowo-usługowe oraz użyteczności publicznej. Dojazd do nieruchomości drogą o nawierzchni asfaltowej. Nieruchomość położona na terenie wyposażonym w pełną infrastrukturę techniczną. Kształt działki regularny. Teren płaski.
Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Nidzica uchwalonym Uchwałą nr XI/148/2015 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 13 sierpnia 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2017 r. poz. 4235) nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem D-32UM, przeznaczonym pod zabudowę usługowo-mieszkaniową – usługi nieuciążliwe. Nieruchomość położona w obszarze przestrzeni publicznej. Szczegółowe ustalenia dotyczące przeznaczenia, warunków zagospodarowania i zabudowy nieruchomości zawiera ww. miejscowy plan dostępny na stronach internetowych: http://bip.nidzica.pl w zakładce: Plany, strategie, opracowania oraz nidzica.intergis.pl.
W dziale III księgi wieczystej – prawa, roszczenia i ograniczenia widnieje zapis dotyczący ustanowienia na działce numer 209, z podziału której powstała m.in. działka numer 209/5 odpłatnej nieograniczonej   w czasie służebności przesyłu ustanowionej na rzecz Energa Operator S.A. W wyniku przebudowy linii napowietrznej n.n. 0,4 kV na kablową, zdemontowane zostały istniejące na nieruchomości słupy i linie napowietrzne. Zgodnie z wyrażoną przez Energa-Operator S.A. Oddział w Olsztynie zgodą, w momencie przeniesienia własności, działka numer 209/5 zostanie wydzielona z dotychczasowej księgi wieczystej i przeniesiona do nowo założonej bez ustanowionej służebności przesyłu.
Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 164 820,00 zł (sto sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset dwadzieścia złotych 00/100), w tym podatek VAT 23% w kwocie 30 820,00 zł (trzydzieści tysięcy osiemset dwadzieścia złotych 00/100);
Wadium w wysokości: 24 000,00 zł (dwadzieścia cztery tysiące złotych 00/100).
Minimalne postąpienie: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Cena osiągnięta w przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej na rachunek Gminy Nidzica. Do ceny osiągniętej w przetargu należy doliczyć koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży w kwocie: 874,00 zł (osiemset siedemdziesiąt cztery złote 00/100). Nabywca ponosi dodatkowe koszty w postaci kosztów notarialnych i opłat sądowych, płatnych w dniu podpisania umowy notarialnej.
Pierwszy przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbył się 26 czerwca 2018 r.
Przetarg odbędzie się dnia 22 sierpnia 2018 roku o godzinie 1000 w Urzędzie Miejskim w Nidzicy, ul. Plac Wolności 1 (Ratusz), pok. nr 18A.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, jeżeli w terminie do 16 sierpnia 2018 r. wpłacą na rachunek Gminy Nidzica w PKO BP S.A. Regionalne Centrum Korporacyjne w Olsztynie nr 66 1020 3613 0000 6402 0004 8454 wadium (w pieniądzu).
Wadium powinno być wniesione z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku Gminy najpóźniej w dniu 16 sierpnia 2018 r. – pod rygorem uznania przez organizatora przetargu, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony.
Wpłacone wadium:
1.   zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości w przypadku wygrania przetargu,
2.   nie podlega zwrotowi w przypadku nieprzystąpienia bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży, w terminie określonym przez organizatora przetargu,
3.   podlega niezwłocznie zwrotowi - uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania bądź zamknięcia przetargu.
Osoba przystępująca do przetargu powinna posiadać ze sobą: dowód tożsamości oraz w przypadku małżeństw - pisemną zgodę współmałżonka na nabycie nieruchomości w przypadku, gdy ma ona zostać nabyta do małżeńskiego majątku wspólnego, a do przetargu przystępuje tylko jeden ze współmałżonków lub oświadczenie, że nieruchomość będzie nabywana z majątku odrębnego.
Osoba występująca w imieniu uczestnika przetargu powinna okazać się pełnomocnictwem upoważniającym ją do dokonywania czynności przetargowych. Pełnomocnictwo winno zostać udzielone na piśmie w obecności pracownika Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym                    i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Nidzicy lub przedłożone z notarialnym poświadczeniem własnoręczności podpisu.
Firmy lub Spółki przystępujące do przetargu muszą przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej wraz z ważnymi pełnomocnictwami.
W przypadku, gdy w wyniku przetargu, kandydatem na nabywcę nieruchomości zostanie wyłoniony cudzoziemiec wówczas jest on zobowiązany przed zawarciem umowy notarialnej do okazania zezwolenia wydanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, na zasadach i trybie określonym w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278), chyba że zajdą przewidziane powołaną ustawą przesłanki wyłączające wymóg uzyskania takiego zezwolenia. W przypadku nie przedłożenia wymaganego zezwolenia wpłacone wadium przepada, a przetarg zostaje unieważniony.
Przetarg ma formę przetargu ustnego nieograniczonego i zostanie przeprowadzony zgodnie
z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).
Właściciel zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Tekst ogłoszenia został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nidzicy oraz opublikowany na stronach internetowych: http://bip.nidzica.pl w zakładce: Majątek Gminy przeznaczony do sprzedaży i dzierżawy > Ogłoszenia o przetargach oraz www.nidzica.pl w zakładce: Przetargi > Ogłoszenia o przetargach
Dodatkowe informacje dotyczące ww. nieruchomości można uzyskać w Wydziale Gospodarki Mieniem Komunalnym i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Nidzicy, ul. Plac Wolności 1 (Ratusz), pok. nr 18 lub telefonicznie 89 625 07 44 do dnia 16 sierpnia 2018 r.

Załączniki

  • mapka (PDF, 495.2 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2018-07-06 14:35:31 | Data wytworzenia informacji: 2018-07-06 00:00:00

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Nidzicy
Osoba, która wytworzyla informację: Jacek Kosmala Data wytworzenia informacji: 2018-07-06 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Joanna Krystkiewicz-Hablutzel Data wprowadzenia do BIP 2018-07-06 14:32:47
Wprowadził informację do BIP: Paulina Maksym Data udostępnienia informacji: 2018-07-06 14:35:37
Osoba, która zmieniła informację: Paulina Maksym Data ostatniej zmiany: 2018-07-06 14:35:37
Artykuł był wyświetlony: 79 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu