ˆ

Ogłoszenia o przetargach

Drukuj informację

Szczegóły informacji

BURMISTRZ NIDZICY OGŁASZA II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Nidzica, położonych w miejscowości Wikno, obręb Jabłonka, gm. Nidzica, KW OL1N/00021796/1

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-07-06 14:43:20 Informacja ogłoszona dnia 2018-07-06 14:44:31 przez Paulina Maksym, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

                             Nidzica, 06 lipca 2018 r.
GMKR.6840.26.2017
                                              
 
BURMISTRZ NIDZICY OGŁASZA
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Nidzica, położonych w miejscowości Wikno, obręb Jabłonka, gm. Nidzica,
KW OL1N/00021796/1, oznaczonych jako:
 
  1. działka nr 450/1 o pow. 0,1700 ha, opis użytku: RV 0,0736 ha, RVI 0,0964 ha;
  2. działka nr 450/2 o pow. 0,1700 ha, opis użytku: RV 0,0985 ha, RVI 0,0715 ha.
Nieruchomości niezabudowane, położone w miejscowości Wikno, w odległości ok. 20 km na północny-wschód od Nidzicy. Działki położone w strefie zabudowy wsi. Najbliższe otoczenie stanowi zabudowa mieszkaniowa i letniskowa oraz jezioro Omulew (w odległości ok 200 m). Dojazd drogą o nawierzchni asfaltowej, natomiast do działki numer 450/2, na odcinku ok 30 m drogą gruntową. Działki porośnięte drzewostanem. Kształt działek regularny. Teren płaski. Wzdłuż zachodniej granicy działki numer 450/1 przebiega napowietrzna linia energetyczna wraz ze słupem. Nieruchomości położone w zasięgu oddziaływania sieci elektroenergetycznej.  Zaopatrzenie w:
  • wodę z indywidualnego ujęcia, jako rozwiązanie tymczasowe do czasu wybudowania sieci wodociągowej;
  • kanalizację z indywidualnego systemu gromadzenia lub oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych - zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, jako rozwiązanie tymczasowe do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej;
  • energię energetyczną z sieci energetycznej na warunkach określonych przez gestora sieci.
Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wsi Wikno, Jabłonka, Natać Wielka, Natać Mała gmina Nidzica nieruchomości położone są na terenie oznaczonym symbolem I/MN.10 przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową, w tym 10/2.1 (dotyczy południowej części działek), na którym obowiązuje lokalizacja zieleni w formie zwartych grup drzew i krzewów oraz zakaz zabudowy. Szczegółowe ustalenia dotyczące przeznaczenia, warunków zagospodarowania
i zabudowy nieruchomości zawiera ww. miejscowy plan dostępny na stronach internetowych: http://bip.nidzica.pl w zakładce: Plany, strategie, opracowania oraz nidzica.intergis.pl.
Na nieruchomościach nie ma ustanowionych obciążeń i nie są przedmiotem zobowiązań.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi:
1.   działka nr 450/1 – 83 640,00 zł (osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset czterdzieści złotych 00/100),
w tym podatek VAT 23% w kwocie 15 640,00 zł (piętnaście tysięcy sześćset czterdzieści złotych 00/100);
2.  działka nr 450/2 – 87 822,00 zł (osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia dwa złote 00/100), w tym podatek VAT 23% w kwocie 16 422,00 zł (szesnaście tysięcy czterysta dwadzieścia dwa złote 00/100).
Wadium w wysokości 14 000,00 zł (czternaście tysięcy złotych 00/100) osobno dla każdej działki, ze wskazaniem w tytule przelewu jej numeru.
Minimalne postąpienie: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Cena osiągnięta w przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej na rachunek Gminy Nidzica. Do ceny osiągniętej w przetargu należy doliczyć koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży w kwocie: 628,58 zł (sześćset dwadzieścia osiem złotych 58/100) dla każdej z działek. Nabywca ponosi dodatkowe koszty w postaci kosztów notarialnych i opłat sądowych, płatnych w dniu podpisania umowy notarialnej.
Pierwszy przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbył się 12 czerwca 2018 r.
Przetarg odbędzie się dnia 21 sierpnia 2018 roku o godzinie 1000 w Urzędzie Miejskim w Nidzicy, ul. Plac Wolności 1 (Ratusz), pok. nr 18A.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, jeżeli w terminie do 14 sierpnia 2018 r. wpłacą na rachunek Gminy Nidzica w PKO BP S.A. Regionalne Centrum Korporacyjne w Olsztynie nr 66 1020 3613 0000 6402 0004 8454 wadium (w pieniądzu) osobno dla każdej z działek.
Wadium powinno być wniesione z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku Gminy najpóźniej w dniu 14 sierpnia 2018 r. – pod rygorem uznania przez organizatora przetargu, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony.
Wpłacone wadium:
1.   zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości w przypadku wygrania przetargu,
2.   nie podlega zwrotowi w przypadku nieprzystąpienia bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży, w terminie określonym przez organizatora przetargu,
3.   podlega niezwłocznie zwrotowi - uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania bądź zamknięcia przetargu.
Osoba przystępująca do przetargu powinna posiadać ze sobą: dowód tożsamości oraz w przypadku małżeństw - pisemną zgodę współmałżonka na nabycie nieruchomości w przypadku, gdy ma ona zostać nabyta do małżeńskiego majątku wspólnego, a do przetargu przystępuje tylko jeden ze współmałżonków lub oświadczenie, że nieruchomość będzie nabywana z majątku odrębnego.
Osoba występująca w imieniu uczestnika przetargu powinna okazać się pełnomocnictwem upoważniającym ją do dokonywania czynności przetargowych. Pełnomocnictwo winno zostać udzielone na piśmie w obecności pracownika Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym                    i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Nidzicy lub przedłożone z notarialnym poświadczeniem własnoręczności podpisu.
Firmy lub Spółki przystępujące do przetargu muszą przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej wraz z ważnymi pełnomocnictwami.
W przypadku, gdy w wyniku przetargu, kandydatem na nabywcę nieruchomości zostanie wyłoniony cudzoziemiec wówczas jest on zobowiązany przed zawarciem umowy notarialnej do okazania zezwolenia wydanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, na zasadach i trybie określonym w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278), chyba że zajdą przewidziane powołaną ustawą przesłanki wyłączające wymóg uzyskania takiego zezwolenia. W przypadku nie przedłożenia wymaganego zezwolenia wpłacone wadium przepada, a przetarg zostaje unieważniony.
Przetarg ma formę przetargu ustnego nieograniczonego i zostanie przeprowadzony zgodnie
z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).
Właściciel zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Tekst ogłoszenia został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nidzicy oraz opublikowany na stronach internetowych: http://bip.nidzica.pl w zakładce: Majątek Gminy przeznaczony do sprzedaży i dzierżawy > Ogłoszenia o przetargach oraz www.nidzica.pl w zakładce: Przetargi > Ogłoszenia o przetargach
Dodatkowe informacje dotyczące ww. nieruchomości można uzyskać w Wydziale Gospodarki Mieniem Komunalnym i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Nidzicy, ul. Plac Wolności 1 (Ratusz), pok. nr 18 lub telefonicznie 89 625 07 44 do dnia 14 sierpnia 2018 r.

Załączniki

  • mapka (PDF, 383.6 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2018-07-06 14:44:24 | Data wytworzenia informacji: 2018-07-06 00:00:00

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Nidzicy
Osoba, która wytworzyla informację: Jacek Kosmala Data wytworzenia informacji: 2018-07-06 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Joanna Krystkiewicz-Hablutzel Data wprowadzenia do BIP 2018-07-06 14:43:20
Wprowadził informację do BIP: Paulina Maksym Data udostępnienia informacji: 2018-07-06 14:44:31
Osoba, która zmieniła informację: Paulina Maksym Data ostatniej zmiany: 2018-07-06 14:44:31
Artykuł był wyświetlony: 93 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu