ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

 

Akapit nr 1 - brak tytułu

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY I SPRAW OBYWATELSKICH
fax. 89 625 07 10
Godziny przyjęć interesantów od poniedziałku do piątku  w godzinach pracy Urzędu
 

Akapit nr 2 - brak tytułu

Nr pokoju
Rodzaj załatwianych spraw
Nr telefonu
36
Kierownik Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich
Sekretarz Miasta – Elżbieta Płoska
89 625 07 14
20
Zastępca Kierownika Wydziału Organizacyjnego
i Spraw Obywatelskich – Anna Waleriańska
89 625 07 26
1
 
Biuro Obsługi Klienta
 • Obsługa klientów, udzielanie kompleksowych informacji, wydawanie druków oraz pomoc przy wypełnianiu wniosków,
 • kompleksowa obsługa interesantów niepełnosprawnych oraz w podeszłym wieku w procesie załatwiania spraw w Urzędzie,
 • udostępnianie do wglądu aktów prawnych (Dziennik Ustaw, Monitor Polski, Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko – Mazurskiego),
 • przyjmowanie i wysyłanie korespondencji,
 • prowadzenie harmonogramu wynajmu   i udostępniania Sali konferencyjnej.
 
 
89 625 07 23
 
89 625 07 27
 
33 A
 
Stanowisko ds. pracowniczych:
 • prowadzenie ewidencji osobowej oraz akt osobowych pracowników Urzędu Miejskiego w Nidzicy oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, za wyjątkiem dyrektorów szkół i przedszkoli,
 • prowadzenie spraw osobowych osób zatrudnianych w ramach robót publicznych, prac interwencyjnych, stażystów oraz praktykantów,
 • prowadzenie spraw dotyczących naboru nowych pracowników, zaszeregowania, awansowania, nagradzania i zwalniania pracowników,
 • prowadzenie rejestru upoważnień i pełnomocnictw udzielanych przez Burmistrza Nidzicy,
 • ewidencjonowanie, analizowanie i przechowywanie oświadczeń majątkowych kierowników jednostek samorządowych, osób zarządzających, członków organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osób upoważnionych do wydawania decyzji administracyjnych,
 • prowadzenie ewidencji delegacji służbowych pracowników Urzędu,
 • kontrolowanie dyscypliny pracy, wykorzystywania zwolnień lekarskich, czasu pracy oraz zakazu konkurencji,
 • prowadzenie wykazu podmiotów wyznaczonych w gminie do organizacji nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społecznie użyteczne w zamian za grzywny, której egzekucja okazała się bezskuteczna.
 
89 625 07 25
 
30B
 
Stanowisko ds. administracyjnych i organizacyjnych:
 • prowadzenie ewidencji ogłoszeń zamieszczanych na tablicach informacyjnych wewnątrz Urzędu,
 • sprawowanie pieczy nad składnikami majątku ruchomego i nieruchomego w budynku Ratusza,
 • prowadzenie spraw dotyczących ochrony mienia- budynku Ratusza,
 • prowadzenie spraw ubezpieczenia majątku i interesów Gminy Nidzica, w tym mienia Wydziału OSO,
 • wystawianie faktur VAT za wynajem sali konferencyjnej;
_________________________________________________________
 
Stanowisko ds. ewidencji działalności gospodarczej:
 • ewidencjonowanie działalności gospodarczej osób fizycznych, w tym przyjmowanie wniosków o wpis, zmianę, zawieszenie, wznowienie i wykreślenie działalności gospodarczej z CEIDG,
 • prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych,
 • wydawanie licencji na TAXI oraz zezwoleń na przewóz osób,
 • wydawanie zaświadczeń dla celów emerytalnych i innych na podstawie rejestru kart rzemieślniczych oraz rejestru działalności gospodarczej,
 • współpraca z jednostkami opieki zdrowotnej i organizacjami społecznym i w zakresie szerzenia kultury zdrowotnej,
 • prowadzenie zamówień na usługi i dostawy dla potrzeb pracowników Urzędu Miejskiego.
89 625 07 24
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
89 625 07 60
32
 
Stanowisko ds. dowodów osobistych:
 • przyjmowanie i weryfikowanie wniosków dowodowych,
 • wydawanie zaświadczeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego,
 • przyjmowanie wniosków oraz doręczanie dowodów osobistych do miejsca pobytu, osób które z uwagi na stan zdrowia nie mogą się stawić w Urzędzie,
 • wydawanie zaświadczeń zawierających pełen odpis przetworzonych danych z Rejestru Dowodów Osobistych,
 • udostępnianie danych gromadzonych w rejestrze PESEL,  Rejestrze Mieszkańców oraz Rejestrze Dowodów Osobistych.
89 625 07 21
33
 
Stanowisko ds. ewidencji ludności:
 • dokonywanie rejestracji danych o zameldowaniu lub wymeldowaniu w rejestrze PESEL oraz w rejestrze mieszkańców,
 • prowadzenie postępowań w sprawie o zameldowanie lub wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub czasowego,
 • wydawanie zaświadczeń zawierających pełen odpis przetworzonych danych z rejestru PESEL lub rejestru mieszkańców,
 • nadawanie lub zmiana umeru PESEL dla cudzoziemców i członków ich rodzin zamieszkałych na terytorium RP,
 • prowadzenie i aktualizowanie rejestru wyborców,
 • sporządzanie i aktualizowanie spisu wyborców, w tym dopisywanie wyborców na ich wniosek, wydawanie zaświadczeń oraz pełnomocnictw o prawie do głosowania.
 
89 625 07 20
30 A
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40
 
Stanowisko ds. ogólnoadministracyjnych:
 • koordynowanie i monitorowanie zadań związanych
  z publikowaniem informacji publicznych  w Biuletynie Informacji Publicznych przez komórki organizacyjne Urzędu,
 • prowadzenie ewidencji oraz zbioru dokumentacji w zakresie udostępnienia lub odmowy udostępnienia informacji publicznych będących w posiadaniu Urzędu oraz wniosków o udostępnienie informacji publicznej sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania,
 • rejestrowanie i koordynowanie procesu rozpatrywania petycji składanych do Burmistrza,
 • organizacyjno – techniczne zabezpieczenie działalności Sołtysów i Rad Sołeckich, w tym koordynacja realizacji wniosków
  i inicjatyw sołeckich,
 • prowadzenie aktualnego zbioru oraz rejestru oryginałów zarządzeń Burmistrza Nidzicy;
_________________________________________________________
 
Stanowisko ds. Rady Miejskiej:
 • organizacja spotkań, posiedzeń komisji oraz sesji,
 • prowadzenie rejestru interpelacji i zapytań oraz petycji, skarg i wniosków skierowanych do Rady Miejskiej
 • prowadzenie rejestru i zbioru uchwał Rady Miejskiej,
 • prowadzenie kalendarza narad i spotkań Przewodniczącego Rady Miejskiej,
 • przygotowywanie i obsługa wyborów ławników,
 • organizowanie współpracy Rady i jej komisji z Sołtysami i Radami Sołeckimi,
 • obsługa organizacyjna Młodzieżowej Rady Miejskiej,
 • prowadzenie spraw dot. nadawania tytułu                   „Zasłużony dla Ziemi Nidzickiej”.
 
 
89 625 07 17
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
89 625 07 81
 
 
 
50
 
Informatycy:
 • administrowanie siecią komputerową i systemami informatycznymi w Urzędzie,
 • realizacja zamówień dotyczących zakupu sprzętu, licencji oprogramowania oraz akcesoriów komputerowych,
 • wdrażanie i nadzór nad elektronicznym obiegiem dokumentów,
 • wsparcie techniczne użytkowników końcowych w rozwiązywaniu problemów z oprogramowaniem oraz sprzętem,
 • współdziałanie z dostępnymi bazami danych tworzonymi i eksploatowanymi przez wszystkie urzędy organów administracji publicznej,
 • realizacja obowiązków w zakresie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni.
Punkt potwierdzający zakładanie Profilu Zaufanego
 
89 625 07 22
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
 
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-02-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
 
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-02-19 10:36:29
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Joanna Skibińska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-02-19 11:53:29
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Halina Jarzyńska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-07-03 15:19:10
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
14122 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »