ˆ

Informacje nieudostępniane

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora pulicznego

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2016-09-13 13:03:47 Informacja ogłoszona dnia 2016-09-13 13:05:11 przez Adrian Chabowski

Akapit nr 1 - brak tytułu

Termin załatwienia oraz czas realizacji
Wniosek winien spełniać warunki formalne wskazane w art. 21 ustawy o ponownym wykorzystywaniu unformacji sektora publicznego.
W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku, wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.
Wniosek rozpatruje się nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. W przypadku braku możliwości rozpatrzenia wniosku w powyższym terminie, możliwe jest przedłużenie załatwienia sprawy do 2 miesięcy. po zawiadomieniu wnioskodawcy o przyczynach opóźnienia.
 
Zasady udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego
Ponownemu wykorzystywaniu podlega informacja sektora publicznego:
  1. udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nidzicy;
  2.  przekazana na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.
Wniosek o ponowne wykorzystywanie wnosi się w przypadkach, gdy informacja sektora publicznego:
  1. nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej;
  2. została udostępniona w sposób inny niż w Biuletynie Informacji Publicznej i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłaty za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat;
  3. będzie wykorzystywana na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone;
  4. została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.
 
Osoba kontaktowa
Paulina Maksym
 
Miejsce załatwienia
Biuro Obsługi Klienta, fax 89 625 07 11, w formie dokumentu elektronicznego poprzez platformę e-PUAP, e-mail na adres lub
 
Telefon kontaktowy
89 625 07 81
 
Adres e-mail
,
 
Miejsce odbioru
Zgodnie ze wskazaniem we wniosku
 
Wymagane Dokumenty
Wzór wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego. Druk do pobrania
 
Opłaty
Informacja sektora publicznego wytworzona w Urzędzie Miejskim w Nidzicy jest udostępniana lub przekazywana w celu ponownego wykorzystywania, co do zasady, bezpłatnie. Zgodnie z art. 17 ust. 1 i 2 ustawy Urząd może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.
Ustalając wysokość opłaty, uwzględnia się koszty przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w określony sposób i w określonej formie, a także inne czynniki, które będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu nietypowych wniosków o ponowne wykorzystywanie, które mogą mieć wpływ na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji. Łączna wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio związanych z przygotowaniem i przekazaniem informacji publicznej celem ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie.
W przypadku umożliwienia ponownego wykorzystywania, w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym, informacji sektora publicznego gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym, wnioskodawca zobowiązany może zostać do uiszczenia opłaty uwzględniającej koszty wynikające z dostosowania systemu teleinformatycznego oraz warunków technicznych i organizacyjnych do realizacji wniosku o ponowne wykorzystywanie.
 
Tryb odwoławczy
 
W zakresie nieuregulowanym ustawą do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne
wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz do decyzji o warunkach ponownego
wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.).
Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369, z późn. zm.) z tym, że:
  1. przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;
  2. skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.
Podstawa prawna
Zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania określa:
1. Ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. 2018 poz. 1243), która weszła w życie 7 czerwca 2018 r., (pobierz).
2. Zarządzenie Burmistrza Nidzicy nr 620/2016 z dnia 1 września 2016 r. w sprawie zasad udostępniania informacji sektora publicznego w Urzędzie Miejskim w Nidzicy w celu ich ponownego wykorzystywania.
3. Zarządzenie Burmistrza Nidzicy Nr 1234/2018 z dnia 19 czerwca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad udostępniania informacji sektora publicznego w Urzędzie Miejskim w Nidzicy w celu ich ponownego wykorzystania

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Nidzicy
Osoba, która wytworzyla informację: Elżbieta Płoska Data wytworzenia informacji: 2016-09-13 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Elżbieta Ploska Data wprowadzenia do BIP 2016-09-13 13:03:47
Wprowadził informację do BIP: Adrian Chabowski Data udostępnienia informacji: 2016-09-13 13:05:11
Osoba, która zmieniła informację: Paulina Maksym Data ostatniej zmiany: 2018-07-04 14:10:35
Artykuł był wyświetlony: 524 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu