ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wikno, Jabłonka, Natać Wielka, Natać Mała gmina Nidzica uchwalonego Uchwałą Nr XXXVIII/424/2009 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 28 maja 2009r. (opublikowaną w Dz. Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego: nr 100 z dnia 24.07.2009r. poz.1604; nr 121 z dnia 11.08.2010r.poz.171; z 2015r. poz.1778; z 2017r. poz.2691).

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-04-17 09:04:17 Informacja ogłoszona dnia 2018-04-17 09:05:56 przez Paulina Maksym

Akapit nr - brak tytułu

                                                                                                                                                     Nidzica, dnia 06 kwietnia 2018r.
     Nasz znak:TI.6721.1.2018
 
 OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wikno, Jabłonka, Natać Wielka, Natać Mała gmina Nidzica uchwalonego Uchwałą Nr XXXVIII/424/2009 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 28 maja 2009r. (opublikowaną w Dz. Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego: nr 100 z dnia 24.07.2009r. poz.1604; nr 121 z dnia 11.08.2010r.poz.171; z 2015r. poz.1778; z 2017r. poz.2691).
 
 
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 poz. 1073 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Nidzicy Uchwały Nr XLIV/603/2017 z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wikno, Jabłonka, Natać Wielka, Natać Mała, gmina Nidzica. Powyższa uchwała obejmuje obszar wskazany na załączonym do niej załączniku graficznym w obrębie geodezyjnym Natać Wielka, gm. Nidzica ( części działek nr: 4/6, 4/7 obręb Natać Wielka gm. Nidzica).
Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nidzicy, Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, w terminie do dnia  04 maja 2018r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Jednocześnie, na podstawie art. 39 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r.poz.1405 z późn. zm.), podaję do publicznej wiadomości, że przystępuje się do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko w ramach przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania ustaleń w/w projektu zmiany planu na środowisko.
Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz składać uwagi i wnioski do opracowywanych dokumentów w terminie do 04 maja 2018r.
Wnioski i uwagi mogą być składane w formach przewidzianych w art.40 cytowanej powyżej ustawy.                                                                                                               
 
 
                                                      Burmistrz Nidzicy
                                                      /-/ Jacek Kosmala
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu