OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT NA... (archiwalna wersja informacji) - Rejestr zmian - Urząd Miejski w Nidzicy
ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ „PROFILAKTYKA NADWAGI I OTYŁOŚCI WŚRÓD DZIECI SZKOLNYCH W GMINIE NIDZICA NA LATA 2018-2020”

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-05-24 10:48:15 Informacja ogłoszona dnia 2018-05-24 11:31:08 przez Patrycja Lipner

Akapit nr - brak tytułu

Nidzica, 24 maja 2018 r.
 
Na podstawie art. 48  ust.1 i art. 48 b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938 ze zm.)
 
BURMISTRZ NIDZICY
OGŁASZA KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ „PROFILAKTYKA NADWAGI I OTYŁOŚCI WŚRÓD DZIECI SZKOLNYCH W GMINIE NIDZICA NA LATA 2018-2020”
 
1. Przedmiotem konkursu ofert jest wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn.Profilaktyka nadwagi i otyłości wśród dzieci szkolnych w Gminie Nidzica na lata 2018-2020”.
2. Z programem polityki zdrowotnej, szczegółowymi warunkami konkursu i innymi materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu (w tym z projektem umowy) można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Nidzicy, ul. Plac Wolności 1, pokój nr 30B lub korzystając z Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nidzicy, znajdującym się pod adresem www.bip.nidzica.pl
Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami jest p. Alicja Rożek - tel. (89) 625 07 60.
3. Wartość należności za świadczone usługi zdrowotne obliczana będzie w okresach miesięcznych, jako iloczyn ceny jednostkowej brutto (łącznie z podatkiem VAT) zaoferowanej w formularzu ofertowym, która jest stała i nie podlega waloryzacji w czasie obowiązywania umowy oraz rzeczywistej ilości przebadanych osób. Szczegółowe ustalenia dotyczące formy i terminów przekazywania środków finansowych, trybu oraz terminów ich rozliczania zostaną określone w umowie na realizację programu polityki zdrowotnej.
4. Wysokość środków zaplanowanych na realizację programu w latach 2018 – 2020: 93 099,00 zł (brutto), w tym w roku 2018 – 32 378,00 zł (brutto), w roku 2019 – 30 135,00 zł (brutto), w roku 2020 – 30 586,00 zł (brutto).
 1. . Oferty mogą być składane przez gabinety dietetyczne lub podmioty wykonujące działalność leczniczą, o których mowa w art.4 ust.1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2016 r., poz.1638 ze zm.):
 1. dysponujące odpowiednimi gabinetami i sprzętem medycznym do realizacji programu (istnieje możliwość przeprowadzania badań w gabinetach szkolnych posadowionych na terenie szkół Gminy Nidzica z zachowaniem prawa do intymności przez dietetyka);
 2. zatrudniające wykwalifikowaną kadrę medyczną konieczną do realizacji programu.
Realizatorem programu będą gabinety dietetyczne lub podmioty lecznicze spełniające wymogi obowiązujących przepisów.
6. Przewidywany termin realizacji programu pn. „Profilaktyka nadwagi i otyłości wśród dzieci szkolnych w Gminie Nidzica na lata 2018-2020”: od dnia podpisania umowy do 30 listopada 2020 r.
7. Zainteresowani mogą pobrać obowiązujący formularz ofertowy, wzory oświadczeń              i szczegółowe warunki konkursu w Urzędzie Miejskim w Nidzicy ul. Plac Wolności 1,           w pokoju nr 30B oraz z Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nidzicy pod adresem: www.bip.nidzica.pl
8. Oferty na udostępnionym wzorze formularza ofertowego należy składać w zamkniętej kopercie z napisem Konkurs na realizację programu polityki zdrowotnej „Profilaktyka nadwagi i otyłości wśród dzieci szkolnych w Gminie Nidzica na lata 2018-2020”.
9. Oferty należy składać pod rygorem nieważności w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nidzicy, ul. Plac Wolności 1, Punkt Obsługi Klienta – pok. nr 1, w terminie do dnia 8 czerwca2018 r. do godz. 1530.
Koperta powinna być opisana z oznaczeniem nazwy i adresem oferenta oraz nazwy programu.
Za termin zgłoszenia przyjmuje się datę i godzinę wpłynięcia oferty do Urzędu Miejskiego w Nidzicy. Warunkiem rozpatrzenia ofert będzie terminowe złożenie prawidłowych i kompletnych dokumentów.
10. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 11 czerwca 2018 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nidzicy, ul. Plac Wolności 1,13-100 Nidzica, pokój nr 36.
11. Wyniki konkursu zostaną umieszczone na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nidzicy pod adresem: www.bip.nidzica.pl
12. Burmistrz Nidzicy zastrzega sobie prawo do zmiany warunków konkursu, odwołania
konkursu oraz zamknięcia konkursu bez wyboru ofert – informacja ta zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nidzicy pod adresem:
13. Oferta na realizację zadania powinna zawierać formularz ofertowy, będący załącznikiem Nr 2 do ogłoszenia, a ponadto:
 1. oświadczenie Oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia,
 2. wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej określający aktualny stan prawny i faktyczny oraz kopię wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego (w przypadku podmiotów leczniczych),
 3. statut podmiotu leczniczego – nie dotyczy przedsiębiorców, zgodnie z art. 23 i 24
  w związku z art. 42 ustawy z dnia15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
  (Dz. U. z 2016 r., poz. 1638 ze zm.),
 4. kopię polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie niezbędnym do realizacji programu – w przypadku podmiotów leczniczych,
 5. oświadczenie Oferenta zawierające informację, że świadczenia konkursowe nie będą refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia ani inne podmioty,
 6. oświadczenie Oferenta potwierdzające kwalifikacje zawodowe osób udzielających świadczeń zdrowotnych objętych konkursem,
 7. oświadczenie Oferenta potwierdzające sytuację finansową gwarantującą realizację zadania,
 8. oświadczenie potwierdzające, że w stosunku do Oferenta nie stwierdzono niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania środków publicznych,
i)       oświadczenie Oferenta o niekaralności zakazem pełnienia funkcji związanych z   
         dysponowaniem środkami publicznymi oraz niekaralności za umyślne przestępstwo  
         lub umyślne przestępstwo skarbowe,
j)       oświadczenie Oferenta, że jest jedynym posiadaczem rachunku, na który zostaną   
         przekazane środki i zobowiązuje się go utrzymywać do chwili zaakceptowania 
         rozliczenia tych środków pod względem finansowym i rzeczowym.
 
Załączniki do formularza ofertowego, będące oświadczeniami powinny być przedstawione w formie oryginału, pozostałe dokumenty powinny być przedstawione w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
14. Wykonawca programu wyłoniony w drodze konkursu zobowiązany będzie do przedłożenia Zamawiającemu sprawozdania kwartalnego i rocznego z realizacji programu, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do ogłoszenia.
15. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Wszelkie koszty związane
z przygotowaniem oferty ponosi Oferent.
16. Termin związania ofertą obowiązuje przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.
17. Do postępowania konkursowego stosuje się przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o  świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938 ze zm.).
18. W zakresie nieuregulowanym w ustawie, o której mowa w pkt. 15, do trybu przeprowadzenia konkursu ofert i zawarcia umów na realizację programu polityki zdrowotnej stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego dotyczącego przetargu.
19. W zakresie  zasad przyznawania środków publicznych i ich rozliczania do postępowania konkursowego i zawierania umów na realizację programu polityki zdrowotnej stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz.1638 ze zm.) oraz ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1916 ze zm.).
20. Wyboru oferty dokona Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Nidzicy  w oparciu o całkowity koszt realizacji zadnia – 100% wagi wyboru oferty.
       
Burmistrz Nidzicy
Jacek Kosmala

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu