ˆ

Rada Miejska

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Uprawnienia Rady Miejskiej i Radnych - Informator

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2009-01-13 10:21:07 Informacja ogłoszona dnia 2009-01-13 10:21:19 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uprawnienia Rady Miejskiej i Radnych - Informator
Rada Miejska jest organem stanowiącym i kontrolnym.Organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Rady określa Statut Gminy. Działalność Rady jest jawna, a ograniczenia mogą wynikać wyłącznie z ustaw. Jawność działania obejmuje prawo do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje Rady i posiedzenia jej komisji oraz dostęp do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych.
Zgodnie z art. 18, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 ze zm.) do właściwości Rady Miejskieją wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania miasta i gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej.
Do wyłącznych kompetencji Rady zalicza się:
* uchwalanie statutu gminy;
* ustalanie wynagrodzenia Burmistrza, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności;
* powoływanie i odwoływanie skarbnika i sekretarza miasta;
* uchwalanie budźetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z jego wykonania oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia, bądź nieudzielenia absolutorium zetu gminy przez burmistrza;
* uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego ;
* uchwalanie programów gospodarczych ;
* ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywaniaetowych na realizację zadań przez te jednostki ;
* podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach ;
Do wyłącznej kompetencji Rady naleźy równieź podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:
* określania zasad nabycia, zbycia i obciąźenia nieruchomości gruntowych orazawiania lub najmu naszy, niź 3 lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej: do czasu określenia zasad Burmistrz moźe dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą Rady Miejskiej;
* emitowania obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Burmistrza;
* zaciągania długoterminowych poźyczek i kredytów;
* ustalania maksymalnej wysokości poźyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Burmistrza wetowym ;
* zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez Radę;
* tworzenie i przystępowanie do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywanie i występowanie z nich;
* określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza;
* tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnychania ich w majątek;
* ustalania maksymalnejyczek i poręczeń udzielanych przez Burmistrza w roku budźetowym.
Kompetencje Rady obejmują teź:
* określanie wysokości sumy, do któreje samodzielnie zaciągać zobowiązania;
* podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej oraz z zakresu właściwości powiatu i województwa na podstawie porozumień z tymi jednostkami samorządu terytorialnego;
* podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku;
* podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw i przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych;
* podejmowanie uchwał w sprawach: herbu gminy, nazw ulic i placówq publicznych oraz wznoszenia pomników ;
* nadawanie honorowego obywatelstwa gminy;
* podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów;
* wyraźanie zgody (na wniosek zainteresowanych środowisk) na utworzenie młodzieźowej rady gminy jako organu konsultacyjnego oraz nadawanie jej statutu;
* podejmowanie uchwał o utworzeniu związków i porozumień międzygminnych;
* stanowienie w innych sprawach zastrzeźonych ustawami do kompetencji Rady.
 Radni wybierani są w głosowaniu powszechnym. Ich obowiązkiem jest kierowanie się dobrem wspólnoty samorządowej, utrzymywanie stałej więzi z mieszkańcami oraz ich organizacjami, przyjmowanie zgłaszanych przez nich postulatów i przedstawianie ich organom gminy do rozpatrzenia. Nie są jednak oni związani instrukcjami wyborców.
Radni mają obowiązek brać udział w pracach Rady Miejskiej i jej komisji oraz innych instytucji samorządowych, do których zostali wybrani lub desygnowani.
Korzystają z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.
Z uwagi na powierzoną odpowiedzialność i obowiązek bezstronności, mandatu radnego nie moźna łączyć z:
- mandatem posła lub senatora,
- wykonywaniem funkcji wojewody lub wicewojewody,
- członkostwem w organie innej jednostki samorządu terytorialnego.  

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Nidzicy
Osoba, która wytworzyla informację:   Data wytworzenia informacji: 2009-01-13 10:21:07
Osoba, która odpowiada za treść:   Data wprowadzenia do BIP 2009-01-13 10:21:07
Wprowadził informację do BIP: Joanna Skibińska Data udostępnienia informacji: 2009-01-13 10:21:19
Osoba, która zmieniła informację: Joanna Skibińska Data ostatniej zmiany: 2009-02-11 10:58:18
Artykuł był wyświetlony: 1879 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu