ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2022-12-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 1586/2022 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu na czas oznaczony do 3 lat
Nr aktu prawnego
1586/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2022-12-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 1585/2022 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 7 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia należnego Gminie Nidzica w związku z obciążaniem służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Nidzica
Nr aktu prawnego
1585/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2022-12-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 1584/2022 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 7 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok
Nr aktu prawnego
1584/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2022-12-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 1583/2022 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 6 grudnia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia w życie w Urzędzie Miejskim w Nidzicy instrukcji: Zasady (Polityka) rachunkowości
Nr aktu prawnego
1583/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2022-12-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 1582/2022 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 6 grudnia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie założenia Gminnej Ewidencji Zabytków
Nr aktu prawnego
1582/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2022-12-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 1581/2022 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 5 grudnia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Nidzica, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat oraz form i specjalności kształcenia na 2022 r.
Nr aktu prawnego
1581/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2022-12-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 1580/2022 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 5 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę
Nr aktu prawnego
1580/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2022-12-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 1579/2022 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 5 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia procedury postępowania w przypadku niewykonywania obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dotyczących gospodarki wodno-ściekowej
Nr aktu prawnego
1579/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2022-12-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 1578/2022 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zniesienia urzędowej nazwy miejscowości „Rozdroże” (kolonia) położonej na terenie gminy Nidzica
Nr aktu prawnego
1578/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2022-12-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 1577/2022 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie Regulaminu gospodarowania energią w budynkach użyteczności publicznej Gminy Nidzica
Nr aktu prawnego
1577/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 11
Data podjęcia
2022-11-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 1576/2022 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 30 listopada 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Nr aktu prawnego
1576/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2022-11-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 1575/2022 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 30 listopada 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy
Nr aktu prawnego
1575/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2022-11-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 1574/2022 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z Cmentarza Komunalnego w Nidzicy
Nr aktu prawnego
1574/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2022-11-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 1573/2022 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 29 listopada 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę
Nr aktu prawnego
1573/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2022-11-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 1572/2022 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok
Nr aktu prawnego
1572/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2022-11-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 1571/2022 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia
Nr aktu prawnego
1571/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2022-11-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LXII/785/2022 RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Nidzica na lata 2023- 2026”
Nr aktu prawnego
LXII/785/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2022-11-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LXII/784/2022 RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Nidzica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023
Nr aktu prawnego
LXII/784/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2022-11-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LXII/783/2022 RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY z dnia 24 listopada 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wypłacania sołtysom miesięcznych diet i zwrotu kosztów podróży oraz ustalenia ich wysokości
Nr aktu prawnego
LXII/783/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2022-11-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LXII/782/2022 RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość
Nr aktu prawnego
LXII/782/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 21
Data podjęcia
2022-11-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LXII/781/2022 RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY z dnia 24 listopada 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw na czas oznaczony do 3 lat, których przedmiotem są te same nieruchomości
Nr aktu prawnego
LXII/781/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 22
Data podjęcia
2022-11-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LXII/780/2022 RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Nidzica
Nr aktu prawnego
LXII/780/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 23
Data podjęcia
2022-11-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LXII/779/2022 RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Nidzica
Nr aktu prawnego
LXII/779/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 24
Data podjęcia
2022-11-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LXII/778/2022 RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nidzica
Nr aktu prawnego
LXII/778/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 25
Data podjęcia
2022-11-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LXII/777/2022 RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie podatku od środków transportowych
Nr aktu prawnego
LXII/777/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 26
Data podjęcia
2022-11-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LXII/776/2022 RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie opłaty targowej
Nr aktu prawnego
LXII/776/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 27
Data podjęcia
2022-11-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LXII/775/2022 RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości
Nr aktu prawnego
LXII/775/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 28
Data podjęcia
2022-11-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LXII/774/2022 RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY z dnia 24 listopada 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nidzica na lata 2022 - 2036
Nr aktu prawnego
LXII/774/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 29
Data podjęcia
2022-11-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LXII/773/2022 RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nidzica na 2022 rok
Nr aktu prawnego
LXII/773/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 30
Data podjęcia
2022-11-24
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 1570/2022 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie przekazania Sołectwu Zimna Woda składników mienia Gminy
Nr aktu prawnego
1570/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji