ˆ

Petycje

Szczegóły informacji

Przyjmowanie i rozpatrywanie petycji

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2016-01-07 12:22:36 Informacja ogłoszona dnia 2016-01-07 12:22:40 przez Joanna Skibińska

Akapit nr 1 - brak tytułu

PETYCJE
Z dniem 6 września 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r., poz. 1195), która określa zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji. 
Przyjmowanie i rozpatrywanie petycji reguluje Zarządzenie Burmistrza Nidzicy Nr 380/2015 z dnia 31.12.2015r. w sprawie przyjmowania, rejestrowania, koordynowania i rozpatrywania petycji wnoszonych do Burmistrza Nidzicy i Rady Miejskiej w Nidzicy.
 
Przedmiot petycji
Zgodnie z uregulowaniami ustawy o petycjach, przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji. O uznaniu pisma za petycję decyduje treść żądania, a nie jego forma zewnętrzna.
Kto może złożyć petycję
Petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów - w interesie: publicznym, podmiotu wnoszącego petycję albo podmiotu trzeciego, za jego zgodą.
W jakiej formie można wnieść petycje
Petycję składa się w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję, a jeżeli podmiotem wnoszącym petycję nie jest osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów – przez osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję.
Petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu oraz powinna zawierać adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję. 
Petycja powinna zawierać:
1) oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;
2) wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;
3) oznaczenie adresata petycji;
4) wskazanie przedmiotu petycji.
 
Petycja składana w interesie podmiotu trzeciego zawiera także imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej tego podmiotu. Podmiot, o którym mowa powyżej wyraża zgodę na złożenie w jego interesie petycji w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgoda jest dołączana do petycji.
Petycja może zawierać zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu trzeciego - w przypadku gdy petycja jest składana w interesie podmiotu trzeciego.
Termin załatwienia petycji 
Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie trzech miesięcy od dnia jej złożenia. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od podmiotu rozpatrującego petycję uniemożliwiających rozpatrzenie petycji we wskazanym terminie, termin ten ulega przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o kolejne 3 miesiące. Postępowanie w sprawie petycji kończy się zawiadomieniem podmiotu wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem - w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.
Petycja wielokrotna
Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach przewiduje również instytucję tzw. „petycji wielokrotnej”. W świetle uregulowań ww. ustawy, jeżeli w ciągu miesiąca od otrzymania petycji przez podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji składane są dalsze petycje dotyczące tej samej sprawy, podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji może zarządzić łączne rozpatrywanie petycji (petycja wielokrotna). W takim przypadku, na stronie internetowej podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji lub urzędu go obsługującego ogłasza się okres oczekiwania na dalsze petycje nie dłuższy niż 2 miesiące, licząc od dnia ogłoszenia. Termin rozpatrzenia petycji wielokrotnej liczy się od dnia upływu okresu, o którym mowa powyżej. 
W przypadku petycji wielokrotnej sposób jej załatwienia jest ogłaszany na stronie internetowej podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji lub urzędu go obsługującego. Ogłoszenie to zastępuje zawiadomienie podmiotu wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia.
 
 
  • Informacja na temat rozpatrywanych petycji kierowanych do Burmistrza Nidzicy
Lp.
Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach)
Skan petycji
Przedmiot petycji
Data złożenia petycji
Przewidywany termin załatwienia sprawy
Zasięgane opinie
Informacja o sposobie załatwienia petycji
 
 
1.
wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach
lokalizacja budowy gminnych mieszkań socjalnych
11.03.2016r.
zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji
brak
Odpowiedź OSO.152.1.2016
 
 
2.
wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach
Dot. współpracy Burmistrza Nidzicy z Urzędem Marszałkowskim oraz pozyskiwania inwestorów strategicznych dla miasta i gminy w 2015 roku.
31.03.2016r.
zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji
Odpowiedź OSO.152.2.2016
3. wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach treść Dot. drogi publicznej do kolonii Łyńskiej oraz lokalizacji kontenerów mieszkalnych 10.11.2016 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji brak Odpowiedź OSO.152.3.2016
4. wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach treść Dot. budowy pomnika upamiętniającego walki Wojsk Polskich nad Omulwią w 1807r. 14.11.2016 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji brak Odpowiedź OSO.152.4.2016
5. wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach treść Dot. zanieczyszczenia powietrza w mieście 14.12.2016 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji brak
Odpowiedź OSO.152.5.2016
 
ROK 2017
6.
Jan Jabłonowski
Zarządzanie Nieruchomościami
ul. 3 Maja 2/3
13-100 Nidzica
treść dot.w sprawie przygotowania dla Rady Miejskiej projektu uchwały w spr. zwolnienia od uiszczania podatku od gruntu 25.05.2017 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji brak
OSO.152.7.2017
7.
Dr Bogusław J.Feder
Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości Fundacja
ul. Orzeszkowej
05-827 Grodzisk Mazowiecki
treść dot. działań wspierających przedsiębiorczość 08.06.2017 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji brak
OSO.152.8.2017
8.
Sponsor Konferencji: WESTRAND M.Szatkowski. Sp.J
ul. Kłobucka 13
02-699 Warszawa
treść dot. opublikowania w oficjalnej stronie internetowej baneru konferencji związanej z zapobieganie uciążliwości zapachowej 21.06.2017 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji brak
OSO.152.9.2017
9. Młodzieżowa Rada Miejska w Nidzicy treść dot. budowy pływalni miejskiej w Nidzicy 03.07.2017 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji brak
OSO.152.10.2017
10.
Osoba Prawna
Szulc-Efekt sp. z o. o.
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa
treść dot. nawyków żywieniowych w szkołach 14.09.2017 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji brak
OSO.152.11.2017
11.
Dr Bogusław J.Feder
Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości Fundacja
ul. Orzeszkowej
05-827 Grodzisk Mazowiecki
treść dot. przekazywania bezpłatnych informacji dla Lokalnych Mikroprzedsiębiorców przydatnych do prowadzenia działalności 23.10.2017 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji brak
OSO.152.12.2017
12. wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach treść dot. nadania nazwy rondu znajdującemu się na terenie miasta Nidzica w ciągu drogi wojewódzkiej 604 na skrzyżowaniu ulic Romualda Traugutta i Olsztyńskiej 31.10.2017 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji brak
OSO.152.13.2017
 
ROK 2018
1.
Mieszkańcy miejscowości Łyna treść dot. prośby o zaoferowanie wychowawcy świetlicy w Łynie lepszych warunków pracy, aby zgodził się pozostać na zajmowanym stanowisku pracy 04.04.2018 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji Wniosek o odrzucenie petycji  
2. Mieszkańcy miejscowości Łyna treść dot. dot. braku zgody na umieszczenie Biblioteki Publiczno-Szkolnej w budynku Świetlicy Środowiskowej w Łynie oraz wyłączenie świetlicy z zarządu MOPS w Nidzicy 04.04.2018 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji brak
OSO.152.2.2018
 
 
 
 
  • Informacja na temat rozpatrywanych petycji kierowanych do Rady Miejskiej
 
Lp.
Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach)
Skan petycji
Przedmiot petycji
Data złożenia petycji
Przewidywany termin załatwienia sprawy
Zasięgane opinie
Informacja o sposobie załatwienia petycji
 
1.
 
 
Lokalna Organizacja Turystyczna Powiatu Nidzickiego
Ul. Zamkowa 2
13-100 Nidzica
dot. likwidacji lokalnej gazety „Głos Nidzicki”
9.11.2017r.
zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji
brak
OSO.152.14.2018
2.
Miejska Rada Seniorów w Nidzicy
13-100 Nidzica
Plac Wolności 1/37
Halina Pyszko
Przewodnicząca MRS
dot. podjętej przez Radę Miejską w Nidzicy uchwały dotyczącej likwidacji "Głosu Nidzickiego"
16.11.2017r
zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji
brak
OSO.152.15.2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Nidzicy
Osoba, która wytworzyla informację: Elżbieta Ploska Data wytworzenia informacji: 2016-01-07 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Elżbieta Ploska Data wprowadzenia do BIP 2016-01-07 12:22:36
Wprowadził informację do BIP: Joanna Skibińska Data udostępnienia informacji: 2016-01-07 12:22:40
Osoba, która zmieniła informację: Paulina Maksym Data ostatniej zmiany: 2018-05-23 08:35:17
Artykuł był wyświetlony: 3254 raz(y)

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej