ˆ

Podatki

Szczegóły informacji

Podatki

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2016-01-14 11:38:21 Informacja ogłoszona dnia 2016-01-14 11:38:24 przez Joanna Skibińska

Akapit nr 1 - brak tytułu

Procedury załatwiania spraw-> PODATKI
 
 
Na 2018 rok stawki na podatek od nieruchomości i od środków transportowych oraz wzory deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny, leśny pozostają bez zmian.
 
Średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 r. została ogłoszona w komunikacie Prezesa GUS z dnia 20 października 2017 r. (MP z 2017 r., poz. 963) i wynosi 197,06 zł za 1m3.Stawka podatku leśnego obowiązująca od stycznia 2018 r. wynosi  43,3532 zł od 1 ha.
 
Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018 została ogłoszona w komunikacie Prezesa GUS z dnia 18 października 2017 roku (M.P. z 2017 r. poz. 958) i wynosi ona 52,49 zł za 1 dt. (1q). Stawka podatku rolnego obowiązująca od 1 stycznia 2018 r. wynosi 131,225 zł od 1 ha przeliczeniowego oraz 262,45 zł od 1 ha fizycznego.
 
 
Od 1 stycznia 2016 r weszły w życie zmiany w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 716, ze zm.), w ustawie o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 617, ze zm.) i w ustawie o podatku leśnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 374, ze zm.)
 
I. ZMIANY W ZAKRESIE USTAWY O PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH:
 1. zmiana definicji gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, polegająca na odstąpieniu od stosowania przesłanki względów technicznych i zastąpieniu jej precyzyjnymi okolicznościami powodującymi wyłączenie przedmiotów opodatkowania z zakresu stosowania tej definicji; 
 2. wprowadzenie odrębnych zasad odpowiedzialności w podatku od nieruchomości dla współwłaścicieli w częściach ułamkowych lokalu użytkowego – garażu wielostanowiskowego w budynku mieszkalnym wraz z gruntem, stanowiących odrębny przedmiot własności; obowiązek podatkowy w takim przypadku ciążyć będzie na współwłaścicielach w zakresie odpowiadającym ich udziałowi w prawie własności; 
 3. zmiana zasad opodatkowania gruntu oraz części budynków stanowiących nieruchomość wspólną w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r.
  o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903, z późn. zm.) w przypadku, wyodrębnienia w budynku własności lokali;  obowiązek podatkowy będzie w takim przypadku odpowiadał udziałowi właściciela w nieruchomości wspólnej, ustalonemu na podstawie ustawy o własności lokali; 
 4. ograniczenie zakresu stosowania zwolnienia z podatku od nieruchomości dla gruntów, budynków lub ich części zajętych na potrzeby prowadzenia przez stowarzyszenia statutowej działalności wśród dzieci i młodzieży w zakresie oświaty, wychowania, nauki i techniki, kultury fizycznej i sportu; 
 5. sprecyzowanie zakresu stosowania zwolnienia w parkach narodowych lub rezerwatach przyrody;
 6. ograniczenie zakresu stosowania zwolnienia dla gruntów Skarbu Państwa: pod wodami powierzchniowymi jezior oraz zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne.
II. ZMIANY W ZAKRESIE USTAWY Z DNIA 15 LISTOPADA 1984 R. O PODATKU ROLNYM:
 1. określenie przeliczników dla gruntów rolnych zabudowanych, gruntów zadrzewionych i zakrzewionych na użytkach rolnych i gruntów pod rowami; 
 2. ograniczenie zakresu stosowania zwolnienia dla uczelni; 
 3. likwidacja ulgi żołnierskiej; 
 4. sprecyzowanie zakresu stosowania ulgi w przypadku wprowadzenia stanu klęski żywiołowej.
III. ZMIANY W ZAKRESIE USTAWY Z DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 2002 R. O PODATKU LEŚNYM:
 1. zniesienie preferencyjnej stawki podatku dla lasów ochronnych; 
 2. wprowadzenie łącznego zobowiązania pieniężnego jako formy pobierania zobowiązania podatkowego - w przypadku osób fizycznych, na których ciąży obowiązek podatkowy w zakresie podatku leśnego oraz jednocześnie w zakresie podatku od nieruchomości lub podatku rolnego.
IV. ZMIANY WSPÓLNE W ZAKRESIE USTAW: O PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH, O PODATKU ROLNYM I O PODATKU LEŚNYM:
 1. Wprowadzenie zasady niewszczynania postępowania podatkowego i umarzania postępowania wszczętego, w przypadku gdy wysokość zobowiązania podatkowego na dany rok podatkowy nie przekraczałaby, określonych na dzień 1 stycznia roku podatkowego, najniższych kosztów doręczenia w obrocie krajowym przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 ze zm.), obecnie koszty te wynoszą 6,10 zł; 
 2. Wprowadzenie jednorazowej płatności podatku od nieruchomości w kwocie nieprzekraczającej 100 zł, również w przypadku zobowiązań pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego.
V. POZOSTAŁE ZMIANY
 1. ustawą z dnia  9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 699) dokonano zmiany art. 1a ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych zawierającego katalog rodzajów działalności niestanowiących działalności gospodarczej w rozumieniu tej ustawy. Katalog ten od 1 stycznia 2016 r. zostanie rozszerzony o działalność, o której mowa w art. 3 pkt 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584 ze zm.), tj. działalność rolników w zakresie sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu, na zasadach określonych w art. 20 ust. 1c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.). 
 2. ustawą z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. poz. 1283) wprowadzono zwolnienie z podatku od nieruchomości dla gruntów i budynków lub ich części, stanowiących własność gminy, z wyjątkiem zajętych na działalność gospodarczą lub będących w posiadaniu innych niż gmina jednostek sektora finansów publicznych oraz pozostałych podmiotów (art. 7 ust. 1 pkt 15 ustawy).
 3. Zmieniono przedmioty opodatkowania. Stawka podatku od nieruchomości,  o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. b) ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, obejmie grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych.
 4. Wprowadzono nową stawkę wynikającą z uchwalonej ustawy o rewitalizacji: od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3 zł od 1 m2 powierzchni.
RADA MIEJSKA W NIDZICY PODJĘŁA W 2015 i 2016 ROKU NASTĘPUJĄCE UCHWAŁY W ZAKRESIE PODATKÓW I OPŁAT:
 
I. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI.
 1. Rada Miejska w dniu 30 czerwca 2015 roku podjęła uchwałę Nr IX/107/2015 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości. Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2015 r. poz. 2417. Uchwała obowiązuje od 01.01.2016 roku. W wyniku rozstrzygnięcia Uchwałą Nr 0102-252/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie stwierdziło nieważność § 2 ust. 2 lit. b ww. uchwały Rady Miejskiej.
 2. Rada Miejska w dniu 29 października 2015 roku podjęła uchwałę Nr XIV/201/2015 w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Nidzica w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej. Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego dnia 3 listopada 2015 r. poz. 3800. Uchwała obowiązywała od 17.11.2015 roku do 12.01.2017 roku.
 3. Rada Miejska w dniu 29 października 2015 roku podjęła uchwałę Nr XIV/200/2015 uchylającą uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości. Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego dnia 3 listopada 2015 r. poz. 3799. Uchwała obowiązuje od 01.01.2016 roku. Uchwała uchyla Uchwałę Nr XIV/175/03 Rady Miejskiej w Nidzicy  z dnia 18 grudnia 2003 roku w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości.
 4. Rada Miejska w dniu 5 listopada 2015 roku podjęła uchwałę Nr XV/221/2015 w sprawie stawek podatku od nieruchomości. Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego 10 listopada 2015 r. poz. 4068. Stawki podatkowe obowiązywały od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku.
 5. Rada Miejska w dniu 26 listopada 2015 roku podjęła uchwałę Nr XVI/224/2015 w sprawie ustalenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny. Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego 3 grudnia 2015 r. poz. 4430.  Wzory formularzy obowiązują od 01.01.2016r. do 12.01.2017 r.
 6. Rada Miejska w dniu 27 października 2016 r. podjęła uchwałę Nr XXXI/419/2016 w sprawie stawek podatku od nieruchomości. Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego 10 listopada 2016 r. poz. 4353. Uchwała obowiązuje od 01.01.2017 r.
 7. Rada Miejska w dniu 22 grudnia 2016 roku podjęła uchwałę Nr XXXIII/445/2016 w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Nidzica w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej. Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego dnia 29 grudnia 2016 r. poz. 5394. Uchwała obowiązuje od 13.01.2017 r. do do 21.07.2017 r.
 8. Rada Miejska w dniu 22 grudnia 2016 roku podjęła uchwałę Nr XXXIII/446/2016 w sprawie ustalenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny. Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego 29 grudnia 2016 r. poz. 5395.  Wzory formularzy obowiązują od 13.01.2017 r.
 9. Rada Miejska w dniu 29 czerwca 2017 roku podjęła uchwałę Nr XXXIX/551/2017 w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Nidzica w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej. Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego dnia 7 lipca 2017 r. poz. 2986. Uchwała obowiązuje od 22.07.2017 r.
II. PODATEK ROLNY
 1. Rada Miejska w dniu 26 listopada 2015 roku podjęła uchwałę Nr XVI/224/2015 w sprawie ustalenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego 3 grudnia  2015 r. poz. 4430. Wzory formularzy obowiązują od 01.01.2016 r. do 12.01.2017 r.
 2. Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016 została ogłoszona w komunikacie Prezesa GUS z dnia
  19 października 2015 roku (M.P. z 2015 r. poz. 1025) i wynosi  ona  53,75zł za 1 dt. (1q).  Stawka podatku rolnego obowiązująca od 1 stycznia 2016 r. wynosi  134,375 zł  od  1 ha przeliczeniowego oraz 268,75 zł od 1 ha fizycznego.
 3. Rada Miejska w dniu 22 grudnia 2016 roku podjęła uchwałę Nr XXXIII/446/2016 w sprawie ustalenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny. Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego 29 grudnia 2016 r. poz. 5395.  Wzory formularzy obowiązują od 13.01.2017 r.
 4. Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017 została ogłoszona w komunikacie Prezesa GUS z dnia 18 października 2016 roku (M.P. z 2016 r. poz. 993) i wynosi ona 52,44zł za 1 dt. (1q). Stawka podatku rolnego obowiązująca od 1 stycznia 2017 r. wynosi 131,10 zł od 1 ha przeliczeniowego oraz 262,20 zł od 1 ha fizycznego.
III. PODATEK LEŚNY
 1. Rada Miejska w dniu 26 listopada 2015 roku podjęła uchwałę Nr XVI/224/2015 w sprawie ustalenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny. Wzory formularzy obowiązują od 01.01.2016 roku. Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego 3 grudnia 2015 r. poz. 4430.
 2. Średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 r. została ogłoszona w komunikacie Prezesa GUS z dnia 20 października 2015 r. (M.P. z 2015 r. poz. 1028) i wyniosła 191,77 zł za 1m3. Stawka podatku leśnego obowiązująca od 1 stycznia 2016 r. wynosi  42,1894 zł od 1 ha.
 3. Rada Miejska w dniu 22 grudnia 2016 roku podjęła uchwałę Nr XXXIII/446/2016 w sprawie ustalenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny. Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego 29 grudnia 2016 r. poz. 5395.  Wzory formularzy obowiązują od 13.01.2017 r.
 4. Średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 r. została ogłoszona w komunikacie Prezesa GUS z dnia 20 października 2016 r. (MP z 2016 r., poz. 996) i wyniosa 191,01 zł za 1m3. Stawka podatku leśnego obowiązująca od 1 stycznia 2017 r. wynosi  42,0222 zł od 1 ha.
IV. PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
 1. Rada Miejska w dniu 29 października 2015 roku podjęła uchwałę Nr XIV/202/2015 w sprawie podatku od środków transportowych. Stawki podatkowe obowiązują od 01.01.2016 roku. Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2015 r. poz. 3825.
 2. W Dzienniku Ustaw z 2015 r. poz. 2025 zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych.  Wzór deklaracji obowiązuje od 01.01.2016 roku. 
OPŁATA TARGOWA.
Rada Miejska w dniu 29 października 2015 roku podjęła uchwałę Nr XIV/203/2015 w sprawie opłaty targowej. Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2015 r. poz. 3801. Stawki opłaty obowiązują od 01.01.2016 roku.
OPŁATA PROLONGACYJNA.
Rada Miejska w dniu 28 stycznia 2016 roku podjęła uchwałę Nr XVIII/257/2016 w sprawie wprowadzenia  opłaty prolongacyjnej. Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2016 r. poz. 609.
 
Wykorzystano informacje zamieszczone  na stronie www.finanse.mf.gov.pl w aktualnościach z dnia 30.09.2015 r. „Zmiany w podatkach lokalnych ważne dla gmin”.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Nidzicy
Osoba, która wytworzyla informację: Wiesława Rozmus Data wytworzenia informacji: 2016-01-14 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Wiesława Rozmus Data wprowadzenia do BIP 2016-01-14 11:38:21
Wprowadził informację do BIP: Joanna Skibińska Data udostępnienia informacji: 2016-01-14 11:38:24
Osoba, która zmieniła informację: Ewelina Lisiecka Data ostatniej zmiany: 2017-12-29 11:23:16
Artykuł był wyświetlony: 4770 raz(y)

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej