Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Planowanie przestrzenne

Szczegóły informacji

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nidzica wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Informacja ogłoszona dnia 2022-01-05 11:51:33 przez Halina Jarzyńska, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

13-100 Nidzica, Plac Wolności 1
 
Nidzica, dnia 27 grudnia 2021r.
TI.6721.1.2020
OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nidzica wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
 
     Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Nidzicy Nr XXIII/294/2020 z dnia 27 lutego 2020r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nidzica, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nidzica wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 14 stycznia 2022r. do 15 lutego 2022r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nidzicy Plac Wolności 1 a także przez jego udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Urzędu Miejskiego https://bip.nidzica.pl/ w zakładce Ogłoszenia-komunikaty.
     Z projektem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nidzica można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nidzicy, Plac Wolności 1 pokój nr 2 w dni robocze, w godzinach pracy urzędu.
     Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 07 lutego 2022r. od godz. 15-tej do godz. 17-tej w sali nr 26 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nidzicy  Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica.
     Zgodnie z art.18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Nidzicy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02 marca 2022r.
Jednocześnie informuję, na podstawie art. 54 ust. 2 i 3 oraz art. 46 pkt 1,  ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r. poz. 247 z późn. zm.), iż została sporządzona prognoza oddziaływania na środowisko w ramach przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania ustaleń projektu planu na środowisko. W miejscu i w czasie wyłożenia projektu  planu do publicznego wglądu można zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy.
     Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania ustaleń projektu planu na środowisko, mogą składać do w/w dokumentacji uwagi i wnioski w terminie  do dnia 02 marca 2022r., na zasadach ustalonych w art. 18 ust. 1 i 2 przywołanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Z up. Burmistrza
/-/ Elżbieta Płoska
Sekretarz Miasta
        Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Nidzicy. Siedzibą Burmistrza Nidzicy jest Urząd Miejski w Nidzicy ul. Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica.
 2. W sprawach związanych z danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem ochrony danych poprzez adres e-mail: lub korespondencyjnie na adres Urzędu Miejskiego w Nidzicy.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia oraz na podstawie art. 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom realizującym zadania na rzecz administratora danych osobowych, takim jak: dostawcy oprogramowania - wyłącznie w celu zapewnienia ich sprawnego działania z zachowaniem zasad ochrony danych osobowych i poufności przetwarzania, operatorzy pocztowi w celu zapewnienia korespondencji, podmioty publiczne w zakresie obowiązujących przepisów prawa oraz inne podmioty, którym przekazanie Pana/Pani danych osobowych będzie niezbędne do realizacji celów przetwarzania określonych w pkt. 3.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych z dnia 18 stycznia 2011 r. (Dz.U. Nr 14, poz. 67ze zm.).
 6. W związku z przetwarzaniem przez administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do treści danych osobowych oaz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne w razie nie podania danych osobowych udzielenie odpowiedzi na złożony wniosek będzie niemożliwe.
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
 
W związku z przetwarzaniem przez Burmistrza danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postępowania prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g Rozporządzenia przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-01-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Z up. Burmistrza Elżbieta Płoska Sekretarz Miasta
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-01-05 11:34:33
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Halina Jarzyńska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-01-05 11:51:33
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Halina Jarzyńska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-01-05 11:51:33
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
481 raz(y)