Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Planowanie przestrzenne

Szczegóły informacji

OBWIESZCZENIE Burmistrza Nidzicy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Nidzica wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Informacja ogłoszona dnia 2022-02-24 13:11:40 przez Halina Jarzyńska, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Burmistrz Nidzicy
13-100 Nidzica, Plac Wolności 1
 Nidzica, dnia  17 lutego 2022r.
 
TI.6720.1.2020                                                                            
 
OBWIESZCZENIE
Burmistrza Nidzicy
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Nidzica wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
 
     Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021r. poz. 741 z późn. zm. ) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Nidzicy Nr XXVIII/374/2020 z dnia 20 sierpnia 2020r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Nidzica, zmienionej Uchwałami: Nr XXXIV/449/2021 z dnia 28 stycznia 2021r. oraz Nr XLIV/546/2021 z dnia 26  sierpnia 2021r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Nidzica wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 04 marca 2022r. do 04 kwietnia 2022r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nidzicy Plac Wolności 1 a także przez jego udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Urzędu Miejskiego https://bip.nidzica.pl/ w zakładce ogłoszenia-komunikaty.
     Z projektem zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Nidzica można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nidzicy, Plac Wolności 1 pokój nr 2 w dni robocze, w godzinach pracy urzędu.
     Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 14 marca 2022r. od godz. 15-tej do godz. 17-tej w sali nr 26 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nidzicy  Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica.
     Zgodnie z art. 11 pkt. 8 ww. ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu zmiany studium. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Nidzicy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej oraz  adresu zamieszkania lub siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 kwietnia 2022r. Uwagi mogą być wnoszone w formie papierowej na adres Plac Wolności 1 13-100 Nidzica lub w formie elektronicznej za pomocą platformy ePUAP (Adres skrzynki: /46t97laxgl/SkrytkaESP).
     Jednocześnie informuję, na podstawie art. 54 ust. 2 i 3 oraz art. 46 pkt 1,  ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r. poz. 2373 z późn. zm.), iż została sporządzona prognoza oddziaływania na środowisko w ramach przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania ustaleń projektu studium na środowisko. W miejscu i w czasie wyłożenia projektu  studium do publicznego wglądu można zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy.
     Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania ustaleń projektu studium na środowisko, mogą składać do w/w dokumentacji uwagi i wnioski do Burmistrza Nidzicy w terminie  do dnia 27 kwietnia 2022r., w formie przewidzianej dla uwag dotyczących projektu zmiany studium.
 
Burmistrz Nidzicy
/-/Jacek Kosmala
 
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r., str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018r., str. 2), zwanego dalej Rozporządzeniem, Burmistrz Nidzicy informuje, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Nidzicy. Siedzibą Burmistrza Nidzicy jest Urząd Miejski w Nidzicy ul. Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica.
 2. W sprawach związanych z danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem ochrony danych poprzez adres e-mail: lub korespondencyjnie na adres Urzędu Miejskiego w Nidzicy.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu opracowania projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Nidzica  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia oraz na podstawie art. 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom realizującym zadania na rzecz administratora danych osobowych, takim jak: dostawcy oprogramowania - wyłącznie w celu zapewnienia ich sprawnego działania z zachowaniem zasad ochrony danych osobowych i poufności przetwarzania, operatorzy pocztowi w celu zapewnienia korespondencji, podmioty publiczne w zakresie obowiązujących przepisów prawa oraz inne podmioty, którym przekazanie Pana/Pani danych osobowych będzie niezbędne do realizacji celów przetwarzania określonych w pkt. 3.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych z dnia 18 stycznia 2011 r. (Dz.U. Nr 14, poz. 67ze zm.).
 6. W związku z przetwarzaniem przez administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do treści danych osobowych oaz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne w razie nie podania danych osobowych rozpatrzenie wniosku, uwagi  będzie niemożliwe.
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
 
W związku z przetwarzaniem przez Burmistrza danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postępowania prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g Rozporządzenia przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-02-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Burmistrz Nidzicy Jacek Kosmala
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-02-24 12:43:24
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Halina Jarzyńska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-02-24 13:11:40
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Halina Jarzyńska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-02-24 13:11:40
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
907 raz(y)