ˆ

Planowanie przestrzenne

Szczegóły informacji

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka linii elektroenergetycznej nn 0,4kV wraz ze słupami oświetleniowymi w pasie drogowym drogi krajowej nr 7 na działce o nr ew. 152/3 w obrębie Tatary, gmina Nidzica

Informacja ogłoszona dnia 2023-03-22 10:38:50 przez Halina Jarzyńska, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

                                                                 Nidzica, dnia 22 marca 2023r.
TI.6733.11.2022
OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji
 
     Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia  14 czerwca 1960 r. Kodeks  postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.) 
 
zawiadamiam strony,
 
że zakończono postępowanie administracyjne i wydano w dniu 22 marca 2023r. decyzję nr 3/P/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:
budowie odcinka linii elektroenergetycznej nn 0,4kV wraz ze słupami oświetleniowymi w pasie drogowym drogi krajowej nr 7  na działce o nr ew. 152/3 w obrębie Tatary, gmina Nidzica
     Od powyższej decyzji Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji przez inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będzie lokalizowana inwestycja celu publicznego, lub zawiadomienia pozostałych stron postępowania poprzez obwieszczenie. Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
     Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia14 czerwca 1960 r. Kodekspostępowania administracyjnego zawiadomienie stron o wydanej decyzji poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia.
     W związku z powyższym informuję, że zainteresowane strony mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji oraz aktami przedmiotowej sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nidzicy, Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, pok. nr 2, w godzinach pracy Urzędu tj. 800-1600 (poniedziałek), 730-1530 (wtorek-piątek).
     Ponadto zgodnie z art. 63 §1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) należy wnosić na piśmie (osobiście w siedzibie Urzędu lub za pośrednictwem operatora pocztowego), za pomocą telefaksu (Fax: 896250711). Podania utrwalone w postaci elektronicznej należy wnosić na adres do doręczeń elektronicznych tj. Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (skrzynka e-puap: /46t97laxgl/SkrytkaESP). Podania wniesione na adres poczty elektronicznej organu administracji publicznej będą pozostawione bez rozpoznania. Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres, również w przypadku złożenia podania w postaci elektronicznej, i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.
 
Obwieszczenie umieszcza się:
- na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Nidzicy;
- w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu (www.bip.nidzica.pl);
- na tablicy ogłoszeń w miejscowości Tatary.
 
Sporządziła: Paulina Byller

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-03-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Halina Piotrkowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-03-22 10:38:38
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Halina Jarzyńska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-03-22 10:38:50
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Halina Jarzyńska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-03-22 10:38:50
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
91 raz(y)