ˆ

Ochrona środowiska

Szczegóły informacji

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA NIDZICY o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 9,99 MW na powierzchni 18 ha ( dz. nr 1/2, obręb Łyna, gmina Nidzica)”

Informacja ogłoszona dnia 2022-09-21 13:54:55 przez Halina Jarzyńska, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

TI.6220.26.2020
 
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA NIDZICY
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 
     Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2022r., poz. 1029 z późn. zm.), w związku z art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.)
 
zawiadamiam Strony postępowania, że
 
w dniu 21 września 2022 r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 9,99 MW na powierzchni 18 ha ( dz. nr 1/2, obręb Łyna, gmina Nidzica)”.
 
     W związku z powyższym informuję o możliwości zapoznania się z treścią ww. decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie.
     Powyższego dokonać można w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nidzicy, Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica (pokój nr 4), w godzinach urzędowania, tj.: w poniedziałki od godz. 8.00 do godz. 16.00 oraz wtorek- piątek od godz. 7.30 do godz. 15.30.
     Od niniejszej decyzji Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Nidzicy w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
     W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
     Zawiadomienie stron uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
 
Obwieszczenie umieszcza się:
- na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Nidzicy;
- w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu (www.bip.nidzica.pl);
- na tablicy ogłoszeń w miejscowości Łyna.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-09-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Burmistrz Nidzicy Jacek Kosmala
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-09-21 13:53:56
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Halina Jarzyńska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-09-21 13:54:55
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Halina Jarzyńska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-09-21 13:54:55
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
234 raz(y)