Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Wydział Pozyskiwania Środków Pomocowych, Rozwoju i Komunikacji Społecznej

Szczegóły informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Informacja ogłoszona dnia 2009-02-19 14:04:07 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
WYDZIAŁ POZYSKIWANIA ŚRODKÓW POMOCOWYCH, ROZWOJU I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
fax. 89 625 07 11
Godziny przyjęć interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu
 
Nr pokoju
Rodzaj załatwianych spraw
Nr telefonu
49a
 
Kierownik Wydziału  Pozyskiwania Środków Pomocowych, Rozwoju i Komunikacji Społecznej
Ewa Wadecka
 
 
89 625 07 64
89 625 07 69
49
 
STANOWISKO  ds. pozyskiwania środków pomocowych i rozwoju gminy-
 
- Poszukiwanie i pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych na realizację zadań inwestycyjnych Gminy, wdrażanie projektów z funduszy strukturalnych i funduszy spójności.
 
- Koordynowanie i monitorowanie działań związanych ze zgłoszonymi do dofinansowania ze środków zewnętrznych projektami  i prowadzenie bazy danych o tych projektach (również projektach gminnych jednostek i spółek).
 
- Sporządzanie wniosków o płatność dla projektów realizowanych z programów współfinansowanych z funduszy europejskich i innych środków zagranicznych.
 
- Prowadzenie spraw z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i o  wolontariacie. Prowadzenie rejestru organizacji pozarządowych na terenie gminy Nidzica, organizacja konsultacji społecznych, ogłaszanie konkursu ofert realizacji zadań publicznych, przyjmowanie i analiza formalna i merytoryczna ofert składanych przez organizacje pozarządowe w konkursach, przygotowywanie umów zawieranych z organizacjami pozarządowymi na realizację zadań publicznych oraz kontrola realizacji tych umów, przyjmowanie i analiza sprawozdań z realizacji umów na zadania zawierane z organizacjami pozarządowymi, przeprowadzanie kontroli i oceny realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w trakcie ich realizacji. Przygotowywanie programów współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz projektów uchwał Rady Miejskie w Nidzicy  i zarządzeń Burmistrza w tym zakresie  i  ich aktualizacja.
 
- Realizacja zadań w zakresie wspierania rozwoju sportu w gminie, w tym dotyczących finansowania zadań własnych z zakresu sportu określonych w uchwale Rady, prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem i rozliczaniem dotacji celowych dla klubów sportowych,
- Prowadzenie rejestru samorządowych instytucji kultury, w tym wnioski  o wydanie odpisu z rejestru instytucji kultury
- Realizacja zadań wynikających ze złożonych wniosków w ramach funduszu sołeckiego,
- Przygotowywanie uczestnictwa Gminy Nidzica w wystawach i targach.
- Realizacja Kalendarza Imprez Gminy Nidzica, organizowanie imprez artystycznych i rozrywkowych, w tym przyjmowanie zawiadomień o zamiarze zorganizowania imprezy artystycznej lub rozrywkowej.
 89 625 07 64
49
 
STANOWISKO ds. rozwoju promocji i komunikacji społecznej-
(Pełnomocnik Burmistrza ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi)
 
- Opracowywanie wniosków do właściwych organów o przyznanie funduszy i innych środków pomocowych, w tym tworzenie dokumentacji i projektów (programów) pozwalających na pozyskiwanie funduszy pomocowych: krajowych i unijnych oraz prowadzenie wszelkiej korespondencji dotyczącej projektu z Instytucją Zarządzającą, Wdrażającą Pośredniczącą oraz innymi instytucjami uczestniczącymi we wdrażaniu programów.  Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do rozliczania projektów wraz z monitoringiem wskaźników.
- Opracowywanie, aktualizowanie i monitorowanie spraw związanych z Strategią Rozwoju Gminy, Lokalnym Planem Rewitalizacji, Planem Rozwoju Lokalnego Gminy (w tym opracowanie i modyfikowanie tych dokumentów) oraz monitorowanie realizacji w/w programów. Organizacja konsultacji społecznych w związku z aktualizacją dokumentów strategicznych gminy
 - Przygotowanie rocznych i wieloletnich programów współpracy Gminy Nidzica z organizacjami pozarządowymi, organizowanie spotkań z organizacjami pozarządowymi.
- Udzielanie zainteresowanym podmiotom informacji na temat możliwości uzyskania wsparcia finansowego ze środków zewnętrznych.
- Prowadzenie spraw związanych z ewidencją obiektów świadczących usługi hotelarskie nie będących obiektami  kategoryzowanymi przez wojewodę o zastrzeżonych ustawowo nazwach: hotele, motele, pensjonaty, kempingi, pola namiotowe, domy wycieczkowe, schroniska młodzieżowe, schroniska, w tym wpis do ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie oraz pól biwakowych na terenie Gminy Nidzica
- Realizacja zadań wynikających ze złożonych wniosków w ramach funduszu sołeckiego.
- Wydawanie zaświadczeń w związku z podjętą uchwałą o wyznaczeniu obszaru rewitalizacji, zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r., poz. 1777) oraz czy  nie została ustawiona Specjalna Strefa Rewitalizacji, o której mowa w rozdziale 5 ustawy z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji,
- Koordynacja oraz terminowa realizacja prac związanych z przystąpieniem do: Międzynarodowej Sieci Miast Cittaslow, Stowarzyszenia „Polskie Miasta Cittaslow”
89 625 07 64
 
 
 
 
 
 
49
 
STANOWISKO ds. rozliczania środków zewnętrznych i współpracy z organizacjami pozarządowymi
 
 
- Udział w tworzeniu nowych form pomocy dla inwestorów i inicjatyw mających na celu aktywizacje środowiska gospodarczego gminy, poszukiwanie inwestorów i funduszy dla rozwoju Gminy Nidzica, pomoc w identyfikacji i definiowaniu wsparcia, jakie może udzielić gmina dla konkretnych działań zgłoszonych przez lokalnych przedsiębiorców lub inne podmioty, współpraca z agencjami i stowarzyszeniami gospodarczymi oraz izbami przemysłowo-handlowymi, Powiatowym Urzędem Pracy itp., prowadzenie ewidencji ofert importowo – eksportowych oraz innych ofert gospodarczych i przekazywanie ich zainteresowanym podmiotom gospodarczym.
 
- Prowadzenie spraw w zakresie realizacji rządowych programów:
- Wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nidzica,
- Organizacja współpracy zagranicznej Burmistrza i Rady Miejskiej,
- Opracowywanie  i  korekta treści materiałów informacyjnych publikowanych w prasie i na stronie internetowej gminy www.nidzica.pl.
- Koordynacja oraz terminowa realizacja prac związanych z przystąpieniem do stowarzyszenia „Eurobałtyk”,
- Badania ankietowe, w tym informacje o charakterze analitycznym i sprawozdawczym dla innych podmiotów i jednostek organizacyjnych,
- Wniosek o przyznanie Honorowego Patronatu Burmistrza Nidzicy.
 
 
 
 
 
 
 
89 625 07 63
 

Akapit nr 2 - brak tytułu

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
 .
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-03-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
.
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-02-19 14:02:55
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Joanna Skibińska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-02-19 14:04:07
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Halina Jarzyńska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-10-19 11:03:40
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
7113 raz(y)