ˆ

Aktualności

Lista informacji

Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-06-15 15:08:33

Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-06-15 15:02:08

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-06-15 14:45:28

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-06-15 14:32:20

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-06-15 14:24:46

ZAPYTANIE OFERTOWE „Zarządzanie wyznaczonym obszarem wodnym, tj. kąpieliskiem zlokalizowanym na jeziorze Omulew (dz. nr 413 obręb Jabłonka) w sąsiedztwie działki nr 275/6 położonej w obrębie geod. nr 7 gminy Nidzica.”

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-06-15 14:08:11

Akapit nr 1 - brak tytułu

Nidzica, 15 czerwca 2018r.
GMKR.6344.01.2018
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
 
ZAMAWIAJĄCY: Gmina Nidzica, Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, zaprasza do złożenia ofert na:
 
„Zarządzanie wyznaczonym obszarem wodnym, tj. kąpieliskiem zlokalizowanym na jeziorze Omulew (dz. nr 413 obręb Jabłonka) w sąsiedztwie działki nr 275/6 położonej w obrębie geod. nr 7 gminy Nidzica.”
 
Postępowanie prowadzone w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.), zgodnie z § 4 ust. 1 Wewnętrznego Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 1239/2014 Burmistrza Nidzicy z dnia 16 września  2014 roku w sprawie wprowadzenia Wewnętrznego Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Urzędzie Miejskim w Nidzicy na dostawy, usługi i roboty budowlane, których wartość nie przekracza równowartości kwoty  30 000,00 EURO.
 
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
 
Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa załączony projekt umowy.
 
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I REALIZACJI ZAMÓWIENIA
 
 1. Termin realizacji zamówienia: od 01 lipca 2018 r. do 31 sierpnia 2018r.
 2. Kryterium oceny ofert i ich waga: cena brutto - 100%
 3. Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela:
Jarosław Draszek - pok. nr 31, tel.: 089 625 07 46.
 1. Ofertę sporządzoną wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego zapytania ofertowego można złożyć osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego (pok. nr 1), przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Nidzicy, 13-100 Nidzica, Plac Wolności 1
  w nieprzekraczalnym terminie do 25 czerwca 2018 roku do godz. 1200.
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji zaoferowanych cen
i pozostałych elementów złożonych ofert. w przypadku  gdy:
 • najniższa zaoferowana cena przekracza wysokość środków przeznaczonych na realizację zamówienia,
 • uzyskano oferty z tymi samymi cenami.
 
Zamawiający zastrzega sobie prawodo unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn.
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. (dalej Rozporządzenie) Zamawiający informuje, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Nidzicy. Siedzibą Burmistrza Nidzicy jest Urząd Miejski w Nidzicy ul. Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica.
 2. W sprawach związanych z danymi osobowymi należy kontaktować się z Inspektorem ochrony danych poprzez adres e-mail: lub korespondencyjnie na adres Urzędu Miejskiego w Nidzicy.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia oraz ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych.
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom realizującym zadania na rzecz administratora danych osobowych, takim jak: dostawcy oprogramowania - wyłącznie w celu zapewnienia ich sprawnego działania z zachowaniem zasad ochrony danych osobowych i poufności przetwarzania, operatorzy pocztowi w celu zapewnienia korespondencji, podmioty publiczne w zakresie obowiązujących przepisów prawa oraz inne podmioty którym przekazanie Pana/Pani danych osobowych będzie niezbędne do realizacji celów przetwarzania określonych w pkt. 3.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego
  z przepisów prawa.
 6. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do treści danych ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy
  w Urzędzie Miejskim w Nidzicy. Przy czym podanie danych jest dobrowolne i ma na celu zawarcie i realizację umowy.
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
 
Załączniki:
 1. Formularz oferty
 2. Projekt umowy
 3. Mapy wyznaczonego obszaru wodnego
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Nidzicy
Osoba, która wytworzyla informację: Jacek Kosmala Data wytworzenia informacji: 2018-06-15 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Jarosław Draszek Data wprowadzenia do BIP 2018-06-15 14:08:11
Wprowadził informację do BIP: Paulina Maksym Data udostępnienia informacji: 2018-06-15 14:10:34
Osoba, która zmieniła informację: Paulina Maksym Data ostatniej zmiany: 2018-06-15 14:17:53
Artykuł był wyświetlony: 280 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-06-13 14:50:32

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-06-13 11:15:42

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-06-13 11:08:38

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia - ul. Leśna

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-06-13 08:59:44

Burmistrz Nidzicy podaje informację o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-06-12 15:12:32

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-06-11 15:32:54

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-06-08 15:16:04

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-06-08 15:14:14

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące dostawy usługi telekomunikacyjnej w zakresie telefonii komórkowej wraz z przeniesieniem numerów w sieci telefonii komórkowej

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-06-08 14:31:16

Akapit nr 1 - brak tytułu

Nidzica, dn. 8 czerwca 2018 r.
OSO.2630.3.2018
ZAPYTANIE OFERTOWE
Dotyczące dostawy usługi telekomunikacyjnej w zakresie telefonii komórkowej wraz z przeniesieniem numerów w sieci telefonii komórkowej
 
 
 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:
Gmina Nidzica ul. Plac Wolności 1, 13-100 NIDZICA tel. (89) 625 07 10, fax ( 89) 625 07 11
 
 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii komórkowej w zakresie telefonii komórkowej wraz z przeniesieniem numerów w sieci telefonii komórkowej.
 
 1. ISTOTNE WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
 1. Realizacja zamówienia będzie obejmowała okres 24 miesięcy od dnia 01 lipca 2018 r. (rozpoczęcie świadczenia usługi) do 30 czerwca 2020 r., przy czym Zamawiający zastrzega, iż aktywacja usługi może nastąpić z chwilą zakończenia umowy zawartej z dotychczasowym Operatorem (firmą T-Mobile Polska S.A).
 2. Faktury będą wystawiane na adres: Nabywca: Gmina Nidzica, ul. Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, NIP 9840161572, Odbiorca: Urząd Miejski w Nidzicy.
 3. Numery będą rozliczane w ramach wspólnego konta.
 4. Wykonawca zobowiązany będzie do przeniesienia obecnie użytkowanych numerów abonenckich (w liczbie 11) Zamawiającego do swojej sieci własnym staraniem i na własny koszt.
 5. Zamawiający poda wykaz aktywnych numerów telefonów, z chwilą wyłonienia Wykonawcy.
 6. Wykonawca zapewni, że w przypadku przeniesienia numeracji, nie spowoduje to przerwy w świadczeniu usług.
 7. Wykonawca zapewni dostęp do sieci telefonii komórkowej o zasięgu zgodnym z aktualną mapą zasięgu zapewnionego przez Wykonawcę, publikowaną na stronie internetowej Wykonawcy, z zastrzeżeniem, że zasięg sieci telefonii komórkowej będzie obejmował 90 % terytorium RP i będzie realizowany poprzez infrastrukturę Wykonawcy.
 8. Wykonawca zapewni, jeżeli jest to możliwe, pełną dostępność sieci w każdych warunkach. Usługa winna być dostępna przez 24h/dobę przez 7 dni w tygodniu.
 9. Wykonawca zobowiązany jest do wyznaczenia osoby „opiekuna biznesowego” odpowiedzialnego za bezpośredni kontakt z Zamawiającym w zakresie sprzedaży usług i sprzętu oraz wsparcia technicznego.
 10. Wykonawca przedstawi projekt umowy do akceptacji Zamawiającego.
 11. W ramach miesięcznej opłaty abonamentowej Wykonawca zapewni następujące usługi:
 1. Możliwość wykonywania połączeń głosowych do sieci komórkowych, na telefony stacjonarne, wiadomości SMS i MMS, dostępu do mobilnego Internetu,
 2. Wykonawca zaoferuje Zamawiającemu następującą taryfę:
 
 1. Połączenia do sieci komórkowych na terenie kraju
W cenie abonamentu – bez limitu
 1. Połączenia na telefony stacjonarne na terenie kraju
W cenie abonamentu – bez limitu
 1. Pakiet internetowy
W cenie abonamentu pakiet min. 10 GB
 1. Wiadomości SMS i MMS
W cenie abonamentu – bez limitu
 
 1. Faktura elektroniczna,
 2. Biling elektroniczny zawierający koszty zużycia usług przez poszczególnych abonentów.
Dodatkowo:
 1. bezpłatne inicjowanie połączeń telefonicznych
 2. blokada usług SMS i MMS Premium, połączeń na numery specjalne oraz możliwości pobierania płatnych aplikacji/dodatków mobilnych;
 3. blokadę karty SIM w przypadku zgłoszenia kradzieży lub zaginięcia;
 4. bezpłatne dostarczenie duplikatu karty SIM w terminie 48 godzin od zgłoszenia w dni robocze;
 5. dostarczenie 11 kart SIM,
 6. aktywację kart SIM;
 7. SMS powiadamiający o próbie połączenia;
 8. bezpłatne połączenia z numerami alarmowymi;
 9. bezpłatną zmianę numeru na żądanie Zamawiającego;
 10. możliwość korzystania z infolinii, czynnej co najmniej w godzinach 8:00-20:00;
 
 1. Wymagania dotyczące dostawy kart SIM:
 1. karty SIM mają być dostarczone na koszt i ryzyko Wykonawcy w opakowaniach uniemożliwiających ich uszkodzenie. Na opakowaniu każdej karty winien być widoczny numer telefoniczny;
 2. dostarczone przez Wykonawcę karty SIM muszą być kompatybilne z aparatami telefonicznymi.
 
 1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający następujące warunki:
 1. posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, m.in.  wpis do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych, prowadzonego przez Prezesa UKE, co upoważnia do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie działalności telekomunikacyjnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U z 2017 r., poz. 1907 );
 2. posiadać wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 3. zapoznać się z treścią zapytania ofertowego i zaakceptować bez zastrzeżeń wszystkie jego warunki,
 4. złożyć ofertę zawierającą:
 • wypełniony i podpisany formularz ofertowy,
 • aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, nie starsze niż 6 miesięcy liczone od terminu składania ofert,
 • projekt umowy na świadczenie usług telefonii komórkowej.
 1. w  przypadku udzielenia zamówienia zobowiąże się do zawarcia pisemnej umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
 
 1. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH WAGA:
1. Cenę należy przedstawić w „Formularzu ofertowym" stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
2. Cena oferty jest ceną brutto, musi być podana w PLN cyfrowo z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT lub informacji o zwolnieniu z VAT-u.
3. Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem usługi wynikające wprost z obowiązujących przepisów oraz postawionych przez Zamawiającego wymogów.
4. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w walucie polskiej(złoty polski).
 
 
VII. KRYTERIUM ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT:
Kryterium oceny ofert i ich waga: cena  100 %
UWAGA!
Oferent, który zaproponuje najniższą cenę zostanie wybrany do realizacji zamówienia. W przypadku, gdy dwóch lub więcej oferentów zaproponuje taką samą najniższą cenę, Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji, w celu uzyskania jednej najkorzystniejszej oferty.
 
 1. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Ofertę prosimy złożyć do 15 czerwca 2018 r. godz. 15.30  w dowolny sposób: drogą pocztową, faksem: 89 625 07 11, pocztą elektroniczną: lub osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego  w Nidzicy: 13-100 Nidzica ul. Plac Wolności 1 pok. nr 1. Oferty składane drogą elektroniczną winny być w formie skanu z widocznym podpisem (format JPG, PDF).W ofercie prosimy o umieszczenie numeru telefonu kontaktowego z osobą odpowiedzialną za przedstawienie oferty.   
 1. OSOBAMI UPOWAŻNIONYMI DO KONTAKTU Z OFERENTAMI SĄ:
W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości związanych z przedmiotem zamówienia prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 89 625 07 10. Osobą upoważnionymi do bezpośredniego kontaktu z oferentami są:
* Patrycja Lipner – e-mail: tel, 89 625 07 10
 
 1. SPOSÓB PUBLIKACJI:
Treść ogłoszenia została opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego.
 1. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA I INFORMACJE:
 
 1. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść zapytania ofertowego.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
 1. negocjacji z Wykonawcami;
 2. wezwania Wykonawców w celu uzupełnienia braków w ofercie lub złożenia wyjaśnień do treści oferty;
 3. unieważnienia postępowania bez podania przyczyny na każdym jego etapie,
 4. odwołania niniejszego postępowania bez podawania przyczyn.
 
                                                                                                                
 
Załączniki:
Formularz ofertowy – Załącznik Nr 1
 
Sporządziła:
Patrycja Lipner
Tel. (89) 625 07 10
 
Dz. 750 Rozdz. 75022 § 4360
Dz. 750 Rozdz. 75023 § 4360
Dz. 754 Rozdz. 75412 § 4360
 
 
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Nidzicy
Osoba, która wytworzyla informację: Jacek Kosmala Data wytworzenia informacji: 2018-06-08 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Patrycja Lipner Data wprowadzenia do BIP 2018-06-08 14:31:16
Wprowadził informację do BIP: Paulina Maksym Data udostępnienia informacji: 2018-06-08 14:33:30
Osoba, która zmieniła informację: Paulina Maksym Data ostatniej zmiany: 2018-06-08 14:33:30
Artykuł był wyświetlony: 857 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Firmy i instytucje, które przystąpiły do Programu Nidzicka Karta Seniora

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-06-08 10:40:42

Akapit nr 1 - brak tytułu

Firmy i instytucje, które przystąpiły do Programu Nidzicka Karta Seniora:
 
Nazwa Partnera
Adres
Zakres działalności Partnera
Proponowane rabaty
 
RCS – Justyna Lidia Lewandowska
 
 
Plac Wolności 8,
13-100 Nidzica
Gabinet kosmetyczny
 
-10% - rabatu na wszystkie usług
-20% - rabatu na zakup kosmetyków do pielęgnacji domowej, bezpłatne badanie skóry urządzeniem API
 
 
Sklep Meblowy ABM
 
 
Ul. Sprzymierzonych 30a,
13-100 Nidzica
Sprzedaż mebli
 
- 5% rabatu lub wnoszenie gratis zakupionych mebli
 
 
Salon Fryzjerski Trendy
 
 
Ul. Żeromskiego 10A,
13-100 Nidzica
Usługi fryzjerskie
 
- 15% taniej na wszystkie usługi fryzjerskie
 
Ewik Cafe - kawiarnia
 
Ul. Traugutta 20, II piętro
13-100 Nidzica
 
Usługa gastronomiczna, wynajem Sali konferencyjnej
 
 
-10% na każdą kawę
- 5% na dowolne ciasto, deser
 
 
Zakład Usługowo -  Handlowy Instalatorstwo i Artykuły Elektryczne
 
Ul. Traugutta 20,
13-100 Nidzica
 
Sprzedaż artykułów elektrycznych, sprzętu elektrycznego, oświetlenia
 
 
- 5%,10% rabatu w zależności
 od zakupionego asortymentu
 
Optyka – Optometria Tracewicz Aleksander
 
Ul. 1-go Maja 9c
13-100 Nidzica
 
Badanie wzroku, zakup okularów korekcyjnych, przeciwsłonecznych, soczewek kontaktowych i innych akcesoriów
 
 
- 10% rabatu na okulary korekcyjne
- 10% rabatu na badanie optometryczne
 
Sklep odzieżowy
,,u Olgi’’
 
Ul. Traugutta 4
13-100 Nidzica
Sklep z odzieżą damską
- 10% rabatu na zakupiony towar
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Nidzicy
Osoba, która wytworzyla informację: Patrycja Lipner Data wytworzenia informacji: 2018-06-08 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Patrycja Lipner Data wprowadzenia do BIP 2018-06-08 10:40:42
Wprowadził informację do BIP: Patrycja Lipner Data udostępnienia informacji: 2018-06-08 10:43:10
Osoba, która zmieniła informację: Patrycja Lipner Data ostatniej zmiany: 2018-06-08 10:44:39
Artykuł był wyświetlony: 263 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-06-07 13:06:20

DECYZJA zatwierdzająca taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Nidzica

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-06-06 13:01:47

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Nidzicy
Osoba, która wytworzyla informację: Mirosław Markowski Data wytworzenia informacji: 2018-06-06 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Mirosław Markowski Data wprowadzenia do BIP 2018-06-06 13:01:47
Wprowadził informację do BIP: Paulina Maksym Data udostępnienia informacji: 2018-06-06 13:03:42
Osoba, która zmieniła informację: Paulina Maksym Data ostatniej zmiany: 2018-06-07 08:03:31
Artykuł był wyświetlony: 268 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-06-05 14:35:07

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-05-29 15:36:56

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-05-29 15:34:24

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu