ˆ

Co i jak załatwić - lista spraw

Lista informacji

Dostęp do Informacji Publicznej nie udostępnionej w BIP

Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Duplikat zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, decyzji i zaświadczenia

Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

JEDNOLITY PLIK KONTROLNY

Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Korzystanie przez przewoźników drogowych z przystanków (zatok) autobusowych na drogach gminnych

Wydział Techniczno - Inwestycyjny

Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką

Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Lokalizacja lub przebudowa zjazdu z drogi gminnej -wymaga zezwolenia zarządcy drogi

Wydział Techniczno - Inwestycyjny

Lokalizowanie w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego- może nastąpić wyłącznie za zezwoleniem zarządcy drogi

Wydział Techniczno - Inwestycyjny

Małżeństwo cywilne

Urząd Stanu Cywilnego

Nadanie dziecku nazwiska męża matki/żony ojca

Urząd Stanu Cywilnego

Oddanie nieruchomości w trwały zarząd

Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym i Rolnictwa

Odszkodowania za straty powstałe na drogach

Wydział Techniczno - Inwestycyjny

Odszkodowanie za działki gruntu wydzielone pod gminne drogi publiczne, które przeszły na własność gminy Nidzica na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami

Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym i Rolnictwa

Opiniowanie planów ruchu zakładu górniczego

Wydział Techniczno - Inwestycyjny

Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego stanowiących własność gminy

Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym i Rolnictwa

Organizowanie imprez artystycznych i rozrywkowych.

Wydział Pozyskiwania Środków Pomocowych, Rozwoju i Komunikacji Społecznej

Organizowanie imprez artystycznych i rozrywkowych.

Wydział Pozyskiwania Środków Pomocowych, Rozwoju i Komunikacji Społecznej

Podatek leśny od osób fizycznych

Wydział Finansowy

Podatek leśny od osób prawnych

Wydział Finansowy

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

Wydział Finansowy

Podatek od nieruchomości od osób prawnych

Wydział Finansowy

Podatek od środków transportowych

Wydział Finansowy

Podatek rolny od osób fizycznych

Wydział Finansowy

Podatek rolny od osób prawnych

Wydział Finansowy

Podział nieruchomości

Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym i Rolnictwa

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Poświadczanie własnoręczności podpisu

Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego

Urząd Stanu Cywilnego

Prawo pierwokupu

Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym i Rolnictwa

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym i Rolnictwa

Przyjmowanie skarg i wniosków

Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Przyznanie Honorowego Patronatu Burmistrza Nidzicy.

Wydział Pozyskiwania Środków Pomocowych, Rozwoju i Komunikacji Społecznej

Rejestr Instytucji Kultury dla których organizatorem jest Gmina Nidzica.

Wydział Pozyskiwania Środków Pomocowych, Rozwoju i Komunikacji Społecznej

Rozgraniczenie nieruchomości

Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym i Rolnictwa

Sporządzenie aktu urodzenia

Urząd Stanu Cywilnego

Sporządzenie aktu zgonu

Urząd Stanu Cywilnego

Sprostowanie aktu stanu cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego

Sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy na rzecz ich najemców

Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym i Rolnictwa

Stwierdzenie wygaśnięcia zezwolenia na wykonywanie regularnych / regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym

Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Stwierdzenie wygaśnięcia licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Ślub poza urzędem stanu cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego

Ubieganie się o przyznanie lokalu mieszkalnego z gminnego zasobu mieszkaniowego

Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym i Rolnictwa

Udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych oraz udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym

Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Udostępnienie do wglądu planów miejscowego zagospodarowania przestrzennego

Wydział Techniczno - Inwestycyjny

Ustalanie i wypłacenie żołnierzowi rezerwy, który odbył ćwiczenia wojskowe świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie, które mógłby uzyskać w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych.

Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Ustalenie numeracji porządkowej nieruchomości

Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym i Rolnictwa

Ustalenie wysokości opłaty adiacenckiej z tytułu budowy urządzeń infrastruktury technicznej.

Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym i Rolnictwa

Ustalenie wysokości opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości-postępowanie wszczynane z urzędu.

Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym i Rolnictwa

Uznanie ojcostwa

Urząd Stanu Cywilnego

Uzupełnianie aktu stanu cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego

Użyczenie nieruchomości

Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym i Rolnictwa

WNIOSEK O NADANIE TYTUŁU "ZASŁUŻONY DLA ZIEMI NIDZICKIEJ"

Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Wniosek o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców Nidzicy lub z rejestru cudzoziemców

Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacji deszczowej

Wydział Techniczno - Inwestycyjny

Wniosek o wydanie zaświadczenia o położeniu nieruchomości w obszarze rewitalizacji wyznaczonym zgodnie z ustawą o rewitalizacji z dnia 09 października 2015 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1023 ze zm.)

Wydział Pozyskiwania Środków Pomocowych, Rozwoju i Komunikacji Społecznej

Wniosek o wykreślenie z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym i Rolnictwa

Wpis do centralnej ewidencji i inforormacji o działalności gospodarczej (CEIDG)

Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Wpis do ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie oraz pól biwakowych na terenie Gminy Nidzica

Wydział Pozyskiwania Środków Pomocowych, Rozwoju i Komunikacji Społecznej

Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym i Rolnictwa

Wpis/zmiana wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym i Rolnictwa

Wpisanie aktów urodzenia, małżeństwa, zgonu sporządzonych za granicą.

Urząd Stanu Cywilnego

Wpisanie do stałego rejestru wyborców Gminy Nidzica

Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Wtórnik licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką

Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Wydanie odpisów, zaświadczeń, wykonywanie fotokopii

Urząd Stanu Cywilnego

Wydanie decyzji o warunkach zabudowy

Wydział Techniczno - Inwestycyjny

Wydanie dowodu osobistego

Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Wydanie wypisów i wyrysów z planów miejscowych lub studium

Wydział Techniczno - Inwestycyjny

Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą

Urząd Stanu Cywilnego

Wydanie zaświadczenia do ślubu konkordatowego i sporządzenie aktu małżeństwa

Urząd Stanu Cywilnego

Wydawanie decyzji środowiskowych

Wydział Techniczno - Inwestycyjny

Wydawanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym i Rolnictwa

Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Wydzierżawianie gruntów stanowiących własność gminy

Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym i Rolnictwa

Wygaszenie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na zgłoszenie przedsiębiorcy

Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Wymeldowanie lub uchylenie zameldowania (wymeldowania) w drodze decyzji administracyjnej

Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Wymeldowanie z pobytu stałego lub pobytu czasowego obywatela polskiego

Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Wynajem sali konferencyjnej w Urzędzie Miejskim w Nidzicy.

Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Zajęcie gruntów komunalnych pod budowę infrastruktury technicznej ( z wyłączeniem dróg)

Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym i Rolnictwa

Zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg wymaga zezwolenia zarządcy drogi.

Wydział Techniczno - Inwestycyjny

Zameldowanie (wymeldowanie) cudzoziemca

Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Zameldowanie na pobyt stały i na pobyt czasowy obywatela polskiego

Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Zamiana nieruchomości gruntowych

Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym i Rolnictwa

Zaświadczenia potwierdzające dane ze zbioru ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Nidzicy przed przekazaniem bazy przedsiębiorców do CEIDG

Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Zaświadczenie z rejestru mieszkańców

Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Zawiadomienie o planowanym użyciu wyrobów pirotechnicznych

Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Zawieszenie wykonywania transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką

Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Zbywanie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych oraz udziałów w nieruchomościach Gminy Nidzica w drodze bezprzetargowej

Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym i Rolnictwa

Zbywanie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych w drodze przetargów

Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym i Rolnictwa

Zezwolenia na sprzedaż jednorazową napojów alkoholowych

Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorcy, którego działalność polega na organizacji przyjęć (catering)

Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Nidzica

Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym i Rolnictwa

Zezwolenie na prowadzenie hodowli lub utrzymanie psów ras uznanych za agresywne

Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym i Rolnictwa

Zezwolenie na umieszczenie tablic reklamowych, informacyjnych i szyldów na budynkach i gruntach (poza pasem drogowym) stanowiących mienie komunalne

Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym i Rolnictwa

Zezwolenie na wycinkę drzew i krzewów

Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym i Rolnictwa

Zezwolenie na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym

Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Zezwolenie na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym

Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Zezwolenie na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych

Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Zezwolenie na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa

Urząd Stanu Cywilnego

ZGŁASZANIE DZIAŁALNOŚCI MOGĄCEJ ZAGROZIĆ BEZPIECZEŃSTWU CYWILNYCH STATKÓW POWIETRZNYCH (BALONY WOLNE, SZTUCZNE OGNIE, LAMPIONY, LASERY I INNE ŹRÓDŁA ŚWIATŁA)

Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Zgłoszenie wyjazdu powyżej 6 miesięcy poza granice Rzeczypospolitej Polskiej oraz powrotu z wyjazdu.

Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej z zamiarem stałego pobytu poza granicami kraju

Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Zgromadzenia Publiczne

Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Zmiana imienia dziecka

Urząd Stanu Cywilnego

Zmiana imienia i nazwiska

Urząd Stanu Cywilnego

Zmiana licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką

Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Zmiana zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych UWAGA: W przypadku stwierdzenia sprzedaży napojów alkoholowych przez internet przedsiębiorca utraci zezwolenie. O następne będzie mógł ubiegać się nie wcześniej niż po upływie 3 lat.

Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Zmiana zezwolenie na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym

Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Zmiana zezwolenie na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym

Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu