ˆ

Przetargi

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data i godzina przetargu Dotyczy Cena wywoławcza Wynik Załączniki
Lp: 1
Data ogłoszenia
2023-09-04 00:00:00
Data i godzina przetargu
2023-10-05 10:00:00
Dotyczy
BURMISTRZ NIDZICY na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) ogłasza rokowania na sprzedaż, na rzecz właścicieli nieruchomości przyległych, nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nidzica, położonej w obrębie 4 m. Nidzica, KW OL1N/00009967/1, oznaczonej jako: działka numer 291 o pow. 0,1340 ha
Cena wywoławcza
89 800,00 zł (osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset złotych 00/100), w tym podatek VAT 23% w kwocie 16 791,87 zł (szesnaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden złotych 87/100)
Wynik
Brak wyniku
Załączniki
 • Ogłoszenie - rokowania na sprzedaż nieruchomości (DOC, 50 KiB)
Lp: 2
Data ogłoszenia
2023-09-11 00:00:00
Data i godzina przetargu
2023-10-12 10:00:00
Dotyczy
BURMISTRZ NIDZICY OGŁASZA na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023r. poz. 344 ze zm.) ogłasza drugie rokowania na sprzedaż nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Nidzica, położonej w miejscowości i obrębie Bartoszki, gm. Nidzica, nr KW OL1N/00022882/8: lokal niemieszkalny nr 3 (po byłej świetlicy)
Cena wywoławcza
45 000,00 zł (czterdzieści pięć tysięcy złotych 00/100) brutto
Wynik
Brak wyniku
Załączniki
 • Ogłoszenie - drugie rokowania na sprzedaż nieruchomości (DOC, 61 KiB)
 • Mapa (JPG, 220.3 KiB)
Lp: 3
Data ogłoszenia
2023-09-11 00:00:00
Data i godzina przetargu
2023-10-19 10:00:00
Dotyczy
BURMISTRZ NIDZICY na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Nidzica, położonych w obrębie 2, m. Nidzica, KW OL1N/00009605/6, oznaczonych jako działki numer: 1) 200/5 o pow. 0,1202 ha, opis użytku: RIVb; 2) 200/6 o pow. 0,1191 ha, opis użytku: RIVb 0,0466 ha, RV 0,0725 ha.
Cena wywoławcza
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 1) działka nr 200/5 – 77 000,00 zł (siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100), w tym podatek VAT 23% w kwocie 14 398,37 zł (czternaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt osiem złotych 37/100); 2) działka nr 200/6 – 76 000,00 zł (siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych 00/100), w tym podatek VAT 23% w kwocie 14 211,38 zł (czternaście tysięcy dwieście jedenaście złotych 38/100).
Wynik
Brak wyniku
Załączniki
 • Ogłoszenie - rokowania na sprzedaż nieruchomości (DOC, 55.5 KiB)
 • Mapa (JPG, 392.5 KiB)
Lp: 4
Data ogłoszenia
2023-09-20 00:00:00
Data i godzina przetargu
2023-10-24 10:00:00
Dotyczy
Kolejny (trzeci) przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nidzica, położonej w obrębie 4 m. Nidzica, KW OL1N/00014308/2, oznaczonej jako działka numer: 263/86 o pow. 0,0988 ha.
Cena wywoławcza
105 288,00 zł (sto pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt osiem złotych 00/100), w tym podatek VAT 23% w kwocie 19 688,00 zł (dziewiętnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem złotych 00/100).
Wynik
Brak wyniku
Załączniki
 • Ogłoszenie - III przetarg ustny nieograniczony (DOC, 56.5 KiB)
 • Mapa (JPG, 343.8 KiB)
Lp: 5
Data ogłoszenia
2023-09-21 00:00:00
Data i godzina przetargu
2023-10-25 10:00:00
Dotyczy
Kolejny (trzeci) przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nidzica, położonej w obrębie 2 m. Nidzica, oznaczonej jako działka numer: 166/26 o pow. 0,1064 ha wraz z udziałem wynoszącym 24/100 części w działce nr 166/30.
Cena wywoławcza
Cena wywoławcza nieruchomości wraz z udziałem w działce nr 166/30 wynosi 118 941,00 zł (sto osiemnaście tysięcy dziewięćset czterdzieści jeden złotych 00/100), w tym podatek VAT 23% w kwocie 22 241,00 zł (dwadzieścia dwa tysiące dwieście czterdzieści jeden złotych 00/100)
Wynik
Brak wyniku
Załączniki
 • Ogłoszenie - III przetarg ustny nieograniczony (DOC, 53 KiB)
 • Mapa (JPG, 359.4 KiB)
Lp: 6
Data ogłoszenia
2023-09-20 00:00:00
Data i godzina przetargu
2023-10-26 10:00:00
Dotyczy
Kolejny (trzeci) przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Nidzica, położonych w obrębie 4 m. Nidzica, KW OL1N/00014308/2, oznaczonych jako działki numer: 1) 263/82 o pow. 0,0990 ha; 2) 263/83 o pow. 0,0990 ha.
Cena wywoławcza
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 1) działka nr 263/82 – 105 534,00 zł (sto pięć tysięcy pięćset trzydzieści cztery złote 00/100), w tym podatek VAT 23% w kwocie 19 734,00 zł (dziewiętnaście tysięcy siedemset trzydzieści cztery złote 00/100); 2) działka nr 263/83 – 105 534,00 zł (sto pięć tysięcy pięćset trzydzieści cztery złote 00/100), w tym podatek VAT 23% w kwocie 19 734,00 zł (dziewiętnaście tysięcy siedemset trzydzieści cztery złote 00/100).
Wynik
Brak wyniku
Załączniki
 • Ogłoszenie - III przetarg ustny nieograniczony (DOC, 57.5 KiB)
 • Mapa (JPG, 435 KiB)
Lp: 7
Data ogłoszenia
2023-09-27 00:00:00
Data i godzina przetargu
2023-11-07 10:00:00
Dotyczy
I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż, na rzecz właścicieli nieruchomości przyległych, działki stanowiącej własność Gminy Nidzica, położonej w obrębie 4 m. Nidzica, KW OL1N/00014308/2, oznaczonej numerem: 300 o pow. 0,0402 ha.
Cena wywoławcza
26 112,90 zł (dwadzieścia sześć tysięcy sto dwanaście złotych 90/100) łącznie z podatkiem VAT 23% w kwocie 4 882,90 zł (cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt dwa złote 90/100)
Wynik
Brak wyniku
Załączniki
 • Ogłoszenie - I przetarg ustny ograniczony (DOC, 44 KiB)
 • Mapa (JPG, 338.9 KiB)
Lp: 8
Data ogłoszenia
2023-09-27 00:00:00
Data i godzina przetargu
2023-11-08 10:00:00
Dotyczy
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nidzica, położonej w obrębie 2 m. Nidzica, KW OL1N/00009605/6, oznaczonej jako działka numer: 200/12 o pow. 0,1154 ha.
Cena wywoławcza
104 550,00 zł (sto cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt złotych 00/100), w tym podatek VAT 23% w kwocie 19 550,00 zł (dziewiętnaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych 00/100).
Wynik
Brak wyniku
Załączniki
 • Ogłoszenie - I przetarg ustny nieograniczony (DOC, 56.5 KiB)
 • Mapa (JPG, 331.3 KiB)