ˆ

Przetargi

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data i godzina przetargu Dotyczy Cena wywoławcza Wynik Załączniki
Lp: 1
Data ogłoszenia
2022-10-25 00:00:00
Data i godzina przetargu
2022-11-29 10:00:00
Dotyczy
Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż wraz z udziałem w działce numer 447/11, niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Nidzica, położonych w obrębie Jabłonka, gm. Nidzica, oznaczonych jako działki numer: 447/1 o pow. 0,1264 ha oraz 447/10 o pow. 0,1090 ha
Cena wywoławcza
Cena wywoławcza nieruchomości wraz z udziałem w działce nr 447/11 wynosi: 1) działka nr 447/1 – 99 900,00 zł (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset złotych 00/100), w tym podatek VAT 23% w kwocie 18 680,49 zł (osiemnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych 49/100); 2) działka nr 447/10 – 91 000,00 zł (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych 00/100), w tym podatek VAT 23% w kwocie 17 016,26 zł (siedemnaście tysięcy szesnaście złotych 26/100).
Wynik
Negatywny
Załączniki
 • Ogłoszenie - Rokowania na sprzedaż nieruchomości (DOC, 55 KiB)
 • Mapa (JPG, 425.5 KiB)
 • Informacja o wyniku rokowań na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Jabłonka, gm. Nidzica, oznaczonej jako działka numer 447/1 o pow. 0,1264 ha. (DOC, 40.5 KiB)
 • Informacja o wyniku rokowań na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Jabłonka, gm. Nidzica, oznaczonej jako działka numer 447/10 o pow. 0,1090 ha. (DOC, 42 KiB)
Lp: 2
Data ogłoszenia
2022-10-25 00:00:00
Data i godzina przetargu
2022-11-30 10:00:00
Dotyczy
Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż wraz z udziałem w działce numer 447/11, niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Nidzica, położonych w obrębie Jabłonka, gm. Nidzica, oznaczonych jako działki numer: 447/2 o pow. 0,1394 ha oraz 447/9 o pow. 0,1157 ha
Cena wywoławcza
Cena wywoławcza nieruchomości wraz z udziałem w działce nr 447/11 wynosi: 1) działka nr 447/2 – 109 300,00 zł (sto dziewięć tysięcy trzysta złotych 00/100), w tym podatek VAT 23% w kwocie 20 438,21 zł (dwadzieścia tysięcy czterysta trzydzieści osiem złotych 21/100); 2) działka nr 447/9 – 96 200,00 zł (dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście złotych 00/100), w tym podatek VAT 23% w kwocie 17 988,62 zł (siedemnaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt osiem złotych 62/100).
Wynik
Negatywny
Załączniki
 • Ogłoszenie - Rokowania na sprzedaż nieruchomości (DOC, 55 KiB)
 • Mapa (JPG, 577.4 KiB)
 • Informacja o wyniku rokowań na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Jabłonka, gm. Nidzica, oznaczonej jako działka numer 447/2 o pow. 0,1394 ha. (DOC, 41.5 KiB)
 • Informacja o wyniku rokowań na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Jabłonka, gm. Nidzica, oznaczonej jako działka numer 447/9 o pow. 0,1157 ha. (DOC, 42.5 KiB)
Lp: 3
Data ogłoszenia
2022-11-17 00:00:00
Data i godzina przetargu
2022-12-20 10:00:00
Dotyczy
I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż, na rzecz właścicieli nieruchomości przyległych, nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nidzica, położonej w obrębie Natać Wielka, gm. Nidzica, KW OL1N/00009641/0, oznaczonej jako działka numer: 191/25 o pow. 0,0123 ha
Cena wywoławcza
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 12 530,00 zł (dwanaście tysięcy pięćset trzydzieści złotych 00/100).
Wynik
Pozytywny
Załączniki
 • Ogłoszenie - I przetarg ustny ograniczony (DOC, 50.5 KiB)
 • Informacja o wyniku I przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Natać Wielka, gm. Nidzica, oznaczonej jako działka numer 191/25 o pow. 0,0123 ha (DOC, 35.5 KiB)
Lp: 4
Data ogłoszenia
2022-12-22 00:00:00
Data i godzina przetargu
2023-01-24 10:00:00
Dotyczy
Ogłoszenie o drugich rokowaniach na sprzedaż wraz z udziałem w działce numer 447/11, niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Nidzica, położonych w obrębie Jabłonka, gm. Nidzica, oznaczonych jako działki numer: 447/1 o pow. 0,1264 ha oraz 447/10 o pow. 0,1090 ha.
Cena wywoławcza
Cena wywoławcza nieruchomości wraz z udziałem w działce nr 447/11 wynosi: 1) działka nr 447/1 – 99 900,00 zł (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset złotych 00/100), w tym podatek VAT 23% w kwocie 18 680,49 zł (osiemnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych 49/100); 2) działka nr 447/10 – 91 000,00 zł (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych 00/100), w tym podatek VAT 23% w kwocie 17 016,26 zł (siedemnaście tysięcy szesnaście złotych 26/100).
Wynik
Pozytywny
Załączniki
 • Ogłoszenie - drugie rokowania na sprzedaż nieruchomości (DOC, 55.5 KiB)
 • Mapa (JPG, 425.5 KiB)
 • Informacja o wyniku drugich rokowań na sprzedaż wraz z udziałem w działce nr 447/11 nieruchomości położonej w obrębie Jabłonka, gm. Nidzica, oznaczonej jako działka numer 447/1 o pow. 0,1264 ha (DOC, 40.5 KiB)
 • Informacja o wyniku drugich rokowań na sprzedaż wraz z udziałem w działce nr 447/11 nieruchomości położonej w obrębie Jabłonka, gm. Nidzica, oznaczonej jako działka numer 447/10 o pow. 0,1090 ha (DOC, 42 KiB)
Lp: 5
Data ogłoszenia
2022-12-22 00:00:00
Data i godzina przetargu
2023-01-25 10:00:00
Dotyczy
Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż wraz z udziałem w działce numer 447/11, niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Nidzica, położonych w obrębie Jabłonka, gm. Nidzica, oznaczonych jako działki numer: 447/2 o pow. 0,1394 ha oraz 447/9 o pow. 0,1157 ha.
Cena wywoławcza
Cena wywoławcza nieruchomości wraz z udziałem w działce nr 447/11 wynosi: 1) działka nr 447/2 – 109 300,00 zł (sto dziewięć tysięcy trzysta złotych 00/100), w tym podatek VAT 23% w kwocie 20 438,21 zł (dwadzieścia tysięcy czterysta trzydzieści osiem złotych 21/100); 2) działka nr 447/9 – 96 200,00 zł (dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście złotych 00/100), w tym podatek VAT 23% w kwocie 17 988,62 zł (siedemnaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt osiem złotych 62/100).
Wynik
Pozytywny
Załączniki
 • Ogłoszenie - drugie rokowania na sprzedaż nieruchomości (DOC, 56 KiB)
 • Mapa (JPG, 577.4 KiB)
 • Informacja o wyniku drugich rokowań na sprzedaż wraz z udziałem w działce nr 447/11 nieruchomości położonej w obrębie Jabłonka, gm. Nidzica, oznaczonej jako działka numer 447/2 o pow. 0,1394 ha (DOC, 41.5 KiB)
 • Informacja o wyniku drugich rokowań na sprzedaż wraz z udziałem w działce nr 447/11 nieruchomości położonej w obrębie Jabłonka, gm. Nidzica, oznaczonej jako działka numer 447/9 o pow. 0,1157 ha (DOC, 43 KiB)
Lp: 6
Data ogłoszenia
2022-12-22 00:00:00
Data i godzina przetargu
2023-01-25 12:00:00
Dotyczy
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu niemieszkalnego nr 3 (po świetlicy), położonego w budynku nr 34 w miejscowości i obrębie Bartoszki, gm. Nidzica.
Cena wywoławcza
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 66 650,00 zł (sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych 00/100) brutto. Na dzień ogłoszenia przetargu sprzedaż lokalu wraz z udziałem w gruncie podlega zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 oraz art. 29a ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.). Podatek VAT obciąża kupującego według stanu prawnego na dzień sporządzenia aktu notarialnego.
Wynik
Negatywny
Załączniki
 • Ogłoszenie - I przetarg ustny nieograniczony (DOC, 53.5 KiB)
 • Mapa (JPG, 220.3 KiB)
 • Informacja o wynikach I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu niemieszkalnego nr 3, położonego w budynku nr 34, w miejscowości i obrębię Bartoszki, gm. Nidzica (DOC, 43 KiB)
Lp: 7
Data ogłoszenia
2023-01-13 00:00:00
Data i godzina przetargu
2023-02-16 10:00:00
Dotyczy
I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż, na rzecz właścicieli nieruchomości przyległych, nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nidzica, położonej w obrębie 3 m. Nidzica, KW OL1N/00014948/0 oznaczonej jako działka numer: 524/27 o pow. 0,0405 ha, opis użytku B.
Cena wywoławcza
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 14 286,99 zł (czternaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt sześć złotych 99/100) przy czym w cenie uwzględniono podatek VAT w kwocie 2 216,99 zł (dwa tysiące dwieście szesnaście złotych 99/100) stosując klucz wartościowy: - teren przeznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (79,86% powierzchni działki), dla którego ustalono cenę sprzedaży 9 639,10 zł (dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści dziewięć złotych 10/100) netto, opodatkowano stawką VAT 23 % tj. 2 216,99 zł (dwa tysiące dwieście szesnaście złotych 99/100); - teren przeznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zieleń nieurządzoną (20,14% powierzchni działki), dla którego ustalono cenę sprzedaży 2 430,90 zł (dwa tysiące czterysta trzydzieści złotych 90/100) netto, korzysta ze zwolnienia z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.) o podatku od towarów i usług. Podatek VAT obciąża kupującego według stanu prawnego na dzień sporządzenia aktu notarialnego.
Wynik
Pozytywny
Załączniki
 • Ogłoszenie - I przetarg ustny ograniczony (DOC, 54.5 KiB)
 • Mapa (JPG, 457.9 KiB)
 • Informacja o wyniku I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż, na rzecz właścicieli nieruchomości przyległych, nieruchomości położonej w obrębie 3 m. Nidzica oznaczonej jako działka numer 524/27 o pow. 0,0405 ha (DOC, 42 KiB)
Lp: 8
Data ogłoszenia
2023-02-08 00:00:00
Data i godzina przetargu
2023-03-16 10:00:00
Dotyczy
I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż, na rzecz właścicieli/użytkowników wieczystych nieruchomości przyległych, nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nidzica, położonej w obrębie Napiwoda gm. Nidzica, KW OL1N/00009738/7, oznaczonej jako działka numer: 68/1 o pow. 0,0744 ha, opis użytku: Bi.
Cena wywoławcza
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 28 850,00 zł (dwadzieścia osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych 00/100). Na dzień ogłoszenia przetargu sprzedaż podlega zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.). Podatek VAT obciąża kupującego według stanu prawnego na dzień sporządzenia aktu notarialnego.
Wynik
Pozytywny
Załączniki
 • Ogłoszenie - I przetarg ustny ograniczony (DOC, 44.5 KiB)
 • Informacja o wyniku I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Napiwoda, gm. Nidzica, oznaczonej jako działka numer 68/1 o pow. 0,0744 ha. (DOC, 39.5 KiB)
Lp: 9
Data ogłoszenia
2023-02-16 00:00:00
Data i godzina przetargu
2023-03-23 10:00:00
Dotyczy
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Jabłonka gm. Nidzica, oznaczonych jako działki numer: 447/7 o pow. 0,2358 ha oraz 447/8 o pow. 0,2191 ha wraz z udziałem w działce 447/11.
Cena wywoławcza
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 1) działka nr 447/7 – 141 450,00 zł (sto czterdzieści jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych 00/100), w tym podatek VAT 23% w kwocie 26 450,00 zł (dwadzieścia sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych 00/100); 2) działka nr 447/8 wraz z udziałem w działce nr 447/11 – 150 318,30 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy trzysta osiemnaście złotych 30/100), w tym podatek VAT 23% w kwocie 28 108,30 zł (dwadzieścia osiem tysięcy sto osiem złotych 30/100).
Wynik
Pozytywny
Załączniki
 • Ogłoszenie - I przetarg ustny nieograniczony (DOC, 57 KiB)
 • Mapa (JPG, 470.9 KiB)
 • Plan miejscowy (JPG, 622.8 KiB)
 • Informacja o wynikach I przetarg Jabłonka 447 8-1 (DOCX, 17.8 KiB)
 • Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Jabłonka, gm. Nidzica, oznaczonej jako działka numer 447/7 o pow. 0,2358 ha (DOC, 40.5 KiB)
Lp: 10
Data ogłoszenia
2023-02-23 00:00:00
Data i godzina przetargu
2023-03-29 10:00:00
Dotyczy
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Nidzica, położonej w miejscowości i obrębie Bartoszki, gm. Nidzica, nr KW OL1N/00022882/8, stanowiącej: lokal niemieszkalny nr 3 (po byłej świetlicy)
Cena wywoławcza
60 000,00 zł (sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) brutto
Wynik
Negatywny
Załączniki
 • Ogłoszenie - II przetarg ustny nieograniczony (DOC, 53.5 KiB)
 • Mapa (JPG, 220.3 KiB)
 • Informacja o wyniku (DOC, 43 KiB)
Lp: 11
Data ogłoszenia
2023-03-01 00:00:00
Data i godzina przetargu
2023-04-04 10:00:00
Dotyczy
Ogłoszenie o trzecich rokowaniach na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w obrębie Jabłonka gm. Nidzica, oznaczonych jako działki numer: 447/1 o pow. 0,1264 ha oraz 447/2 o pow. 0,1394 ha wraz z udziałem w działce 447/11
Cena wywoławcza
Cena wywoławcza nieruchomości wraz z udziałem w działce nr 447/11 wynosi: 1) działka nr 447/1 – 99 900,00 zł (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset złotych 00/100), w tym podatek VAT 23% w kwocie 18 680,49 zł (osiemnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych 49/100); 2) działka nr 447/2 – 109 300,00 zł (sto dziewięć tysięcy trzysta złotych 00/100), w tym podatek VAT 23% w kwocie 20 438,21 zł (dwadzieścia tysięcy czterysta trzydzieści osiem złotych 21/100).
Wynik
Negatywny
Załączniki
 • Ogłoszenie - trzecie rokowania na sprzedaż nieruchomości (DOC, 56.5 KiB)
 • Mapa (JPG, 423.8 KiB)
 • Informacja o wyniku trzecich rokowań na sprzedaż wraz z udziałem w działce nr 447/11 nieruchomości położonej w obrębie Jabłonka, gm. Nidzica, oznaczonej jako działka numer 447/1 o pow. 0,1264 ha (DOC, 40.5 KiB)
 • Informacja o wyniku trzecich rokowań na sprzedaż wraz z udziałem w działce nr 447/11 nieruchomości położonej w obrębie Jabłonka, gm. Nidzica, oznaczonej jako działka numer 447/2 o pow. 0,1394 ha (DOC, 41.5 KiB)
Lp: 12
Data ogłoszenia
2023-04-12 00:00:00
Data i godzina przetargu
2023-05-16 10:00:00
Dotyczy
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Jabłonka gm. Nidzica, oznaczonej jako działka numer 447/8 o pow. 0,2191 ha wraz z udziałem w działce 447/11
Cena wywoławcza
Cena wywoławcza nieruchomości wraz z udziałem w działce nr 447/11 wynosi: 150 318,30 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy trzysta osiemnaście złotych 30/100), w tym podatek VAT 23% w kwocie 28 108,30 zł (dwadzieścia osiem tysięcy sto osiem złotych 30/100)
Wynik
Negatywny
Załączniki
 • Ogłoszenie - II przetarg ustny nieograniczony (DOC, 52.5 KiB)
 • Mapa (JPG, 481.5 KiB)
 • Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż wraz z udziałem w działce nr 447/11 nieruchomości położonej w obrębie Jabłonka, gm. Nidzica, oznaczonej jako działka numer 447/8 o pow. 0,2191 ha (DOC, 39.5 KiB)
Lp: 13
Data ogłoszenia
2023-05-04 00:00:00
Data i godzina przetargu
2023-06-07 10:00:00
Dotyczy
Rokowania na sprzedaż nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Nidzica, położonej w miejscowości i obrębie Bartoszki, gm. Nidzica, nr KW OL1N/00022882/8 : lokal niemieszkalny nr 3 (po byłej świetlicy)
Cena wywoławcza
60 000,00 zł (sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) brutto
Wynik
Negatywny
Załączniki
 • Ogłoszenie - rokowania na sprzedaż nieruchomości (DOC, 57 KiB)
 • Mapa (JPG, 220.3 KiB)
 • Informacja o wyniku rokowań (DOC, 43 KiB)
Lp: 14
Data ogłoszenia
2023-05-05 00:00:00
Data i godzina przetargu
2023-06-15 10:00:00
Dotyczy
I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż, na rzecz właścicieli nieruchomości przyległych, działki stanowiącej własność Gminy Nidzica, położonej w obrębie 4 m. Nidzica, KW OL1N/00009967/1, oznaczonej numerem: 290 o pow. 0,0649 ha,
Cena wywoławcza
68 880,00 zł (sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt złotych 00/100) łącznie z podatkiem VAT 23% w kwocie 12 880,00 zł (dwanaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt złotych 00/100)
Wynik
Pozytywny
Załączniki
 • Ogłoszenie - I przetarg ustny ograniczony (DOC, 43 KiB)
 • Lista osób zakwalifikowanych do uczestniczenia w dniu 15 czerwca 2023 r. w I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż, na rzecz właścicieli nieruchomości przyległych, nieruchomości położonej w obrębie 4 m. Nidzica, oznaczonej jako działka nr 290 (DOC, 15.5 KiB)
 • Informacja o wyniku I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie 4 Nidzica, oznaczonej jako działka numer 290 o pow. 0,0649 ha (DOC, 38.5 KiB)
Lp: 15
Data ogłoszenia
2023-05-05 00:00:00
Data i godzina przetargu
2023-06-15 10:30:00
Dotyczy
I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż, na rzecz właścicieli nieruchomości przyległych, działki stanowiącej własność Gminy Nidzica, położonej w obrębie 4 m. Nidzica, KW OL1N/00009967/1, oznaczonej numerem: 291 o pow. 0,1340 ha
Cena wywoławcza
140 220,00 zł (sto czterdzieści tysięcy dwieście dwadzieścia złotych 00/100) łącznie z podatkiem VAT 23% w kwocie 26 220,00 zł (dwadzieścia sześć tysięcy dwieście dwadzieścia złotych 00/100)
Wynik
Negatywny
Załączniki
 • Ogłoszenie - I przetarg ustny ograniczony (DOC, 43.5 KiB)
 • Informacja o wyniku I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie 4 Nidzica, oznaczonej jako działka numer 291 o pow. 0,1340 ha (DOC, 37 KiB)
Lp: 16
Data ogłoszenia
2023-05-08 00:00:00
Data i godzina przetargu
2023-06-20 10:00:00
Dotyczy
I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż, na rzecz właścicieli nieruchomości przyległych, nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nidzica, położonej w obrębie 2 m. Nidzica, KW OL1N/00003836/2, oznaczonej jako działka numer: 219/1 o pow. 0,0306 ha
Cena wywoławcza
20 541,00 zł (dwadzieścia tysięcy pięćset czterdzieści jeden złotych 00/100) łącznie z podatkiem VAT 23% w kwocie 3 841,00 zł (trzy tysiące osiemset czterdzieści jeden złotych 00/100)
Wynik
Pozytywny
Załączniki
 • Ogłoszenie - I przetarg ustny ograniczony (DOC, 43.5 KiB)
 • Lista osób zakwalifikowanych do uczestniczenia w dniu 20 czerwca 2023 r. w I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż, na rzecz właścicieli nieruchomości przyległych, nieruchomości położonej w obrębie 2 m. Nidzica, oznaczonej jako działka nr 219/1 (DOC, 9 KiB)
 • Informacja o wyniku I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie 2 m. Nidzica, oznaczonej jako działka numer 219/1 o pow. 0,0306 ha (DOC, 39 KiB)
Lp: 17
Data ogłoszenia
2023-05-24 00:00:00
Data i godzina przetargu
2023-06-27 10:00:00
Dotyczy
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Nidzica, położonych w obrębie 4 m. Nidzica, KW OL1N/00014308/2, oznaczonych jako działki numer: 1) 263/78 o pow. 0,1614 ha, opis użytku Bp; 2) 263/79 o pow. 0,0990 ha, opis użytku Bp.
Cena wywoławcza
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 1. działka nr 263/78 – 130 995,00 zł (sto trzydzieści tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych 00/100), w tym podatek VAT 23% w kwocie 24 495,00 zł (dwadzieścia cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt pięć złotych 00/100); 2. działka nr 263/79 – 105 534,00 zł (sto pięć tysięcy pięćset trzydzieści cztery złote 00/100), w tym podatek VAT 23% w kwocie 19 734,00 zł (dziewiętnaście tysięcy siedemset trzydzieści cztery złote 00/100).
Wynik
Negatywny
Załączniki
 • Ogłoszenie - I przetarg ustny nieograniczony (DOC, 57.5 KiB)
 • Mapa (JPG, 365.4 KiB)
 • Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie 4 m. Nidzica, oznaczonej jako działka numer 263/78 o pow. 0,1614 ha (DOC, 42.5 KiB)
 • Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie 4 m. Nidzica, oznaczonej jako działka numer 263/79 o pow. 0,0990 ha (DOC, 42.5 KiB)
Lp: 18
Data ogłoszenia
2023-05-24 00:00:00
Data i godzina przetargu
2023-07-04 10:00:00
Dotyczy
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Nidzica, położonych w obrębie 4 m. Nidzica, KW OL1N/00014308/2, oznaczonych jako działki numer: 1) 263/82 o pow. 0,0990 ha, opis użytku Bp; 2) 263/83 o pow. 0,0990 ha, opis użytku Bp.
Cena wywoławcza
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 1. działka nr 263/82 – 105 534,00 zł (sto pięć tysięcy pięćset trzydzieści cztery złote 00/100), w tym podatek VAT 23% w kwocie 19 734,00 zł (dziewiętnaście tysięcy siedemset trzydzieści cztery złote 00/100); 2. działka nr 263/83 – 105 534,00 zł (sto pięć tysięcy pięćset trzydzieści cztery złote 00/100), w tym podatek VAT 23% w kwocie 19 734,00 zł (dziewiętnaście tysięcy siedemset trzydzieści cztery złote 00/100).
Wynik
Negatywny
Załączniki
 • Ogłoszenie - I przetarg ustny nieograniczony (DOC, 56.5 KiB)
 • Mapa (JPG, 435 KiB)
 • Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie 4 m. Nidzica, oznaczonej jako działka numer 263/82 o pow. 0,0990 ha (DOC, 42.5 KiB)
 • Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie 4 m. Nidzica, oznaczonej jako działka numer 263/83 o pow. 0,0990 ha (DOC, 42.5 KiB)
Lp: 19
Data ogłoszenia
2023-05-24 00:00:00
Data i godzina przetargu
2023-07-11 10:00:00
Dotyczy
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Nidzica, położonych w obrębie 4 m. Nidzica, KW OL1N/00014308/2, oznaczonych jako działki numer: 1) 263/86 o pow. 0,0988 ha, opis użytku Bp; 2) 263/90 o pow. 0,1252 ha, opis użytku Bp.
Cena wywoławcza
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 1. działka nr 263/86 – 105 288,00 zł (sto pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt osiem złotych 00/100), w tym podatek VAT 23% w kwocie 19 688,00 zł (dziewiętnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem złotych 00/100); 2. działka nr 263/90 – 115 866,00 zł (sto piętnaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt sześć złotych 00/100), w tym podatek VAT 23% w kwocie 21 666,00 zł (dwadzieścia jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć złotych 00/100).
Wynik
Pozytywny
Załączniki
 • Ogłoszenie - I przetarg ustny nieograniczony (DOC, 56.5 KiB)
 • Mapa (PNG, 2.4 MiB)
 • Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie 4 m. Nidzica, oznaczonej jako działka numer 263/86 o pow. 0,0988 ha (DOC, 42.5 KiB)
 • Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie 4 m. Nidzica, oznaczonej jako działka numer 263/90 o pow. 0,1252 ha (DOC, 44 KiB)
Lp: 20
Data ogłoszenia
2023-06-14 00:00:00
Data i godzina przetargu
2023-07-18 10:00:00
Dotyczy
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Nidzica, położonych w obrębie 2 m. Nidzica, KW OL1N/00009605/6, oznaczonych jako działki numer: 1. 200/5 o pow. 0,1202 ha, opis użytku: RIVb; 2. 200/6 o pow. 0,1191 ha, opis użytku: RIVb 0,0466 ha, RV 0,0725 ha.
Cena wywoławcza
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 1. działka nr 200/5 – 108 978,00 zł (sto osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt osiem złotych 00/100), w tym podatek VAT 23% w kwocie 20 378,00 zł (dwadzieścia tysięcy trzysta siedemdziesiąt osiem złotych 00/100); 2. działka nr 200/6 – 107 994,00 zł (sto siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery złote 00/100), w tym podatek VAT 23% w kwocie 20 194,00 zł (dwadzieścia tysięcy sto dziewięćdziesiąt cztery złote 00/100).
Wynik
Negatywny
Załączniki
 • Ogłoszenie - I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nniezabudowanych nieruchomości (DOC, 54.5 KiB)
 • mapka (JPG, 392.5 KiB)
 • Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie 2 m. Nidzica, oznaczonej jako działka numer 200/5 o pow. 0,1202 ha (DOC, 40 KiB)
 • Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie 2 m. Nidzica, oznaczonej jako działka numer 200/6 o pow. 0,1191 ha (DOC, 40.5 KiB)
Lp: 21
Data ogłoszenia
2023-06-16 00:00:00
Data i godzina przetargu
2023-07-20 10:00:00
Dotyczy
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Nidzica, położonych w obrębie 2 m. Nidzica, oznaczonych jako działki numer: 1. 166/25 o pow. 0,1015 ha, opis użytku Bp, KW OL1N/00009606/3 - sprzedaż działki wraz z udziałem wynoszącym 23/100 części w działce nr 166/30 o pow. 0,0309 ha, opis użytku dr, KW OL1N/00026772/2; 2. 166/31 o pow. 0,1178 ha, opis użytku Bp, KW OL1N/00009606/3 - sprzedaż działki wraz z udziałem wynoszącym 26/100 części w działce nr 166/30 o pow. 0,0309 ha, opis użytku dr, KW OL1N/00026772/2.
Cena wywoławcza
Cena wywoławcza nieruchomości wraz z udziałem w działce nr 166/30 wynosi: 1. działka nr 166/25 – 113 529,00 zł (sto trzynaście tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć złotych 00/100), w tym podatek VAT 23% w kwocie 21 229,00 zł (dwadzieścia jeden tysięcy dwieście dwadzieścia dziewięć złotych 00/100); 2. działka nr 166/31 – 131 241,00 zł (sto trzydzieści jeden tysięcy dwieście czterdzieści jeden złotych 00/100), w tym podatek VAT 23% w kwocie 24 541,00 zł (dwadzieścia cztery tysiące pięćset czterdzieści jeden złotych 00/100).
Wynik
Pozytywny
Załączniki
 • Ogłoszenie - I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości (DOC, 53.5 KiB)
 • mapka (JPG, 519.1 KiB)
 • Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego dz. nr 166/25 (DOC, 40 KiB)
 • Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego dz. nr 166/31 (DOC, 40.5 KiB)
Lp: 22
Data ogłoszenia
2023-06-22 00:00:00
Data i godzina przetargu
2023-07-24 10:00:00
Dotyczy
I przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę na okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 150/1 o pow. 5034 m2, położoną w obrębie nr 7 Jabłonka gm. Nidzica, KW OL1N/00009659/9
Cena wywoławcza
Wywoławcza stawka rocznego czynszu netto za dzierżawę wynosi: 8 557,80 zł (słownie: osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt siedem złotych 80/100)
Wynik
Negatywny
Załączniki
 • Ogłoszenie - I przetarg ustny nieograniczony (DOCX, 17.5 KiB)
 • Mapa (PDF, 212.5 KiB)
 • Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę na okres do 3 lat nieruchomości oznaczonej jako działka nr 150/1 położonej w obrębie 7 Jabłonka gm. Nidzica (DOCX, 17.1 KiB)
Lp: 23
Data ogłoszenia
2023-06-16 00:00:00
Data i godzina przetargu
2023-07-25 10:00:00
Dotyczy
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Nidzica, położonych w obrębie 2 m. Nidzica, oznaczonych jako działki numer: 1. 166/26 o pow. 0,1064 ha, opis użytku Bp, KW OL1N/00009606/3 - sprzedaż działki wraz z udziałem wynoszącym 24/100 części w działce nr 166/30 o pow. 0,0309 ha, opis użytku dr, KW OL1N/00026772/2; 2. 166/29 o pow. 0,1197 ha, opis użytku Bp, KW OL1N/00009606/3 - sprzedaż działki wraz z udziałem wynoszącym 27/100 części w działce nr 166/30 o pow. 0,0309 ha, opis użytku dr, KW OL1N/00026772/2.
Cena wywoławcza
1. działka nr 166/26 – 118 941,00 zł (sto osiemnaście tysięcy dziewięćset czterdzieści jeden złotych 00/100), w tym podatek VAT 23% w kwocie 22 241,00 zł (dwadzieścia dwa tysiące dwieście czterdzieści jeden złotych 00/100); 2. działka nr 166/29 – 133 455,00 zł (sto trzydzieści trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt pięć złotych 00/100), w tym podatek VAT 23% w kwocie 24 955,00 zł (dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt pięć złotych 00/100).
Wynik
Negatywny
Załączniki
 • Ogłoszenie - I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości (DOC, 54.5 KiB)
 • mapka (JPG, 535.8 KiB)
 • Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego dz. nr 166/29 (DOC, 40 KiB)
 • Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego dz. nr 166/26 (DOC, 39.5 KiB)
Lp: 24
Data ogłoszenia
2023-06-16 00:00:00
Data i godzina przetargu
2023-07-26 10:00:00
Dotyczy
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nidzica, położonej w obrębie 2 m. Nidzica, oznaczonej jako działka numer 166/28 o pow. 0,1189 ha, opis użytku Bp, KW OL1N/00009606/3
Cena wywoławcza
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 125 706,00 zł (sto dwadzieścia pięć tysięcy siedemset sześć złotych 00/100), w tym podatek VAT 23% w kwocie 23 506,00 zł (dwadzieścia trzy tysiące pięćset sześć złotych 00/100).
Wynik
Pozytywny
Załączniki
 • Ogłoszenie - I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości (DOC, 51 KiB)
 • mapka (JPG, 510.2 KiB)
 • Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego dz. nr 166/28 (DOC, 38.5 KiB)
Lp: 25
Data ogłoszenia
2023-06-30 00:00:00
Data i godzina przetargu
2023-08-24 10:00:00
Dotyczy
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Nidzica, położonych w obrębie 4 m. Nidzica, KW OL1N/00014308/2, oznaczonych jako działki numer: 1. 263/78 o pow. 0,1614 ha, opis użytku Bp; 2. 263/79 o pow. 0,0990 ha, opis użytku Bp.
Cena wywoławcza
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 1. działka nr 263/78 – 130 995,00 zł (sto trzydzieści tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych 00/100), w tym podatek VAT 23% w kwocie 24 495,00 zł (dwadzieścia cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt pięć złotych 00/100); 2. działka nr 263/79 – 105 534,00 zł (sto pięć tysięcy pięćset trzydzieści cztery złote 00/100), w tym podatek VAT 23% w kwocie 19 734,00 zł (dziewiętnaście tysięcy siedemset trzydzieści cztery złote 00/100).
Wynik
Pozytywny
Załączniki
 • Ogłoszenie - II przetarg ustny nieograniczony (DOC, 58 KiB)
 • Mapa (JPG, 365.4 KiB)
 • Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie 4 m. Nidzica, oznaczonej jako działka numer 263/78 o pow. 0,1614 ha (DOC, 44 KiB)
 • Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie 4 m. Nidzica, oznaczonej jako działka numer 263/79 o pow. 0,0990 ha (DOC, 44 KiB)
Lp: 26
Data ogłoszenia
2023-06-30 00:00:00
Data i godzina przetargu
2023-08-29 10:00:00
Dotyczy
II przetarg ustny ograniczony na sprzedaż, na rzecz właścicieli nieruchomości przyległych, działki stanowiącej własność Gminy Nidzica, położonej w obrębie 4 m. Nidzica, KW OL1N/00009967/1, oznaczonej numerem: 291 o pow. 0,1340 ha, opis użytku: Bp
Cena wywoławcza
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 126 200,00 zł (sto dwadzieścia sześć tysięcy dwieście złotych 00/100) łącznie z podatkiem VAT 23% w kwocie 23 598,37 zł (dwadzieścia trzy tysiące pięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych 37/100).
Wynik
Negatywny
Załączniki
 • II przetarg ustny ograniczony (DOC, 44.5 KiB)
 • Informacja o wyniku II przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie 4 Nidzica, oznaczonej jako działka numer 291 o pow. 0,1340 ha (DOC, 37 KiB)
Lp: 27
Data ogłoszenia
2023-07-21 00:00:00
Data i godzina przetargu
2023-09-05 10:00:00
Dotyczy
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Nidzica, położonych w obrębie 2 m. Nidzica, KW OL1N/00009605/6, oznaczonych jako działki numer: 1) 200/5 o pow. 0,1202 ha, opis użytku: RIVb; 2) 200/6 o pow. 0,1191 ha, opis użytku: RIVb 0,0466 ha, RV 0,0725 ha.
Cena wywoławcza
1) działka nr 200/5 – 98 000,00 zł (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych 00/100), w tym podatek VAT 23% w kwocie 18 325,20 zł (osiemnaście tysięcy trzysta dwadzieścia pięć złotych 20/100); 2) działka nr 200/6 – 97 000,00 zł (dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100), w tym podatek VAT 23% w kwocie 18 138,21 zł (osiemnaście tysięcy sto trzydzieści osiem złotych 21/100).
Wynik
Negatywny
Załączniki
 • Ogłoszenie - II przetarg ustny nieograniczony (DOC, 55 KiB)
 • Mapa (JPG, 392.5 KiB)
 • Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie 2 m. Nidzica, oznaczonej jako działka numer 200/5 o pow. 0,1202 ha (DOC, 40 KiB)
 • Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie 2 m. Nidzica, oznaczonej jako działka numer 200/6 o pow. 0,1191 ha (DOC, 40.5 KiB)
Lp: 28
Data ogłoszenia
2023-07-25 00:00:00
Data i godzina przetargu
2023-09-07 10:00:00
Dotyczy
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Nidzica, położonych w obrębie 4 m. Nidzica, KW OL1N/00014308/2, oznaczonych jako działki numer: 1) 263/82 o pow. 0,0990 ha, opis użytku Bp; 2) 263/83 o pow. 0,0990 ha, opis użytku Bp.
Cena wywoławcza
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 1) działka nr 263/82 – 105 534,00 zł (sto pięć tysięcy pięćset trzydzieści cztery złote 00/100), w tym podatek VAT 23% w kwocie 19 734,00 zł (dziewiętnaście tysięcy siedemset trzydzieści cztery złote 00/100); 2) działka nr 263/83 – 105 534,00 zł (sto pięć tysięcy pięćset trzydzieści cztery złote 00/100), w tym podatek VAT 23% w kwocie 19 734,00 zł (dziewiętnaście tysięcy siedemset trzydzieści cztery złote 00/100).
Wynik
Negatywny
Załączniki
 • Ogłoszenie - II przetarg ustny nieograniczony (DOC, 57 KiB)
 • Mapa (JPG, 435 KiB)
 • Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie 4 m. Nidzica, oznaczonej jako działka numer 263/82 o pow. 0,0990 ha (DOC, 42.5 KiB)
 • Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie 4 m. Nidzica, oznaczonej jako działka numer 263/83 o pow. 0,0990 ha (DOC, 42.5 KiB)
Lp: 29
Data ogłoszenia
2023-08-03 13:00:00
Data i godzina przetargu
2023-09-13 13:00:00
Dotyczy
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Nidzica, położonych w obrębie 2 m. Nidzica, oznaczonych jako działki numer: 1. 166/26 o pow. 0,1064 ha, opis użytku Bp, KW OL1N/00009606/3 - sprzedaż działki wraz z udziałem wynoszącym 24/100 części w działce nr 166/30 o pow. 0,0309 ha, opis użytku dr, KW OL1N/00026772/2; 2. 166/29 o pow. 0,1197 ha, opis użytku Bp, KW OL1N/00009606/3 - sprzedaż działki wraz z udziałem wynoszącym 27/100 części w działce nr 166/30 o pow. 0,0309 ha, opis użytku dr, KW OL1N/00026772/2.
Cena wywoławcza
Cena wywoławcza nieruchomości wraz z udziałem w działce nr 166/30 wynosi: 1. działka nr 166/26 – 118 941,00 zł (sto osiemnaście tysięcy dziewięćset czterdzieści jeden złotych 00/100), w tym podatek VAT 23% w kwocie 22 241,00 zł (dwadzieścia dwa tysiące dwieście czterdzieści jeden złotych 00/100); 2. działka nr 166/29 – 133 455,00 zł (sto trzydzieści trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt pięć złotych 00/100), w tym podatek VAT 23% w kwocie 24 955,00 zł (dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt pięć złotych 00/100).
Wynik
Negatywny
Załączniki
 • II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Nidzica, położonych w obrębie 2 m. Nidzica (DOC, 54.5 KiB)
 • mapka (JPG, 535.8 KiB)
 • Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie 2 m. Nidzica, oznaczonej jako działka numer 166/26 o pow. 0,1064 ha wraz z udziałem w działce numer 166/30. (DOC, 41 KiB)
Lp: 30
Data ogłoszenia
2023-07-26 00:00:00
Data i godzina przetargu
2023-09-14 10:00:00
Dotyczy
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nidzica, położonej w obrębie 4 m. Nidzica, KW OL1N/00014308/2, oznaczonej jako działka numer: 263/86 o pow. 0,0988 ha
Cena wywoławcza
105 288,00 zł (sto pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt osiem złotych 00/100), w tym podatek VAT 23% w kwocie 19 688,00 zł (dziewiętnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem złotych 00/100)
Wynik
Negatywny
Załączniki
 • Ogłoszenie - II przetarg ustny nieograniczony (DOC, 56.5 KiB)
 • Mapa (JPG, 343.8 KiB)
 • Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie 4 m. Nidzica, oznaczonej jako działka numer 263/86 o pow. 0,0988 ha. (DOC, 42.5 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji