ˆ

Informacje

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 1
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2023-09-13
Zakres przedmiotowy
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 14/2 (obręb 0011) w miejscowości Litwinki, Gmina Nidzica”.
Lp: 2
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2023-08-22
Zakres przedmiotowy
Postanowienie dotyczące konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie do 3 farm fotowoltaicznych PV Piątki o mocy do 7 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą” (dz. nr ew. 220/1 obręb Piątki, gmina Nidzica)
Lp: 3
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2023-08-07
Zakres przedmiotowy
Postanowienie dotyczące konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
Lp: 4
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2023-08-01
Zakres przedmiotowy
Wniosek o zmianę decyzji Burmistrza Nidzicy nr 12/2020, znak: TI.6220.25.2020 z dnia 14.09.2020r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z drogą dojazdową oraz przyłączem do krajowej sieci energetycznej i elementami infrastruktury technicznej, niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia” na dz. nr 67 obręb Radomin
Lp: 5
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2023-06-28
Zakres przedmiotowy
Decyzja zmieniająca decyzję nr 6/2023 wydaną przez Burmistrza Nidzicy, znak: TI.6220.9.2022 z dnia 14 marca 2023 roku dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie obiektu produkcyjno- magazynowego w m. Nidzica na terenie działek nr 19/2, 19/7, 19/8 i 24/3 obręb Nidzica 1 wraz z infrastrukturą towarzyszącą”
Lp: 6
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2023-06-28
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie i eksploatacji instalacji elektroenergetycznej o mocy do 6 MWp wraz z infrastrukturą towarzyszącą” ( dz. nr ew. 52/1, obręb Magdaleniec, gmina Nidzica)
Lp: 7
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2023-06-26
Zakres przedmiotowy
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Zbieraniu odpadów o kodach 20 02 03 i 20 03 03 realizowane na działce ewidencyjnej nr 123/10, obręb nr 5 miasta Nidzica, przy ul. Kolejowej 17”
Lp: 8
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2023-06-22
Zakres przedmiotowy
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 14 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 112/1, 128/3, 128/5, 128/6, 129/1 oraz 133 obręb Bartoszki, gmina Nidzica”
Lp: 9
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2023-06-21
Zakres przedmiotowy
Decyzja w sprawie zmiany decyzji Burmistrza Nidzicy nr 5/2022, znak: TI.6220.53.2021 z dnia 09.02.2022r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie obwodnicy m. Nidzica w ciągu drogi wojewódzkiej nr 604”
Lp: 10
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2023-06-21
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie lądowiska dla śmigłowców wraz z hangarem dla śmigłowców” (dz. nr ew. 4, obręb Nibork Drugi, gmina Nidzica)
Lp: 11
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2023-06-16
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na „Wydobywaniu kopaliny piasku ze żwirem ze złoża Kanigowo XV na części działki 157/2 w obrębie ewidencyjnym Kanigowo w gminie Nidzica, powiat nidzicki”
Lp: 12
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2023-06-06
Zakres przedmiotowy
Postanowienie dotyczące konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie elektrowni słonecznej „Wólka Orłowska” o mocy łącznej do 70 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, gmina Nidzica” ( dz. nr ew. 9, 25/2 oraz część działki nr ew. 13/26 obręb Wólka Orłowska, gmina Nidzica, powiat nidzicki)
Lp: 13
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2023-05-17
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na „ Wydzieleniu 6 działek pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz drogi dojazdowej do nich i terenów zielonych w pozostałej części działki nr 46 obręb Piątki, gmina Nidzica”
Lp: 14
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2023-05-12
Zakres przedmiotowy
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie obwodnicy m. Nidzica w ciągu drogi wojewódzkiej nr 545”
Lp: 15
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2023-04-27
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie wytwórni betonu towarowego na wydzielonej części działki nr 17/5 obręb Olszewo, gmina Nidzica”
Lp: 16
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2023-04-21
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej w sprawie zmiany decyzji Burmistrza Nidzicy nr 6/2023, znak: TI.6220.9.2022 z dnia 14.03.2023r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie obiektu produkcyjno- magazynowego w m. Nidzica na terenie działek nr 19/2, 19/7, 19/8 i 24/3 obręb Nidzica 1 wraz z infrastrukturą towarzyszącą”
Lp: 17
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2023-04-17
Zakres przedmiotowy
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przetwarzaniu odpadów na działkach nr 21 i 22 obręb Olszewo, gmina Nidzica, powiat nidzicki”
Lp: 18
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2023-04-12
Zakres przedmiotowy
Postanowienie o odmowie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji ustalającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Budowie obiektu produkcyjno- magazynowego w m. Nidzica na terenie działek nr 19/2, 19/7, 19/8 i 24/3 obręb Nidzica 1 wraz z infrastrukturą towarzyszącą”
Lp: 19
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2023-04-11
Zakres przedmiotowy
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie osiedla domków letniskowych z zagospodarowaniem terenu wraz z niezbędną infrastrukturą” (dz. nr 298/25, 298/27, 298/28 -fragment, 298/29, 298/32 – fragment, 298/33, 298/34, 298/35 obręb Waszulki, gmina Nidzica)
Lp: 20
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2023-03-30
Zakres przedmiotowy
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie budynku na dz. nr 8 obręb 3 Nidzica przy Al. Sprzymierzonych 53 na zakład produkcji betonu”
Lp: 21
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2023-03-30
Zakres przedmiotowy
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 3 MW, wraz z drogą dojazdową oraz przyłączem do krajowej sieci energetycznej i elementami infrastruktury technicznej, niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia” (dz. nr ew. 112, 132, obręb Szerokopas, gmina Nidzica)
Lp: 22
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2023-03-23
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na „Uruchomieniu instalacji do przetwarzania odpadów w Nidzicy, przy ul. Olsztyńskiej 38, na działkach o nr ew. 14/2, 9/11 i 27/11 obręb Nidzica 1”
Lp: 23
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2023-03-22
Zakres przedmiotowy
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 40 MW i wysokości do 3 m, na działkach nr 107/33, 107/28, położonych w obrębie Tatary”
Lp: 24
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2023-03-14
Zakres przedmiotowy
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie obiektu produkcyjno- magazynowego w m. Nidzica na terenie działek nr 19/2, 19/7, 19/8 i 24/3 obręb Nidzica 1 wraz z infrastrukturą towarzyszącą”
Lp: 25
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2023-03-13
Zakres przedmiotowy
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z drogą dojazdową oraz przyłączem do krajowej sieci energetycznej i elementami infrastruktury technicznej, niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia” (dz. nr 69, 70 obręb Radomin, gmina Nidzica)
Lp: 26
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2023-03-01
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej w sprawie zmiany decyzji Burmistrza Nidzicy nr 5/2022, znak: TI.6220.53.2021 z dnia 09.02.2022r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie obwodnicy m. Nidzica w ciągu drogi wojewódzkiej nr 604”
Lp: 27
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2023-02-22
Zakres przedmiotowy
Postanowienie dotyczące konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej PV Wietrzychowo I o mocy do 1,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”
Lp: 28
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2023-02-22
Zakres przedmiotowy
Postanowienie dotyczące konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie do 3 farm fotowoltaicznych PV Wietrzychowo II o łącznej mocy do 9 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą” ( dz. nr ewid. 1/4, 3/2, 3/3, 28, obręb Wietrzychowo, gmina Nidzica)
Lp: 29
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2023-02-14
Zakres przedmiotowy
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Montażu dwóch naziemnych zbiorników dwupłaszczowych o łącznej pojemności 10m3 wraz z infrastrukturą techniczną do magazynowania oleju opałowego na działkach nr ewid. 159, 160/4, obręb 5 miasta Nidzica, gmina Nidzica”
Lp: 30
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2023-01-30
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie elektrowni słonecznej „Wólka Orłowska” o mocy łącznej do 70 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, gmina Nidzica” ( dz. nr ew. 9, 25/2 oraz część działki nr ew. 13/26 obręb Wólka Orłowska, gmina Nidzica, powiat nidzicki)

Nawigacja między stronami listy informacji