ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: ZARZĄDZENIE NR 34/2024 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 29 maja 2024 r.Drukuj informację Ogłoszenie numer: ZARZĄDZENIE NR 34/2024 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 29 maja 2024 r.

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Napiwodzie

Miejsce pracy: 13-100 Nidzica, Napiwoda 25a

Wymiar etatu: 1/1

Ilość etatów: 1

Wydział: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Napiwodzie

Data udostępnienia: 2024-05-29

Ogłoszono dnia: 2024-05-29

Termin składania dokumentów: 2024-06-12 15:30:00

Nr ogłoszenia: ZARZĄDZENIE NR 34/2024 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 29 maja 2024 r.

Zlecający: Burmistrz Nidzicy

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 34/2024
Burmistrza Nidzicy
z dnia 29 maja 2024 r.
 
OGŁOSZENIE O KONKURSIE
Burmistrz Nidzicy
 
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej
im. Jana Pawła II w Napiwodzie,
 13-100 Nidzica, Napiwoda 25a.
 
I. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz.U. z 2023r., poz. 2578):
 
1. Nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:
 
1) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole lub placówce, bądź posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu lub danej szkole podstawowej,
2) ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie lub studia podyplomowe, z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,
3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,
4) uzyskał:
a) co najmniej bardzo dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy albo,
b) w przypadku nauczyciela akademickiego pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w uczelni,
- przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora albo przed powierzeniem stanowiska dyrektora w przypadku, o którym mowa w art. 63 ust. 11 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.- Prawo oświatowe, jeżeli nie przeprowadzono konkursu, i w przypadku, o którym mowa w art. 63 ust.12 tej ustawy,
5) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
6) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,
7) nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r., poz. 984 ze zmianami), a w przypadku nauczyciela akademickiego- karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023r., poz. 742 z późn.zm.), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r.- Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2017r., poz. 2183 z późn.zm), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne,
8) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
9) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
10) nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U z 2024 r., poz. 104),
11) w przypadku cudzoziemca- posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999r. o języku polskim (Dz.U. z 2021r., poz. 672 ze zmianami), ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie na kierunku filologia polska, lub jest tłumaczem przysięgłym języka polskiego.
 
2. Nauczyciel mianowany lub dyplomowany:
1) zatrudniony na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych lub,
2) zatrudniony na stanowisku innym niż określone w pkt 1, na którym są realizowane zadania z zakresu oświaty, w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, lub na stanowisku, na którym są realizowane zadania z zakresu oświaty w urzędzie organu administracji samorządowej lub,
3) urlopowany lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2022r., poz. 854)
- spełniający wymagania określone w rozporządzeniu, z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej bardzo dobrej oceny pracy.
 
3. Osoba nie będąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:
1) posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu ( EFTA )- stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej,
2) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny,
3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym,
4) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
5) spełnia wymogi określone w ust. 1 pkt 2, 5, 6, 8, 10, 11.
 
II. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
 
1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły,
2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
- stażu pracy pedagogicznej- w przypadku nauczyciela albo,
- stażu pracy dydaktycznej w przypadku nauczyciela akademickiego albo,
- stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym- w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
3) oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata: imię ( imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, obywatelstwo, miejsce zamieszkania ( adres do korespondencji),
4) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy o którym mowa w pkt 2): świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,
5) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
6) w przypadku cudzoziemca-poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię:
- dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999r. o języku polskim (Dz.U. z 2021r., poz. 672), lub
- dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na kierunku filologia polska, lub
- dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego,
7) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
8) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
9) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2024r., poz. 104),
11) oświadczenia o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2024r., poz. 273) - w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.,
12) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego- w przypadku nauczyciela,
13) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego- w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
14) w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela ( Dz. U z 2023 r., poz. 984) lub w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018r.- Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2023r., poz. 742 z późn.zm.), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r.- Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2017r., poz. 2183 z późn.zm.),
15) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,
16) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ( Dz.Urz. UE L Nr 119, z 4.05.2016, str. 1) w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko kandydata na dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Napiwodzie, 13-100 Nidzica, Napiwoda 25a oraz w celu publikacji wyników konkursu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Nidzica.
 
III. Na żądanie Burmistrza Nidzicy kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów z niniejszego ogłoszenia.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym oraz dopiskiem "Konkurs na stanowisko kandydata na dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Napiwodzie, 13-100 Nidzica, Napiwoda 25a" do dnia 12 czerwca 2024r.  na adres Urząd Miejski w Nidzicy, Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica.
 
 
1. W związku z pkt II ppkt. 15 informujemy, że administratorem danych osobowych jest Burmistrz Nidzicy/ z siedzibą Pl. Wolności 1, 13-100 Nidzica, telefon kontaktowy: 89 625 07 10.
2. W sprawach  z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod_gmina_nidzica@nidzica.pl.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko na dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Napiwodzie, 13-100 Nidzica, Napiwoda 25a.
4. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 lit. a) ww. Rozporządzenia. Odbiorcami danych będą podmioty publiczne upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz Biuletyn Informacji Publicznej.
5. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych osobowych jest niedopuszczenie do udziału w konkursie.
7. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 
IV. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Nidzicy.
 
V. Dopuszcza się składanie ofert w formie elektronicznej. Oferta składana w postaci elektronicznej powinna być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP i zawierać elektroniczne kopie dokumentów wymaganych jako załączniki do oferty.
 
VI. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2024-06-12 15:30:00

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-05-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Burmistrz Nidzicy Jacek Kosmala
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-05-29 11:31:52
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Halina Jarzyńska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-05-29 11:32:30
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Halina Jarzyńska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-06-14 13:09:56
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
219 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony