Podinspektor do spraw planowania... - Szczegóły ogłoszenia - Urząd Miejski w Nidzicy
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Drukuj informację Ogłoszenie numer: OSO.2110.3.2018

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Podinspektor do spraw planowania przestrzennego

Miejsce pracy: Nidzica

Wymiar etatu: 1/1

Ilość etatów: 1

Wydział: WYDZIAŁ TECHNICZNO-INWESTYCYJNY

Data udostępnienia: 2018-07-31

Ogłoszono dnia: 2018-07-31 przez Jacek Kosmala

Termin składania dokumentów: 2018-08-10 15:30:00

Nr ogłoszenia: OSO.2110.3.2018

Zlecający: Burmistrz Nidzicy

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie;
 2. wykształcenie:  wyższe;
 3. niekaralność za umyślne przestępstwo ściągane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
 5. nieposzlakowana opinia.
b. Wymagania dodatkowe:
 1. znajomość przepisów z zakresu:
a)  planowania i zagospodarowania przestrzennego;
b)  prawa budowlanego;
c)  kodeksu postępowania administracyjnego;
d)  kodeksu cywilnego;
e)  ustawy o samorządzie gminnym;
f)   ustawy o pracownikach samorządowych oraz przepisów wykonawczych do wyżej wymienionych aktów prawnych;
2)   preferowane wykształcenie wyższe: kierunki techniczne budowlane lub ze specjalnością z zakresu inwestycji lub planowania przestrzennego;                            
3)   doświadczenie w pracy w jednostkach samorządowych na pokrewnych stanowiskach;
4)   posiadanie uprawnień budowlanych;
5)   komunikatywność, odpowiedzialność;
6)   samodzielność w rozwiązywaniu problemów i podejmowaniu decyzji;
7)   sumienność, dokładność, rzetelność, punktualność, odporność na stres;
8)   asertywność i umiejętność pracy w zespole.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

   1) wykonywanie wszelkich czynności związanych  ze sporządzaniem i wydawaniem decyzji o ustaleniu warunków  zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, ich zmianą i przeniesieniem na inny podmiot;
   2) prowadzenie rejestru wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym i gminnym i przekazywanie marszałkowi województwa kopii tych decyzji;
   3) wykonywanie wszelkich czynności związanych z wydawaniem decyzji o wstrzymaniu użytkowania terenu, albo przywrócenia poprzedniego sposobu zagospodarowania;
   4) prowadzenie rejestru wydanych decyzji o ustaleniu warunków zabudowy;
   5) prowadzenie spraw związanych z wygaszaniem decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego w przypadku gdy dla danego terenu uchwalono plan miejscowy, którego ustalenia są inne niż w wydanej decyzji, albo gdy inny wnioskodawca uzyskał pozwolenie na budowę;
   6) współpraca przy sporządzaniu analiz zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, oceny postępów w opracowywaniu planów miejscowych i opracowywanie wieloletnich programów  ich sporządzania w nawiązaniu do ustaleń studium,  z uwzględnieniem decyzji  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym i wojewódzkim, powiatowym i gminnym oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych, decyzji o warunkach zabudowy  oraz wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany planu miejscowego;
   7) udział w pracach gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej;
   8) przygotowywanie odpowiedzi na wnioski, pisma, interpelacje w zakresie prowadzonych na stanowisku spraw;
   9) opracowywanie wniosków do budżetu dotyczących  realizowanych obowiązków;
 10) sporządzanie projektów umów dotyczących sporządzania projektów decyzji o ustaleniu warunków  zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  oraz zmiany tych dokumentów, a także czuwanie nad ich prawidłową realizacją i rozliczaniem;
 11) przygotowywanie informacji dla potrzeb innych Wydziałów Urzędu w zakresie dotyczącym prowadzonych spraw;
 12) prowadzenie spraw związanych z opłatą planistyczną i roszczeniami właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości wobec Gminy w związku z uchwaleniem planu, z wyłączeniem spraw dotyczących wykupienia nieruchomości lub jej części, zamiany nieruchomości, ustalania wartości nieruchomości;
 13) wykonywanie innych zadań i czynności zleconych przez Burmistrza lub  przełożonych;
 14) zastępowanie inspektora ds. planowania przestrzennego wykonującego zadania w zakresie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, w razie jego nieobecności;
 15) prowadzenie metryk spraw oraz sporządzanie kart w celu udostępniania danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie w publicznie dostępnych wykazach zgodnie z obowiązującymi przepisami.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. Zatrudnienie na pełen etat w Urzędzie Miejskim w Nidzicy zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260);
 2. na stanowisku podinspektora do spraw planowania przestrzennego zastosowano pełen wymiar czasu pracy wynikający z norm obowiązujących, które wynoszą 8 godzin na dobę i 40 godzin na tydzień w czteromiesięcznym okresie rozliczeniowym. Praca wykonywana jest na terenie Urzędu Miejskiego w Nidzicy: pomieszczenia biurowe, w których wykonywana jest praca oraz pozostała infrastruktura budynku: sanitariaty, korytarze, drogi i przejścia, klatki schodowe – schody. Środki pracy: komputer z drukarką, laptop, kserokopiarka, niszczarka, faks i typowe narzędzia ręczne niezbędne w pracy biurowej;
jeżeli wybrany kandydat podejmie po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, zostanie skierowany do służby przygotowawczej kończącej się egzaminem. Burmistrz Nidzicy może zwolnić wybranego kandydata z obowiązku odbywania służby przygotowawczej, z zastrzeżeniem konieczności poddania takiego kandydata egzaminowi
 
 
        Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze jest niższy niż 6%. Miejsce pracy na parterze w budynku bez windy dla osoby niepełnosprawnej, stanowisko pracy w pomieszczeniu nie dostosowanym do wózków inwalidzkich.

V. Wymagane dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 2. list motywacyjny;
 3. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 4. kopie dokumentów potwierdzających  wykształcenie, kwalifikacje zawodowe;
 5. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
 6. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (wybrany kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia zaświadczenia o niekaralności wydanego przez Krajowy Rejestr Karny);
 7. informacja oraz oświadczenie zgody opatrzone własnoręcznym podpisem dotyczące przetwarzania danych osobowych. (wzór informacji do pobrania na stornach Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce Informacje o naborze);
 8. kopie świadectw pracy dokumentujących staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku pozostawania w stosunku pracy;
 9. kandydat, będący osobą niepełnosprawną - kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność*.
*Dotyczy wyłącznie osób posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w przypadku zastosowania preferencyjnych zasad naboru osób niepełnosprawnych.
 

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2018-08-10 15:30:00
b. Sposób:
 
 1. postępowanie w sprawie naboru będzie prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2018 r. poz. 1260);
 2. nabór zostanie przeprowadzony w następujących etapach:
 • I etap - weryfikacja dokumentów pod względem formalnym,
 • II etap - rozmowa kwalifikacyjna;
 1. postępowanie kwalifikacyjne zostanie przeprowadzone przez Komisję Rekrutacyjną powołaną przez Burmistrza Nidzicy odrębnym zarządzeniem;
 2. informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.nidzica.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miejskiego.
 
c. Miejsce:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Miejskim w Nidzicy pokój Nr 1 lub pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Nidzicy (ul. Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica) z dopiskiem Dotyczy naboru na stanowisko podinspektora do spraw planowania przestrzennego w terminie do dnia 10.08.2018 r. do godz. 15.30. Podany termin dotyczy także ofert nadesłanych pocztą - decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego.
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

VII. Informacje dodatkowe:

 
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Nidzicy. Siedzibą Burmistrza Nidzicy jest Urząd Miejski w Nidzicy ul. Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica.
 2. W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z Inspektorem ochrony danych poprzez adres e-mail: iod_gmina_nidzica@nidzica.pl lub korespondencyjnie na adres Urzędu Miejskiego w Nidzicy.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom realizującym zadania na rzecz administratora danych osobowych, takim jak: operatorzy pocztowi w celu zapewnienia korespondencji, podmioty publiczne w zakresie obowiązujących przepisów prawa oraz inne podmioty, którym przekazanie Pana/Pani danych osobowych będzie niezbędne do realizacji celów przetwarzania określonych w pkt 3.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż 3 miesiące po zakończeniu procesu rekrutacji.
 6. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do treści danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu realizacji procesu rekrutacji.
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 
 
                                              
                                                                        Burmistrz Nidzicy
                                                                                              
                                                                                                                        /-/ Jacek Kosmala
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Nidzicy
Osoba, która wytworzyla informację: Jacek Kosmala Data wytworzenia informacji: 2018-07-31 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Jacek Kosmala Data wprowadzenia do BIP 2018-07-31 11:10:16
Wprowadził informację do BIP: Paulina Maksym Data udostępnienia informacji: 2018-07-31 11:12:12
Osoba, która zmieniła informację: Paulina Maksym Data ostatniej zmiany: 2018-07-31 11:14:33
Artykuł był wyświetlony: 248 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu