ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: OSO.2110.4.2019Drukuj informację Ogłoszenie numer: OSO.2110.4.2019

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: PODINSPEKTOR ds. wojskowych, przeciwpożarowych, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej

Miejsce pracy: Nidzica

Wymiar etatu: 1/1

Ilość etatów: 1

Wydział: Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Data udostępnienia: 2019-08-14

Ogłoszono dnia: 2019-08-14

Termin składania dokumentów: 2019-09-04 15:30:00

Nr ogłoszenia: OSO.2110.4.2019

Zlecający: Urząd Miejski w Nidzicy

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. wykształcenie wyższe I lub II stopnia w rozumieniu przepisów ustawy prawo o szkolnictwie wyższym, o specjalności umożliwiającej wykonywanie zadań na stanowisku,
 3. co najmniej 3 letni staż pracy,
 4. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. nieposzlakowana opinia.
b. Wymagania dodatkowe:
 1. Znajomość oraz umiejętność właściwej interpretacji i stosowania regulacji prawnych:
 • ustawy o zarządzaniu kryzysowym,
 • ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP,
 • ustawy o samorządzie gminnym,
 • ustawy o pracownikach samorządowych,
 • ustawy o ochronie danych osobowych,
 • ustawy o stanie wojennym,
 • ustawy o stanie wyjątkowym,
 • ustawy o stanie klęski żywiołowej,
 • ustawy o ochronie przeciwpożarowej,
 • rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin,
 • ustawy o kierujących pojazdami,
 • Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • Prawa zamówień publicznych,
 • ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych,
 • prawa o zgromadzeniach,
b)obsługa komputera w zakresie pakietów biurowych(Office- Word, Excel),
c)preferowane kierunki wykształcenia: administracja publiczna, administracja, zarządzanie kryzysowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, ochrona przeciwpożarowa bądź specjalności wojskowe,
d)preferowane doświadczenie w pracy na pokrewnym stanowisku,
e)umiejętność analitycznego myślenia, predyspozycje osobowościowe: umiejętność pracy w zespole, kreatywność, samodzielność w działaniu, odpowiedzialność, dobra organizacja pracy, odporność na stres,
f)posiadanie prawa jazdy kat. B.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. prowadzenie spraw z zakresu obrony cywilnej, w tym:
 • opracowanie Planu Obrony Cywilnej Gminy Nidzica i jego bieżąca aktualizacja,
 • opracowanie Rocznych planów zamierzeń OC i ich realizacja,
 • opracowanie Kalendarzowego planu działania  OC Gminy Nidzica,
 • opiniowanie planów obrony cywilnej przedsiębiorstw, instytucji i jednostek organizacyjnych na których ciąży taki obowiązek,
 • organizowanie i koordynowanie szkolenia ludności miasta w zakresie obrony cywilnej,
 • tworzenie i przygotowywanie do działania jednostek organizacyjnych obrony cywilnej,
 • kierowanie organizacją i przygotowaniem do działania formacji OC Gminy Nidzica,
 • planowanie i zapewnienie środków transportowych, warunków bytowych oraz pomocy przedmedycznej, medycznej i społecznej dla ewakuowanej ludności,
 • współpraca z terenowymi administracji wojskowej,
 • opiniowanie wniosków w sprawie tworzenia formacji obrony cywilnej,
 • przygotowywanie i organizowanie ewakuacji ludności na wypadek powstania masowego zagrożenia dla życia i zdrowia na znacznym obszarze,
 • planowanie i zapewnienie ochrony oraz ewakuacja dóbr kultury i innego mienia na wypadek zagrożenia zniszczeniem,
 • planowanie zaopatrzenia formacji OC w sprzęt, umundurowanie i materiały oraz ich dystrybucja,
 • zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania konserwacji i legalizacji sprzętu oraz środków obrony cywilnej,
 • prowadzenie magazynu obrony cywilnej Gminy Nidzica, oraz gospodarowanie środkami rzeczowymi OC zgodnie z przepisami dotyczącymi prowadzenia ich ewidencji i inwentaryzacji,
 • prowadzenie nadzoru nad stanem schronów i urządzeń specjalnych i utrzymywanie ich w należytym stanie technicznym,
 • organizowanie i zarzadzanie stałym dyżurem w ramach gotowości obronnej państwa,
b)prowadzenie spraw z zakresu zarządzania kryzysowego, w tym:
 • realizacja zadań związanych z organizacją i funkcjonowaniem Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Gminy Nidzica,
 • opracowanie i bieżąca aktualizacja Planu Zarządzania Kryzysowego Gminy Nidzica,
 • organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu reagowania na potencjalne zagrożenia o charakterze kryzysowym,
 • Organizowanie szkoleń Zespołu Reagowania Kryzysowego  w zakresie ochrony ludności, prowadzenia akcji ratunkowych i likwidacji skutków klęsk żywiołowych i sytuacji kryzysowych,
 • upowszechnianie wiedzy z zakresu zarządzania kryzysowego,
 • utrzymanie w należytym stanie technicznym systemu łączności radiowej i elektronicznej oraz obiegu informacji dla potrzeb reagowania kryzysowego,
 • utrzymanie w sprawności technicznej, wykonywanie serwisu i bieżących napraw, modernizacji oraz testów radiowego systemu ostrzegania
  i alarmowania ludności miasta o potencjalnych zagrożeniach,
 • informowanie mieszkańców gminy o potencjalnych zagrożeniach oraz umieszczanie informacji o charakterze ostrzeżeń meteorologicznych
  i innych zagrożeń o charakterze kryzysowym za pośrednictwem strony internetowej Urzędu Miejskiego w Nidzicy,
 • współdziałanie z wydziałami Urzędu Miejskiego i innymi jednostkami organizacyjnymi z terenu gminy w zakresie prowadzonych spraw,
 • wykonywanie sprawozdań w zakresie realizowanych zadań na stanowisku pracy,
 • opracowywanie gminnego planu ochrony przed powodzią,
c)prowadzenie spraw w zakresie spraw wojskowych, w tym:
 • opracowywanie i aktualizowanie regulaminu organizacyjnego Urzędu na czas „W”,
 • wydawanie decyzji i naliczanie ekwiwalentu z tytułu utraconego wynagrodzenia w związku z odbytymi ćwiczeniami wojskowymi,
 • wydawanie decyzji na świadczenia rzeczowe i osobiste na rzecz sił zbrojnych i innych wnioskodawców ( Policji, Straży Pożarnej itp.) i jednostek podległych burmistrzowi,
 • wydawanie decyzji z tytułu uznania za jedynego żywiciela rodziny,
 • reklamowanie żołnierzy rezerwy od czynnej służby wojskowej,
 • planowanie wsparcia przez organy administracji publicznej realizacji zadań Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,
 • planowanie, opracowywanie  i aktualizowanie bazy danych HNS dla sił zbrojnych i wojsk sojuszniczych,
 • planowanie, opracowywanie i prowadzenie akcji kurierskiej,
 
d) realizacja zadań w zakresie informacji niejawnych, w tym:
 • udostępnianie lub wydawanie dokumentów oznaczonych klauzulami „poufne” lub „zastrzeżone” osobom posiadającym stosowne upoważnienie lub poświadczenie bezpieczeństwa;
 • prowadzenie ewidencji wejść i wyjść do pomieszczenia w którym przechowywane są dokumenty niejawne Urzędu,
e)organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej, w tym:
 • przeprowadzanie rejestracji osób na potrzeby przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej,
 • powiadamianie jednostek samorządu terytorialnego o ujęciu osób w rejestrze osób przewidzianych do kwalifikacji wojskowej,
 • zgłaszanie Policji o przymuszenie w doprowadzeniu osób, które nie zgłosiły się w wyznaczonym terminie kwalifikacji wojskowej,
 • powiadamianie jednostek samorządu terytorialnego o osobach czasowo przebywających na terenie gminy, które stawiły się do kwalifikacji wojskowej,
f)prowadzenie spraw dotyczących organizowania, odbywania oraz rozwiązywania zgromadzeń, w tym rejestrowanie zawiadomień o zamiarze zorganizowania zgromadzeń,
g)analizowanie wniosków, sporządzanie projektów decyzji oraz nadzorowanie przebiegu imprez masowych,
h)prowadzenie spraw w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w tym prowadzenie dokumentacji dotyczącej:
 • funkcjonowania krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze gminy;
 • rozliczania czasu pracy oraz realizacji umów z kierowcami - konserwatorami sprzętu pożarniczego;
 • naliczania wysokości należnego ekwiwalentu pieniężnego wypłacanego członkom jednostek OSP;
 • zakupu sprzętu przeciwpożarowego;
 • wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej jednostek OSP,
 • rejestracji samochodów i ubezpieczenia mienia OSP, badań lekarskich i ubezpieczenia członków OSP,
 • zakupu i rozliczenia zużytego paliwa i olejów dla potrzeb OSP,
 • nadzorowanie spraw wynikających z realizacji postanowień umowy z Gminnym Komendantem OSP ,
 • ochrony przeciwpożarowej w budynku Ratusza, w tym aktualizacji instrukcji przeciwpożarowej,
i)prowadzenie ewidencji w tym:
 • ewidencji sił i środków które mogą być wykorzystane podczas akcji ratunkowej,
 • ewidencji podmiotów gospodarczych Gminy Nidzica realizujących zadania obrony cywilnej,
 • ewidencji sprzętu obrony cywilnej,
 • ewidencji systemu alarmowego Gminy Nidzica,
 • ewidencji formacji obrony cywilnej,
 • ewidencji sprzętu MZZK,
 • ewidencji kart przydziału organizacyjno-mobilizacyjnych do formacji OC,
 • ewidencji sprzętu w magazynie OC,
 • ewidencji sprzętu w magazynie przeciwpowodziowym,
 • ewidencji sprzętu przeciwpożarowego.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. zatrudnienie z dniem 27 listopada 2019r. na pełen etat w Urzędzie Miejskim w Nidzicy zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019r. poz. 1282),
 2. na stanowisku podinspektora ds. wojskowych, przeciwpożarowych, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej zastosowano pełen wymiar czasu pracy wynikający z norm obowiązujących, które wynoszą 8 godzin na dobę i 40 godzin na tydzień w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym. Praca wykonywana jest na terenie Urzędu Miejskiego w Nidzicy: pomieszczenie biurowe, w którym wykonywana jest praca znajduje się na I piętrze. Budynek Ratusza posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych. Na pierwsze piętro osoba niepełnosprawna może dostać się przy użyciu platformy dla osób niepełnosprawnych. Środki pracy: komputer z drukarką, laptop, kserokopiarka, niszczarka, faks i typowe narzędzia ręczne niezbędne w pracy biurowej,
 3. praca wymaga współpracy z innymi wydziałami Urzędu a także innymi instytucjami,
 4. sytuacje stresowe, konieczność szybkiego reagowania i podejmowania decyzji,
 5. jeżeli wybrany kandydat podejmie po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, zostanie skierowany do służby przygotowawczej kończącej się egzaminem. Burmistrz Nidzicy może zwolnić wybranego kandydata z obowiązku odbywania służby przygotowawczej, z zastrzeżeniem konieczności poddania takiego kandydata egzaminowi.
Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze jest niższy niż 6%. Miejsce pracy na pierwszym piętrze w budynku z podjazdem dla osoby niepełnosprawnej.
 

V. Wymagane dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 2. list motywacyjny,
 3. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 4. kopie dokumentów potwierdzających  wykształcenie, kwalifikacje zawodowe,
 5. kopie świadectw pracy dokumentujących staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku pozostawania w stosunku pracy,
 6. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 7. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (wybrany kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia zaświadczenia o niekaralności wydanego przez Krajowy Rejestr Karny),
 8. informacja oraz oświadczenie zgody opatrzone własnoręcznym podpisem dotyczące przetwarzania danych osobowych. (wzór informacji do pobrania na stornach Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce Informacje o naborze),
 9. oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy,
 10. kandydat, będący osobą niepełnosprawną - kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność*,
 11. kopie dokumentów poświadczające wymagania dodatkowe.
 
*Dotyczy wyłącznie osób posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w przypadku zastosowania preferencyjnych zasad naboru osób niepełnosprawnych

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2019-09-04 15:30:00
b. Sposób:
a. postępowanie w sprawie naboru będzie prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych((Dz. U. 2019r. poz. 1282),
b. nabór zostanie przeprowadzony w następujących etapach:
 • I etap- weryfikacja dokumentów pod względem formalnym,
 • II etap- test kwalifikacyjny lub rozmowa kwalifikacyjna,
c. postępowanie kwalifikacyjne zostanie przeprowadzone przez Komisję Rekrutacyjną powołaną przez Burmistrza Nidzicy odrębnym zarządzeniem,
d. informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.nidzica.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miejskiego.
c. Miejsce:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Miejskim w Nidzicy pokój Nr 1 lub pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Nidzicy (Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica) z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko podinspektora ds. wojskowych, przeciwpożarowych, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej”  w terminie do dnia 4 września 2019r.do godz. 15.30, dopuszcza się składanie dokumentów drogą elektroniczną na adres um@nidzica.pl, opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu określonego ustawą z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2019r. poz. 162 z późn. zm.). Podany termin dotyczy także ofert nadesłanych pocztą - decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego.
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

VII. Informacje dodatkowe:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Nidzicy. Siedzibą Burmistrza Nidzicy jest Urząd Miejski w Nidzicy ul. Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica.
 2. W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z Inspektorem ochrony danych poprzez adres e-mail: iod_gmina_nidzica@nidzica.pl lub korespondencyjnie na adres Urzędu Miejskiego w Nidzicy.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom realizującym zadania na rzecz administratora danych osobowych, takim jak: operatorzy pocztowi w celu zapewnienia korespondencji, podmioty publiczne w zakresie obowiązujących przepisów prawa oraz inne podmioty, którym przekazanie Pana/Pani danych osobowych będzie niezbędne do realizacji celów przetwarzania określonych w pkt 3.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa. Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu i zostały umieszczone w protokole, będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną przez okres 2 lat, a następnie przekazane do archiwum zakładowego. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób, o ile nie zostaną odebrane osobiście w ciągu 3 miesięcy przez zainteresowanych, zostaną zniszczone.
 6. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do treści danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu realizacji procesu rekrutacji.
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 
 
                                              
Nidzica, 14 sierpnia 2019r.                                                                                                                                                                            Burmistrz Nidzicy
                                                                                               
                                                                                                               Jacek Kosmala

 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-08-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Andryszkiewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-08-14 12:53:25
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-08-14 13:00:46
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-09-10 14:32:02
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1229 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony