ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: OSO.2110.1.2020Drukuj informację Ogłoszenie numer: OSO.2110.1.2020

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Komendant gminny ochrony przeciwpożarowej

Miejsce pracy: Nidzica

Wymiar etatu: 1/20

Ilość etatów: 1

Wydział: Stanowisko samodzielne

Data udostępnienia: 2020-01-03

Ogłoszono dnia: 2020-01-03

Termin składania dokumentów: 2020-01-13 16:00:00

Nr ogłoszenia: OSO.2110.1.2020

Zlecający: Urząd Miejski w Nidzicy

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
Nazwa i adres jednostki:
Urząd Miejski w Nidzicy
UL Plac Wolności 1
13-100 Nidzica
 
 1. obywatelstwo polskie,
 2. wykształcenie wyższe,
 3. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 4. staż pracy minimum 4 lata, w tym co najmniej 2 lata doświadczenia w pracy na rzecz ochrony przeciwpożarowej,
 5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. nieposzlakowana opinia.
b. Wymagania dodatkowe:
a) Znajomość oraz umiejętność właściwej interpretacji i stosowania regulacji prawnych:
-ustawy o ochronie przeciwpożarowej,
-Kodeksu postępowania administracyjnego,
-ustawy o samorządzie gminnym,
-ustawy o finansach publicznych,
-ustawy o zarządzaniu kryzysowym,
b) znajomość zagadnień związanych z działalnością Ochotniczych Straży Pożarnych, z funkcjonowaniem systemu ratowniczo - gaśniczego w Polsce,
c) obsługa komputera w zakresie pakietów biurowych(Office- Word, Excel),
d) kwalifikacje z zakresu pożarnictwa,
e) umiejętność organizowania pracy,
f) umiejętność dowodzenia ludźmi oraz pracy w zespole,
g) umiejętność analizowania problemów i poprawnego wyciągania wniosków,
h) dyspozycyjność, rzetelność, sumienność i samodzielność,
i) posiadanie prawa jazdy kat. B.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. realizacja zadań związanych z organizacją ochrony przeciwpożarowej w gminie;
 2. koordynowanie funkcjonowania krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego na obszarze gminy;
 3. opracowywanie projektów, programów i planów ochrony przeciwpożarowej;
 4. koordynowanie działalności jednostek OSP z terenu gminy pod względem merytorycznym, administracyjnym i finansowym;
 5. współpraca z Komendantem Powiatowym PSP w zakresie realizacji zadań KSRG;
 6. współpraca z inspektorem ds. wojskowych, przeciwpożarowych, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej w zakresie realizacji zadań ochrony przeciwpożarowej w gminie Nidzica;
 7. nadzorowanie i rozliczanie wydatkowania środków pozostających do dyspozycji OSP;
 8. sporządzanie sprawozdań i informacji dotyczących ochrony przeciwpożarowej w gminie;
 9. współpraca przy pozyskiwaniu funduszy i dotacji zewnętrznych na cele ochrony przeciwpożarowej;
 10. opiniowanie zapotrzebowań jednostek OSP na zakup i przegląd sprzętu, badań lekarskich, szkoleń itp.;
 11. współpraca z Zarządem Gminnym ZOSP oraz innymi instytucjami zajmującymi się sprawami ochrony p.poż.;
 12. koordynowanie ćwiczeń i szkoleń podległych jednostek OSP;
 13. dokonywanie kontroli gotowości operacyjno-technicznej w OSP;
 14. nadzór nad utrzymaniem w stałej i pełnej sprawności technicznej sprzętu pożarniczego w OSP;
 15. koordynowanie działań OSP z terenu gminy Nidzica we współpracy z innymi służbami porządkowymi w celu zabezpieczenia imprez i uroczystości;
 16. upowszechnianie wiedzy przeciwpożarowej i zasad bezpieczeństwa p.poż. wśród mieszkańców gminy,
 17. organizowanie i prowadzenie szkoleń przeciwpożarowych pracowników Urzędu Miejskiego w Nidzicy,
 18. opracowywanie projektów zarządzeń i instrukcji dotyczących ochrony przeciwpożarowej dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Nidzicy,
 19. wykonywanie czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników Urzędu Miejskiego w Nidzicy.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. zatrudnienie z dniem 20 stycznia 2020r. na 1/20 etatu (8 godzin w miesiącu) w Urzędzie Miejskim w Nidzicy zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019r. poz. 1282 ze zm.),
 2. na stanowisku komendanta gminnego ochrony przeciwpożarowej zastosowano nie pełen wymiar czasu pracy wynikający z norm obowiązujących, które wynoszą 8 godzin na dobę i 40 godzin na tydzień w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym. Praca wykonywana jest na terenie Urzędu Miejskiego w Nidzicy: pomieszczenie biurowe, w którym wykonywana jest praca znajduje się na II piętrze. Pomieszczenia biurowe, w których wykonywana jest praca oraz pozostała infrastruktura na II piętrze: sanitariaty, korytarze, drogi i przejścia, klatki schodowe - schody nie są przystosowane dla osoby niepełnosprawnej. Środki pracy: komputer z drukarką, kserokopiarka, niszczarka, faks i typowe narzędzia ręczne niezbędne w pracy biurowej,
 3. praca wymaga współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu a także innymi instytucjami,
 4. sytuacje stresowe, konieczność szybkiego reagowania i podejmowania decyzji,
 5. jeżeli wybrany kandydat podejmie po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, zostanie skierowany do służby przygotowawczej kończącej się egzaminem. Burmistrz Nidzicy może zwolnić wybranego kandydata z obowiązku odbywania służby przygotowawczej, z zastrzeżeniem konieczności poddania takiego kandydata egzaminowi.
   
Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze jest niższy niż 6%. Miejsce pracy na drugim piętrze w budynku z podjazdem dla osoby niepełnosprawnej, z możliwością dotarcia na I piętro budynku.

V. Wymagane dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 2. list motywacyjny,
 3. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 4. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe,
 5. kopie świadectw pracy dokumentujących staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku pozostawania w stosunku pracy,
 6. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 7. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe fwybrany kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia zaświadczenia o niekaralności wydanego przez Krajowy Rejestr Karny),
 8. informacja oraz oświadczenie zgody opatrzone własnoręcznym podpisem dotyczące przetwarzania danych osobowych, (wzór informacji do pobrania na stornach Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce Informacje o naborze),
 9. kandydat, będący osobą niepełnosprawną - kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność*,
 10. kopie dokumentów poświadczające wymagania dodatkowe.
*Dotyczy wyłącznie osób posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w przypadku zastosowania preferencyjnych zasad naboru osób niepełnosprawnych.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2020-01-13 16:00:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Miejskim w Nidzicy pokój Nr 1 lub pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Nidzicy (Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica) z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Komendanta gminnego ochrony przeciwpożarowej” w terminie do dnia 13.01.2020r.do godz. 16.00, dopuszcza się składanie dokumentów drogą elektroniczną na adres um@nidzica.pl, opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu określonego ustawą z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2019r. poz. 162 z późn. zm.). Podany termin dotyczy także ofert nadesłanych pocztą - decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego.
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Przebieg postępowania w sprawie naboru:
 1. postępowanie w sprawie naboru będzie prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2019r. poz. 1282 ze zm),
 2. nabór zostanie przeprowadzony w następujących etapach:
 I etap- weryfikacja dokumentów pod względem formalnym,
 II etap- test kwalifikacyjny lub rozmowa kwalifikacyjna,
 1. postępowanie kwalifikacyjne zostanie przeprowadzone przez Komisję Rekrutacyjną powołaną przez Burmistrza Nidzicy odrębnym zarządzeniem,
 2. informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.nidzica.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miejskiego.

VII. Informacje dodatkowe:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Nidzicy. Siedzibą Burmistrza Nidzicy jest Urząd Miejski w Nidzicy ul. Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica.
 2. W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z Inspektorem ochrony danych poprzez adres e-mail: iod gmina nidzica@nidzica.pl lub korespondencyjnie na adres Urzędu Miejskiego w Nidzicy.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom realizującym zadania na rzecz administratora danych osobowych, takim jak: operatorzy pocztowi w celu zapewnienia korespondencji, podmioty publiczne w zakresie obowiązujących przepisów prawa oraz inne podmioty, którym przekazanie Pana/Pani danych osobowych będzie niezbędne do realizacji celów przetwarzania określonych w pkt 3.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa. Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu i zostały umieszczone w protokole, będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną przez okres 2 lat, a następnie przekazane do archiwum zakładowego. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób, o ile nie zostaną odebrane osobiście w ciągu 3 miesięcy przez zainteresowanych, zostaną zniszczone.
 6. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do treści danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu realizacji procesu rekrutacji.
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-01-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Andryszkiewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-01-03 14:54:33
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-01-03 14:55:49
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-01-17 12:21:12
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
801 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony