ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: OSO.2110.2.2021Drukuj informację Ogłoszenie numer: OSO.2110.2.2021

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Skarbnik Miasta – Główny Księgowy Budżetu Gminy - Kierownik Wydziału Finansowego

Miejsce pracy: Nidzica

Wymiar etatu: 1/1

Ilość etatów: 1

Wydział: WYDZIAŁ FINANSOWY

Data udostępnienia: 2021-06-09

Ogłoszono dnia: 2021-06-09

Termin składania dokumentów: 2021-06-18 15:30:00

Nr ogłoszenia: OSO.2110.2.2021

Zlecający: Urząd Miejski w Nidzicy

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. Nazwa i adres jednostki:
Urząd Miejski w Nidzicy
ul. Plac Wolności 1
13-100 Nidzica
 1. Wymagania związane ze stanowiskiem
 
 1. Wymagania niezbędne:
 1.  obywatelstwo polskie,
 2. posiadanie znajomości języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;
 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. nie karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
 6. nieposzlakowana opinia;           
 7. spełnienie jednego z poniższych warunków:
  1. ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości,        
  2. ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i 6-letnia praktyka w księgowości,
  3. posiadanie wpisu do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
  4. posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydanego na podstawie odrębnych przepisów,
 8. znajomość przepisów prawa z zakresu wykonywania obowiązków, w szczególności z zakresu ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o dochodach jst, ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, Ordynacji podatkowej, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o podatku rolnym i leśnym, ustawy prawo zamówień publicznych, Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o pomocy publicznej, o funduszu soleckim.
b. Wymagania dodatkowe:
 1. Wymagania dodatkowe:
 1. znajomość zagadnień klasyfikacji budżetowej i sprawozdawczości budżetowej w zakresie księgowości budżetowej;
 2. umiejętność praktycznego stosowania przepisów prawa;
 3. biegła umiejętność pracy na komputerze w zakresie niezbędnym do obsługi budżetu gminy i wieloletniej prognozy finansowej, w tym obsługa programów: Word „BESTI@”, MS Excel;
 4. predyspozycje osobowościowe: samodzielność, zaangażowanie, zdolności analityczne, organizacyjne, komunikacyjne, umiejętność kierowania zespołem, umiejętność prowadzenia negocjacji, rzetelność, zdyscyplinowanie, sumienność, umiejętność precyzyjnego przekazywania informacji, odporność na stres;
 5. dodatkowym atutem przy ocenia kandydata będzie doświadczenie zawodowe w administracji samorządowej, w tym praktyka na kierowniczym stanowisku w pionie finansowo-księgowym;
 6. dyspozycyjność(m.in. udział w sesjach rady i posiedzeniach komisji rady);
 7. wysoka kultura osobista, dobra organizacja pracy oraz predyspozycje do kształtowania dobrych relacji interpersonalnych.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

3. Skarbnik Miasta Nidzica jest równocześnie Głównym Księgowym Budżetu Gminy i pełni funkcję Kierownika Wydziału Finansowego.
Zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy o finansach publicznych głównym księgowym jednostki sektora finansów publicznych jest pracownik, któremu kierownik jednostki powierza obowiązki i odpowiedzialność w zakresie prowadzenia rachunkowości jednostki, wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi, dokonywania wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
Do zadań Skarbnika należeć będzie prowadzenie gospodarki finansowej gminy zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności:
 1. prowadzenie rachunkowości budżetu gminy;
 2. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
 3. dokonywanie wstępnej kontroli:
- zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
- kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
 1. opracowywanie materiałów planistycznych do projektu budżetu gminy w zakresie zadań własnych, zleconych i wynikających z zawartych porozumień;
 2. opracowywanie wieloletniej prognozy finansowej oraz jej zmian;
 3. przekazywanie informacji o wysokości wskaźników wynikających z uchwały budżetowej, niezbędnych do opracowania planów finansowych przez gminne jednostki organizacyjne;
 4. opracowywanie projektu budżetu gminy i projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej we współpracy z komórkami organizacyjnymi Urzędu oraz gminnymi jednostkami organizacyjnymi;
 5. przygotowywanie projektów zmian w budżecie gminy;
 6. opracowywanie oraz sporządzanie okresowych analiz finansowych sytuacji finansowej gminy, sprawozdań finansowych i sprawozdań z wykonania budżetu;
 7. czuwanie nad zachowaniem równowagi budżetowej oraz bieżące informowanie burmistrza o sytuacji finansowej gminy;
 8. podejmowanie działań na rzecz zwiększenia dochodów budżetu gminy i zarządzania długiem publicznym oraz opracowywanie propozycji polityki podatkowej gminy;
 9. prowadzenie kontroli wewnętrznej gospodarki finansowej gminy i gminnych jednostek organizacyjnych;
 10. nadzorowanie i kontrolowanie realizacji budżetu gminy przez Urząd Miejski i gminne jednostki organizacyjne, celem zapobiegania przekroczeniom limitów wydatków w poszczególnych podziałach klasyfikacji budżetowej;
 11. opracowywanie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu i informacji o stanie mienia gminy oraz informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze wraz z  informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej we współpracy z kierownikami komórek Urzędu, samodzielnymi stanowiskami pracy oraz dyrektorami gminnych jednostek;
 12. sporządzanie sprawozdania finansowego Gminy, w tym: łącznego bilansu, łącznego rachunku zysków i strat, łącznego zestawienia zmian w funduszu, łącznej informacji dodatkowej, a także bilansu skonsolidowanego Gminy;
 13. nadzorowanie przestrzegania dyscypliny finansów publicznych;
 14. zapewnienie prawidłowego wykonania obowiązków dotyczących jawności gospodarki finansowej gminy;
 15. prowadzenie gospodarki finansowej gminy zgodnie z obowiązującymi zasadami w zakresie:
  1. wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi,
  2. wstępnej kontroli legalności wniosków dotyczących zmian planów finansowych jednostek organizacyjnych,
  3. zapewnienia pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych w Urzędzie Miejskim,
  4. przestrzegania zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,
  5. zapewnienia nadzoru nad terminowym ściąganiem należności i dochodzeniem roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań,
  6. opiniowania projektów aktów prawnych wywołujących skutki finansowe;
 16. opracowywanie okresowych ocen, analiz, sprawozdań z wykonywania budżetu;
 17. wykonywanie adekwatnej, skutecznej i efektywnej  kontroli zarządczej w zakresie powierzonych obowiązków;
 18. badanie, kontrolowanie i opiniowanie operacji gospodarczych i przekazywanie uwag Burmistrzowi w tym zakresie;
 19. uczestnictwo w pracach organów gminy, w tym pomoc merytoryczna Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Rewizyjnej;
 20. kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstawanie zobowiązań pieniężnych oraz udzielania upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty;
 21. kontrasygnowanie czynności prawnych polegających na zaciąganiu kredytów i pożyczek oraz udzielanie pożyczek, poręczeń i gwarancji oraz emisji papierów wartościowych;
 22. prowadzenie spraw związanych z zaciąganiem i spłatą pożyczek, kredytów i emisji obligacji poprzez sporządzanie odpowiednich wniosków;
 23. opracowanie planów finansowania inwestycji oraz  innych zadań realizowanych w  okresie dłuższym niż 1 rok we współpracy w Wydziałem Techniczno-Inwestycyjnym i Wydziałem Pozyskiwania Środków Pomocowych, Rozwoju i Komunikacji Społecznej;
 24. nadzorowanie i kontrolowanie procesu sporządzania zbiorczych i łącznych  sprawozdań finansowych i budżetowych gminy jako jednostki samorządu terytorialnego;
 25. nadzorowanie i kontrolowanie realizacji zadań wynikających z ustawy o rachunkowości;
 26. nadzorowanie i kontrolowanie procesu dochodzenia zobowiązań podatkowych, w tym umorzeń;
 27. nadzorowanie i kontrolowanie przestrzegania tajemnicy skarbowej oraz realizacji zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu  wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł;
 28. nadzorowanie i kontrolowanie terminowości rozliczania dotacji udzielanych z budżetu gminy;
 29. realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie zadań finansowych i budżetowych;
 30. współpraca przy przygotowywaniu wniosków o uzyskanie środków z funduszy pomocowych oraz innych pracach związanych z pozyskiwaniem zewnętrznych pozabudżetowych środków finansowych,
 31. współpraca z Urzędem Skarbowym w zakresie planowania i wykonywaniadochodów budżetowych gminy;
 32. współpraca z Urzędem Skarbowym, ZUS-em, komornikiem skarbowym i sądowym, Urzędem Wojewódzkim, Urzędem Marszałkowskim, Regionalną Izbą Obrachunkową, bankami, funduszami, fundacjami oraz gminnymi jednostkami organizacyjnymi, jednostkami pomocniczymi oraz gminnymi spółkami;
 33. kierowanie pracą wydziału Finansowego oraz sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad tym wydziałem;
 34. nadzorowanie terminowego i zgodnego z przepisami załatwiania spraw należących do kompetencji Wydziału Finansowego, a w szczególności stanowisk pracy do spraw:
 1. wymiaru podatków i opłat,
 2. planowania i budżetu;
 1. opracowywanie i aktualizowanie zakresów czynności oraz dokonywanie okresowej oceny pracy bezpośrednio podległych pracowników oraz zastępcy kierownika Wydziału Finansowego;
 2. nadzór nad obiegiem dokumentów finansowo-księgowych;
 3. inicjowanie i opracowywanie projektów uchwał i zarządzeń w zakresie spraw realizowanych przez Wydział Finansowy oraz bieżąca ich aktualizacja;
 4. nadzór i bieżąca kontrola czynności wykonywanych przez zastępcę kierownika Wydziału Finansowego oraz bezpośrednio podległych pracowników;
 5. wykonywanie obowiązków głównego księgowego Urzędu Miejskiego w Nidzicy w przypadku nieobecności lub niemożności pełnienia obowiązków, spowodowanej w szczególności zwolnieniem lekarskim, urlopem wypoczynkowym, wyjazdem w celach służbowych, praca zdalną przez zastępcę kierownika Wydziału Finansowego na podstawie odrębnego upoważnienia.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. Warunki pracy:
 1. nawiązanie stosunku pracy z dniem 1 lipca 2021r. na pełny etat w Urzędzie Miejskim w Nidzicyna stanowisku Skarbnik Miasta – Główny Księgowy Budżetu Gminy - Kierownik Wydziału Finansowego;
 2. forma zatrudnienia – powołanie zgodnie z art. 4 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019r. poz. 1282);
 3. charakterystyka stanowiska pracy: pełny wymiar czasu pracy wynikający z norm obowiązujących, które wynoszą 8 godzin na dobę i 40 godzin na tydzień w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym. Praca wykonywana jest na terenie Urzędu Miejskiego w Nidzicy: pomieszczenie biurowe, w którym wykonywana jest praca znajduje się na I piętrze. Budynek Ratusza posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych. Na pierwsze piętro osoba niepełnosprawna może dostać się przy użyciu platformy dla osób niepełnosprawnych. Środki pracy: komputer z drukarką, laptop, kserokopiarka, niszczarka, faks i typowe narzędzia ręczne niezbędne w pracy biurowej;
 4. praca wymaga współpracy z innymi komórkami Urzędu, gminnymi jednostkami organizacyjnymi, a także innymi instytucjami;
 5. sytuacje stresowe, konieczność szybkiego reagowania i podejmowania decyzji,
 6. jeżeli wybrany kandydat podejmie po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, zostanie skierowany do służby przygotowawczej kończącej się egzaminem. Burmistrz Nidzicy może zwolnić wybranego kandydata z obowiązku odbywania służby przygotowawczej, z zastrzeżeniem konieczności poddania takiego kandydata egzaminowi.
 
 
 1. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze jest niższy niż 6%. Miejsce pracy na pierwszym piętrze w budynku z podjazdem dla osoby niepełnosprawnej.
 

V. Wymagane dokumenty:

 1. Wymagane dokumenty:
  1. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  2. list motywacyjny,
  3. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
  4. kopie dokumentów potwierdzających  wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
  5. kopie świadectw pracy dokumentujących staż pracy ( w tym na stanowisku w pionie finansowo-księgowym) lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku pozostawania w stosunku pracy,
  6. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
  7. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (wybrany kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia zaświadczenia o niekaralności wydanego przez Krajowy Rejestr Karny),
  8. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi (wzór oświadczenia do pobrania na stronach Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce Informacje o naborze),
  9. informacja oraz oświadczenie zgody opatrzone własnoręcznym podpisem dotyczące przetwarzania danych osobowych (wzór informacji do pobrania na stronach Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce Informacje o naborze),
  10. kandydat, będący osobą niepełnosprawną - kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność*,
  11. kopie dokumentów poświadczające wymagania dodatkowe w zakresie doświadczenia zawodowego w administracji samorządowej, w tym na kierowniczym stanowisku w pionie finansowo-księgowym.
 
*Dotyczy wyłącznie osób posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w przypadku zastosowania preferencyjnych zasad naboru osób niepełnosprawnych.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2021-06-18 15:30:00
b. Sposób:
 1. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Miejskim w Nidzicy pokój Nr 1 lub pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Nidzicy (Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica) z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Skarbnika Miasta - Głównego Księgowego Budżetu Gminy- Kierownika Wydziału Finansowego w terminie do dnia 18 czerwca 2021 r. do godz. 15 30, dopuszcza się składanie dokumentów drogą elektroniczną na adres um@nidzica.pl, opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu określonego ustawą z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2020r. poz. 1173 z późn. zm.). Podany termin dotyczy także ofert nadesłanych pocztą - decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego.
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
c. Miejsce:
 1. Przebieg postępowania w sprawie naboru:
 1. postępowanie w sprawie naboru będzie prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2019r. poz. 1282),
 2. nabór zostanie przeprowadzony w następujących etapach:
 • I etap- weryfikacja dokumentów pod względem formalnym,
 • II etap- test kwalifikacyjny lub rozmowa kwalifikacyjna,
 1. postępowanie kwalifikacyjne zostanie przeprowadzone przez Komisję Rekrutacyjną powołaną przez Burmistrza Nidzicy odrębnym zarządzeniem,
 2. informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.nidzica.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miejskiego.

VIII. Informacje o administrowaniu danymi osobowymi:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Nidzicy. Siedzibą Burmistrza Nidzicy jest Urząd Miejski w Nidzicy ul. Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica.
 2. W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z Inspektorem ochrony danych poprzez adres e-mail: iod_gmina_nidzica@nidzica.pl lub korespondencyjnie na adres Urzędu Miejskiego w Nidzicy.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom realizującym zadania na rzecz administratora danych osobowych, takim jak: operatorzy pocztowi w celu zapewnienia korespondencji, podmioty publiczne w zakresie obowiązujących przepisów prawa oraz inne podmioty, którym przekazanie Pana/Pani danych osobowych będzie niezbędne do realizacji celów przetwarzania określonych w pkt 3.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa. Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu i zostały umieszczone w protokole, będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną przez okres 2 lat, a następnie przekazane do archiwum zakładowego. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób, o ile nie zostaną odebrane osobiście w ciągu 3 miesięcy przez zainteresowanych, zostaną zniszczone.
 6. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do treści danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu realizacji procesu rekrutacji.
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-06-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Andryszkiewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-06-09 14:59:32
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paulina Maksym
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-06-09 15:00:44
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paulina Maksym
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-07-27 15:24:26
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
505 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony