ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zamówienia publiczne

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: GMINA NIDZICA OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ROBOTY BUDOWLANE :„Przebudowa drogi od ul. Nowomiejskiej do parkingu przy kościele” Drukuj informację Zamówienie publiczne: GMINA NIDZICA OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ROBOTY BUDOWLANE :„Przebudowa drogi od ul. Nowomiejskiej do parkingu przy kościele”

Szczegóły informacji

GMINA NIDZICA OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ROBOTY BUDOWLANE :„Przebudowa drogi od ul. Nowomiejskiej do parkingu przy kościele”

Status: rozstrzygnięty

Tryb: Przetarg nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Urząd Miejski w Nidzicy

Finansowanie: Środki własne

Nr UZP: 170644-2009

Termin składania ofert / wniosków: 2009-06-18 11:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2009-06-18 11:15:00

Miejsce złożenia oferty: Urząd Miejski w Nidzicy, Sekretariat: pokój nr 19

Ogłoszono dnia: 2009-05-28 przez Halina Piotrkowska

Treść:

Nidzica, dnia 28 maja 2009r.                             Nr postępowania: TI. 341-17/09
 
O G Ł O S Z E N I E
 
GMINA NIDZICA
Plac Wolności 1
13-100 Nidzica
ogłasza przetarg nieograniczony
O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ < OD KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE art.11 ust.8 PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 
adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://test.systemdobip.pl/gmina_nidzica/ 
na roboty budowlane :
„Przebudowa drogi od ul. Nowomiejskiej do parkingu przy kościele”
CPV:  45.23.32.20-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
Przedmiot zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „Przebudowa drogi od ul. Nowomiejskiej do parkingu przy kościele”, obejmującego :
a) roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi – 0,090   km;
b) mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV   głębokości 65 cm – 508,0 m2,
c) roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi 0,25 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 5 km – 330,20 m3,
d) wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej  szerokości    drogi - grubość warstwy po zag. 30 cm - 508,0 m2,
e) krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych z  betonu B-15 na podsypce cementowo-piaskowej – 149,0 m,
f) krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm z wykonaniem ław betonowych z betonu B-15 na podsypce cementowo-piaskowej – 61,0 m,
g) podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm – 454,0 m2,
h) podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm – 454,0  m2,
 i) nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej –  454,0 m2,
 j) rury ochronne (osłonowe) z tworzyw o śr. nom. 180 mm na sieć gazową - 8,50 m,
 k) wykonanie przepustów rurą z tworzyw śr. 100 mm w stalowej śr. 130 mm pod drogami i  innymi przeszkodami wykopem otwartym w gruncie kat. III na sieci telekomunikacyjnej - 8,50 m,
 l) przepusty wykonane wykopem otwartym, mechanicznie z rur ochronnych z tworzyw na  głębokości do 0,8 m w gruncie kat. I-II na kablu energetycznym n.n. - 3,0 m.
Szczegółowy zakres i sposób wykonania zamówienia określa:
·         projekt umowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ;
·         przedmiar robót stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ;
·         szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych załącznik nr 3 do SIWZ.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Nie przewiduje się możliwości składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.
Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31 sierpnia 2009 roku.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego  http://test.systemdobip.pl/gmina_nidzica/lubodebrać osobiście w Urzędzie  Miejskim w Nidzicy, Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica (pokój nr 3) w godz. 7.30 15.30 lub po złożeniu odpowiedniego wniosku: pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną na mail: um_przetargi@nidzica.pl   Zamawiający wydaje SIWZ nieodpłatnie.
Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie żąda od wykonawców wniesienia wadium.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemnie zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia
i złożyli wraz z ofertą oświadczenie o spełnianiu w/w warunków udziału w postępowaniu. 
W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawca składa następujące dokumenty opatrzone kolejnymi numerami jako załączniki do oferty:
1.    Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z którego wynika że profil działalności jest odpowiedni dla wykonania zamówienia;
W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia wykonawca składa następujące dokumenty opatrzone kolejnymi numerami jako załączniki do oferty.
2.    Wykaz co najmniej 1 wykonanej roboty budowlanej polegającej na wykonaniu nawierzchni chodników lub jezdni z kostki brukowej betonowej o wartości nie mniejszej niż 100.000 zł w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie (np. referencje, opinie, protokoły odbioru itp.), sporządzony przed upływem terminu składania ofert wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ.
Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej opisano w SIWZ.
Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składają dokumenty zgodnie z przepisami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2008r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane (Dz. U. z 2006r., Nr 87, poz. 605; oraz z 2008r., Nr 188, poz. 1155).
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu przeprowadzona zostanie, według formuły "Spełnia-Niespełnia", wyłącznie na podstawie analizy dokumentów wymienionych w rozdziale IV SIWZ
Oferty należy składać w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Nidzicy (pokój nr 19) lub przesłać na adres: Urząd Miejski,  Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica do dnia: 18 czerwca 2009 roku do godz. 11:00    
Otwarcie ofert nastąpi w dniu  18 czerwca 2009 roku o godz. 11:15 w pokoju nr 5 Urzędu Miejskiego w Nidzicy.
Zamawiający wyznaczył następujące kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena – 100%
Termin związania ofertą wynosi 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert).
W przedmiotowym postępowaniu zabezpieczenie należytego wykonania umowy jest wymagane(4% ceny brutto podanej w ofercie).
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Zamówienie nie dotyczy finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej.
 
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
w dniu 28.05.2009 r.  pod poz. 170644.-2009
BURMISTRZ NIDZICY
DARIUSZ SZYPULSKI
 
Wykonała:A.Romanik
Kierownik Wydz. TI:H.Piotrkowska

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anna Romanik
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-05-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Halina Piotrkowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-05-28 10:18:32
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Joanna Skibińska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-05-28 11:08:07
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Justyna Bieńkowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-06-23 13:08:16
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1237 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony