ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zamówienia publiczne

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA ROBOTY BUDOWLANE: „Remont dachu budynku mieszkalnego nr 10 przy ul. 1 maja w Nidzicy”Drukuj informację Zamówienie publiczne: OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA ROBOTY BUDOWLANE: „Remont dachu budynku mieszkalnego nr 10 przy ul. 1 maja w Nidzicy”

Szczegóły informacji

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA ROBOTY BUDOWLANE: „Remont dachu budynku mieszkalnego nr 10 przy ul. 1 maja w Nidzicy”

Status: rozstrzygnięty

Tryb: Przetarg nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Gmina Nidzica

Finansowanie: Środki własne

Nr UZP: 201098-2009

Termin składania ofert / wniosków: 2009-07-10 11:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2009-07-10 11:15:00

Ogłoszono dnia: 2009-06-19 przez Halina Piotrkowska

Treść:

Nr postępowania: TI. 341-18/09
Nidzica, dnia 19 czerwca 2009r.                               
O G Ł O S Z E N I E
 
GMINA NIDZICA
Plac Wolności 1
13-100 Nidzica
 
ogłasza przetarg nieograniczony
O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ < OD KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE art.11 ust.8 PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
 
adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://test.systemdobip.pl/gmina_nidzica/
 
na roboty budowlane :
„Remont dachu budynku mieszkalnego nr 10 przy ul. 1 Maja w Nidzicy”
CPV:  
45.26.26.90-4 Remont starych budynków
45.26.19.00-3  Naprawa i konserwacja dachów
 
 
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. „Remont dachu budynku mieszkalnego nr 10 przy ul. 1 maja w Nidzicy”.
Szczegółowy zakres robót budowlanych składających się na przedmiot zamówienia zawiera projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, specyfikacją techniczną odbioru i wykonania robót oraz na ustalonych w umowie warunkach.
 
Szczegółowy zakres i sposób wykonania zamówienia określa:
·         Projekt budowlany stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ;
·         Przedmiar robót stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ;
·         Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót stanowiące załącznik nr 3 do SIWZ;
·         Projekt umowy stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ.
 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Nie przewiduje się możliwości składania ofert wariantowych.
Zamawiający  przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.
 
Termin wykonania zamówienia:  do 30 września 2009 roku.
 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego  http://test.systemdobip.pl/gmina_nidzica/lubodebrać osobiście w Urzędzie  Miejskim w Nidzicy, Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica (pokój nr 3) w godz. 7.30 15.30 lub po złożeniu odpowiedniego wniosku: pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną na mail: um_przetargi@nidzica.pl   Zamawiający wydaje SIWZ nieodpłatnie.
 
Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie żąda od wykonawców wniesienia wadium.
 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemnie zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia
i złożyli wraz z ofertą oświadczenie o spełnianiu w/w warunków udziału
w postępowaniu.
 
W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawca składa następujące dokumenty opatrzone kolejnymi numerami jako załączniki do oferty:
 
1.    Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z którego wynika że profil działalności jest odpowiedni dla wykonania zamówienia;
 
 
W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia ( tj. dysponuje: a) Kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania budowy i robót  w specjalności konstrukcyjno-budowlanej),wykonawca składa następujące dokumenty opatrzone kolejnymi numerami jako załączniki do oferty:
 
2.    Wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, [w celu potwierdzenia powyższego należy załączyć dane ww. osoby wraz z odpisem nadanych jej uprawnień wykonawczych do kierowania i nadzoru nad robotami wraz z załączonym aktualnym zaświadczeniem o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego/ , złożone przed upływem terminu składania ofert, sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ.
 
3.    Wykaz co najmniej 1 wykonanej roboty budowlanej polegającej na ułożeniu pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej o powierzchni pokrycia co najmniej 200 m2 w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie (np. referencje, opinie, protokoły odbioru itp.), sporządzony przed upływem terminu składania ofert wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ.
 
 
W celu potwierdzenia, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, wykonawca składa następujący dokument opatrzony kolejnym numerem jako załącznik do oferty:
 
4.    Polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej – wystawioną przed upływem terminu składania ofert na kwotę nie mniejszą niż 100.000 zł.
Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej opisano w SIWZ.
Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składają dokumenty zgodnie z przepisami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2008r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane (Dz. U. z 2006r., Nr 87, poz. 605; oraz z 2008r., Nr 188, poz. 1155).
 
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu przeprowadzona zostanie, według formuły "Spełnia-Niespełnia", wyłącznie na podstawie analizy dokumentów wymienionych w rozdziale IV SIWZ.
 
Oferty należy składać w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Nidzicy (pokój nr 19) lub przesłać na adres: Urząd Miejski,  Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica do dnia: 10 lipca 2009 roku do godz. 11:00         
 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu  10 lipca 2009 roku o godz. 11:15 w pokoju nr 5 Urzędu Miejskiego w Nidzicy.
 
Zamawiający wyznaczył następujące kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena – 100%
 
Termin związania ofertą wynosi 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert).
 
W przedmiotowym postępowaniu zabezpieczenie należytego wykonania umowy jest wymagane(5% ceny brutto podanej w ofercie).
 
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 
Zamówienie nie dotyczy finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej.
 
 
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
w dniu 19.07.2009 r.  pod poz. 201098-2009
 
 
 
 
 
BURMISTRZ NIDZICY
DARIUSZ SZYPULSKI
 
Wykonała:A.Romanik

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anna Romanik
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-06-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Halina Piotrkowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-06-19 12:19:45
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Justyna Bieńkowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-06-19 12:54:41
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Justyna Bieńkowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-07-23 11:20:23
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1048 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony