ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zamówienia publiczne

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Dostawa energii elektrycznej Drukuj informację Zamówienie publiczne: Dostawa energii elektrycznej

Szczegóły informacji

Dostawa energii elektrycznej

Status: rozstrzygnięty

Tryb: Przetarg nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Zamawiający: Urząd Miejski w Nidzicy

Finansowanie: Środki własne

Nr TED: 207409- 2014

Termin składania ofert / wniosków: 2014-10-10 11:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2014-10-10 11:15:00

Miejsce złożenia oferty: Sekretariat Urzędu Miejskiego, p.19, Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica

Ogłoszono dnia: 2014-10-01 przez Dariusz Szypulski

Treść:

Nidzica, dnia 01 października 2014r.                                   Nr postępowania: TI. 271.14.2014
 

Nidzica: Dostawa energii elektrycznej
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Nidzica, Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 625 07 10, faks 089 625 07 11.

Adres strony internetowej zamawiającego:

http://test.systemdobip.pl/gmina_nidzica/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa energii elektrycznej
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1.Przedmiot zamówienia :DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

2.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do punktów poboru wymienionych w załączniku do umowy.

2.2. Przedmiot zamówienia nie obejmuje usługi związanej z dystrybucją energii elektrycznej, która jest przedmiotem umowy zawartej z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej zwanym dalej „OSD”.

2.3. Każdy punkt poboru wymieniony w załączniku do umowy, posiada szczegółowy opis tj. nazwa, adres, nr licznika, PPE, wielkość mocy zamówieniowej i zabezpieczenia przelicznikowego oraz rodzaj taryfy.

2.4. Faktura rozliczeniowa winna obejmować dane identyfikujące dany punktu poboru, np.: oświetlenie drogowe, remiza itp. oraz inne dane wymienione w pkt 2.3, pozwalające określić jaki pkt poboru podlega rozliczeniu.  

Cena za 1 kWh energii elektrycznej powinna być podana z dokładnością do czterech miejsc po przecinku. Podatek VAT należy obliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2.5. Faktury rozliczeniowe wystawiane będą na koniec okresu rozliczeniowego (przyjęto dwumiesięczny okres rozliczeniowy), po otrzymaniu danych z odczytów z urządzeń pomiarowych, przekazanych przez OSD.

2.6. W razie zaistnienia przypadków wymienionych w § 11 ust. 3 lit. a projektu umowy, Odbiorca zastrzega sobie prawo do :

a/ zwiększenia ilości punktów odbioru energii elektrycznej, przy zachowaniu ceny energii elektrycznej przyjętej z oferty Dostawcy,

b/ zmniejszenia ilości punktów poboru energii elektrycznej.

 
Projekt umowy stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.

Wielkość zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej < od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

 

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 7 Pzp. Rozszerzenie przedmiotu zamówienia wymienionego w zamówieniu podstawowym polegać będzie na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia, w ramach którego planuje się zwiększenie dostarczanej energii elektrycznej o 20% ilości wskazanej w zamówieniu podstawowym.

 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09000000-3, 09300000-2

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2015.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie żąda od wykonawców wniesienia wadium.

 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca wykaże, że  posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

 

Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie załączonych przez Wykonawcę do oferty dokumentów. Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia tego warunku spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów lub złożenia wyjaśnień dotyczących tych dokumentów.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie załączonego przez Wykonawcę do oferty oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie załączonego przez Wykonawcę do oferty oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie załączonego przez Wykonawcę do oferty oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie załączonego przez Wykonawcę do oferty oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.

 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje.
 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·         oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

·         aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

 
 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
 
 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
 
III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Na ofertę składają się następujące dokumenty:

1.Oferta sporządzona zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ wraz z zawartym w niej oświadczeniem o zakresie prac, jakie Wykonawca zamierza zlecić podwykonawcy, które należy uzupełnić.

2.Formularz cenowy sporządzony zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.

3.Oświadczenia i dokumenty wymienione w SIWZ i ogłoszeniu stanowiące załączniki do Oferty.

4.Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu art. 24 ust. 2 pkt 5 Pzp lub informację o nienależeniu do tej samej grupy kapitałowej, stanowiące załącznik nr 4 do SIWZ lub załącznik nr 5 do SIWZ.

Zgodnie z art. 24b. ust.3 Pzp Zamawiający wykluczy z niniejszego postępowania Wykonawcę, który nie złożył w/w listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej lub Wykonawcę, który nie złożył wyjaśnień ws. powiązań istniejących między przedsiębiorcami należącymi do tej samej grupy kapitałowej.

5.Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z at. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych,

6.Pełnomocnictwo do występowania w imieniu wykonawcy, w przypadku gdy dokumentów składających się na ofertę nie podpisuje osoba uprawniona do reprezentowania wykonawcy zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego

7.Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 5 i 6 powinno być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii przez osoby wystawiające pełnomocnictwo, notariusza lub osoby, których uprawnienie do reprezentacji wynika z dokumentu rejestracyjnego wykonawcy, zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w tych dokumentach.

 
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Odbiorca zastrzega sobie prawo do zmiany umowy w przypadku :

a) rezygnacji z punktów odbioru wymienionych w załączniku do umowy, przekazania,

    sprzedaży, wynajmu obiektu innemu właścicielowi, zamknięcia lub likwidacji obiektu

 (pktu poboru) oraz zwiększenia ilości punktów poboru energii elektrycznej, a także

   przyłączenia nowych punktów do sieci elektroenergetycznej OSD;

b) zmiany cen określonych w § 7 ust. 1 projektu umowy wyłącznie w przypadku:   

   ustawowej zmiany stawki podatku VAT, podatku akcyzowego oraz zmiany      

   obowiązujących przepisów, o których mowa w § 2 ust. 4;

c) zmiany przepisów obowiązujących i dotyczących przedmiotu umowy (podanych w § 2

   ust.4 projektu umowy).
 
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1)  Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://test.systemdobip.pl/gmina_nidzica/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Nidzicy, Plac Wolności 1 (pokój nr 5) w godz.7:30-15:30 lub po złożeniu pisemnego wniosku: pisemnie, faxem lub drogą elektroniczną na e-mail: um_przetargi@nidzica.pl

 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:                                      10.10.2014 godzina 11:00,

miejsce: oferty należy składać w sekretariacie (pokój nr 19) Urzędu Miejskiego w Nidzicy, Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica.

 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie nie dotyczy finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.10.2014 r. o godz. 11:15 w pokoju nr 5 Urzędu Miejskiego w Nidzicy. Zamawiający wydaje SIWZ nieodpłatnie.

 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 
 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 01.10.2014 r.

 
 pod poz. 207409- 2014
 
 
 
BURMISTRZ NIDZICY
DARIUSZ SZYPULSKI

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anna Romanik
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-10-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Dariusz Szypulski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-10-01 15:04:45
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Joanna Skibińska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-10-01 15:21:52
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Joanna Skibińska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-10-21 14:09:02
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
985 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony