ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zamówienia publiczne

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: „Utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku wraz z ich odbiorem i wyłapywaniem”Drukuj informację Zamówienie publiczne: „Utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku wraz z ich odbiorem i wyłapywaniem”

Szczegóły informacji

„Utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku wraz z ich odbiorem i wyłapywaniem”

Status: rozstrzygnięty

Tryb: Przetarg nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: Urząd Miejski w Nidzicy

Finansowanie: Środki własne

Nr UZP: 255921/2014

Termin składania ofert / wniosków: 2014-12-18 11:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2014-12-18 11:15:00

Miejsce złożenia oferty: Sekretariat (pokój nr 19) Urzędu Miejskiego w Nidzicy, Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica.

Ogłoszono dnia: 2014-12-10 przez Jacek Kosmala

Treść:

Nidzica, dnia 10 grudnia 2014r.                                                          Nr postępowania: TI. 271.16.2014
 
Nidzica: Utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku wraz z ich odbiorem i wyłapywaniem                
                                                                                                                                                      
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Nidzica, Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 625 07 10, faks 089 625 07 11.
Adres strony internetowej zamawiającego:
http://test.systemdobip.pl/gmina_nidzica/
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku wraz z ich odbiorem i wyłapywaniem.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiot zamówienia: „Utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku wraz z ich odbiorem i wyłapywaniem”.
Opis przedmiotu zamówienia:
1. Utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku wraz z ich odbiorem i wyłapywaniem w zakresie jak niżej:
1.1. przyjmowanie dostarczonych do schroniska bezdomnych zwierząt odłowionych na terenie Gminy Nidzica;
1.2.wyłapywanie zwierząt przy pomocy urządzeń i środków nie stwarzających zagrożenia dla życia, zdrowia – również przy pomocy środków farmakologicznych, broni pneumatycznej, itp. jeżeli zajdzie taka potrzeba;
1.3. stosowanie środków do przewozu zwierząt spełniających warunki określone w rozdziale 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013r., poz. 856);
1.4. zapewnienie w razie potrzeby pomocy weterynaryjnej i diagnostycznej podczas przeprowadzanej akcji wyłapania i transportu zwierząt;
1.5.objęcie dostarczonych do schroniska zwierząt całodobową opieką polegającą na:
a)     zapewnieniu pomieszczenia chroniącego je przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi z dostępem do światła dziennego, umożliwiającego zmianę pozycji ciała. Pomieszczenia te muszą spełniać wszelkie standardy budowlane i sanitarno-epidemiologiczne, być utrzymane na bieżąco we właściwym stanie porządkowym i sanitarnym;
b)    zapewnieniu wyżywienia zwierząt odpowiednią karmą;
c)     zapewnieniu stałego dostępu do wody zdatnej do picia;
d)    zapewnieniu opieki weterynaryjnej;
1.6.traktowanie w sposób humanitarny zwierząt dostarczonych do schroniska;
1.7.obligatoryjne przeprowadzanie zabiegów sterylizacji i kastracji wszystkich zwierząt z terenu Gminy Nidzica przebywających w schronisku i tych, które oczekują na umieszczenie w schronisku;
1.8.odrobaczanie, szczepienie przeciw wściekliźnie;
1.9.podejmowanie działań zmierzających do odnalezienia właściciela i umożliwienie mu odebranie zwierzęcia ze schroniska, po uprzedniej refundacji kosztów pobytu w schronisku przez właściciela – warunek w przypadku wydania zwierzęcia właścicielowi. W przypadku nie ustalenia właściciela lub nie zgłoszenia się przez niego do schroniska w ciągu 15 dni od dnia umieszczenia zwierzęcia, zwierzę może być przeznaczone do adopcji.
2.     Przewidywany limit dostarczonych zwierząt do schroniska – 55 szt. (w tym liczba obecnie utrzymywanych w schronisku bezdomnych zwierząt w Pawłowie).
3.     Organizowanie akcji promujących adopcję zwierząt przebywających w schronisku, w tym umieszczanie zdjęć i danych psów na stronie internetowej schroniska.
4.     Wykonawca jest zobowiązany do poboru opłat od właścicieli odbierających psy ze schroniska, które znalazły się tam w skutek zaniedbań właściciela w wysokości kosztów związanych z ich wyłapaniem i utrzymaniem, w wysokości wydatków poniesionych przez Gminę Nidzica. Pobrana opłata zostanie przekazana przez Wykonawcę na rachunek Gminy Nidzica nr 35 1020 3613 0000 6502 0004 7993, w terminie 7 dni od jej pobrania.
Zakres i sposób wykonania zamówienia określa:
  • Projekt umowy stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ
Wielkość zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej < od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.
II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp.
Biorąc po uwagę pogłębiający się problem z bezpańskimi zwierzętami, rosnącą ich liczbą na terenie gminy i tym samym rosnącym zagrożeniem dla bezpieczeństwa ludzi przewiduje się możliwość rozszerzenia przedmiotu zamówienia wymienionego w zamówieniu podstawowym. Zamówienie uzupełniające będzie polegać na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia stanowiącego nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 98.38.00.00-0, 98.39.00.00-3, 63.71.00.00-9.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2015.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie żąda od wykonawców wniesienia wadium.
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający dokona ustalenia czy Wykonawca w wystarczający sposób spełnia warunki udziału w postępowaniu, jeżeli posiada:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
a) zezwolenie na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt i zezwolenie w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2013, poz. 1399)
i
b) wpis potwierdzający, iż schronisko zostało wpisane do rejestru podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną, prowadzonego przez Powiatowego Lekarza Weterynarii na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2014 r. poz. 1539).
Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie załączonych przez Wykonawcę do oferty dokumentów. Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia tego warunku spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów lub złożenia wyjaśnień dotyczących tych dokumentów.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie załączonego przez Wykonawcę do oferty oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie załączonego przez Wykonawcę do oferty oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie załączonego przez Wykonawcę do oferty oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie załączonego przez Wykonawcę do oferty oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
  • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia, licencje.
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1.     Oferta sporządzona zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ wraz z zawartym w niej oświadczeniem o zakresie prac, jakie Wykonawca zamierza zlecić podwykonawcy, które należy uzupełnić.
2.     Oświadczenia i dokumenty wymienione w SIWZ i ogłoszeniu stanowiące załączniki do Oferty.
3.     Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu art. 24 ust. 2 pkt 5 Pzp lub informację o nienależeniu do tej samej grupy kapitałowej, stanowiące załącznik nr 4 do SIWZ lub załącznik nr 5 do SIWZ.
Zgodnie z art. 24b. ust.3 Pzp Zamawiający wykluczy z niniejszego postępowania Wykonawcę, który nie złożył w/w listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej lub Wykonawcę, który nie złożył wyjaśnień ws. powiązań istniejących między przedsiębiorcami należącymi do tej samej grupy kapitałowej.
4.     Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z at. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych,
5.     Pełnomocnictwo do występowania w imieniu wykonawcy, w przypadku gdy dokumentów składających się na ofertę nie podpisuje osoba uprawniona do reprezentowania wykonawcy zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego
6.     Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 4 i 5 powinno być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii przez osoby wystawiające pełnomocnictwo, notariusza lub osoby, których uprawnienie do reprezentacji wynika z dokumentu rejestracyjnego wykonawcy, zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w tych dokumentach.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 98
2. Czas reakcji na zgłoszenie - 2
IV.3) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany umowy w przypadku :
1.     zmiany wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu zwiększenia ilości zwierząt przyjętych do schroniska lub ilości kilometrów związanych z transportem zwierząt do i ze schroniska wraz z wyłapaniem;
2.     zmiany osób upoważnionych do występowania po stronie Zamawiającego/Wykonawcy;
3.     zmiany wynagrodzenia w związku ze zmianą stawką podatku od towarów i usług (VAT);
4.     zmiany konta Wykonawcy w przypadku przedstawienia Zamawiającemu umowy cesji wierzytelności na rzecz Podwykonawcy;
5.     zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku przejęcia przez Ekologiczny Związek Gmin „Działdowszczyzna”, którego członkiem jest Zamawiający, zadania zawiązanego z zapobieganiem bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nidzica;
6.     korekta terminu zostanie przedłożona w terminie siedmiu dni kalendarzowych po powzięciu wiadomości o konieczności wprowadzenia zamian w umowie w formie aneksu.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1)  Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://test.systemdobip.pl/gmina_nidzica/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Miejski w Nidzicy, Plac Wolności 1 (pokój nr 5) w godz.7:30-15:30 lub po złożeniu pisemnego wniosku: pisemnie, faxem lub drogą elektroniczną na e-mail: um_przetargi@nidzica.pl
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:                      
18.12.2014r.  godzina 11:00,
miejsce: oferty należy składać w sekretariacie (pokój nr 19) Urzędu Miejskiego w Nidzicy, Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie nie dotyczy finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.12.2014 r. o godz. 11:15 w pokoju nr 5 Urzędu Miejskiego w Nidzicy. Zamawiający wydaje SIWZ nieodpłatnie.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 10.12.2014 r.
 
 pod poz. 255921- 2014
 
                                                                                                                              BURMISTRZ NIDZICY
 
                                                                                                                                    Jacek Kosmala                  

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anna Romanik
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-12-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jacek Kosmala
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-12-10 12:08:56
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Joanna Skibińska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-12-10 14:44:40
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Joanna Skibińska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-12-31 15:35:10
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1170 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony