ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zamówienia publiczne

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: „Budowa drogi wraz z parkingami, oświetleniem ulicznym i odwodnieniem drogi przy ul. Żeromskiego w Nidzicy – etap III” Drukuj informację Zamówienie publiczne: „Budowa drogi wraz z parkingami, oświetleniem ulicznym i odwodnieniem drogi przy ul. Żeromskiego w Nidzicy – etap III”

Szczegóły informacji

„Budowa drogi wraz z parkingami, oświetleniem ulicznym i odwodnieniem drogi przy ul. Żeromskiego w Nidzicy – etap III”

Status: rozstrzygnięty

Tryb: Przetarg nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Urząd Miejski w Nidzicy

Finansowanie: Środki własne

Nr UZP: 102113 - 2015

Termin składania ofert / wniosków: 2015-07-24 11:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2015-07-24 11:15:00

Miejsce złożenia oferty: Biuro Obsługi Interesanta (pokój nr 1) Urzędu Miejskiego w Nidzicy, Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica.

Ogłoszono dnia: 2015-07-09 przez Jacek Kosmala

Treść:

Nidzica, dnia 09 lipca 2015r.                                                               Nr postępowania: TI. 271.4.2015

Nidzica: „Budowa drogi wraz z parkingami, oświetleniem ulicznym i odwodnieniem drogi

przy ul. Żeromskiego w Nidzicy – etap III”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Nidzica, Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 625 07 10, faks 089 625 07 11.

Adres strony internetowej zamawiającego:
http://test.systemdobip.pl/gmina_nidzica/
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa drogi wraz z parkingami, oświetleniem ulicznym i odwodnieniem drogi przy ul. Żeromskiego w Nidzicy – etap III.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi wraz z parkingami, oświetleniem ulicznym i odwodnieniem drogi przy ul. Żeromskiego w Nidzicy – etap III”.

Zadanie inwestycyjne obejmuje w szczególności:

1) budowę jezdni, chodników i zatok postojowych w drodze wewnętrznej z masy bitumicznej (jezdni) i kostki betonowej (chodniki i parkingi) wraz z budową oświetlenia ulicznego oraz budową kanalizacji deszczowej.

Szczegółowy zakres i sposób wykonania zadania określają: przedmiary robót, projekty wykonawcze, projekty budowlane, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, projekt umowy, stanowiące załączniki do niniejszej SIWZ.

Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami, specyfikacją techniczną odbioru i wykonania robót oraz na ustalonych w umowie warunkach.

Wielkość zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej < od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2, 45231300-8, 45316110-9.                            
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.10.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium:

1. Zamawiający w niniejszym postępowaniu   żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 12.000,00 ( słownie: dwanaście tysięcy złotych zł) przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert tj. 24.07.2015r. do godz. 11:00.

2. Wadium może być wniesione w następujących formach:

a)       w pieniądzu przelewem;

b)       w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

c)       w gwarancjach bankowych;

d)       w gwarancjach ubezpieczeniowych;

e)       poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Wykonawca jest uprawniony do wyboru formy wnoszonego wadium.

2.1.Wniesienie wadium w formie pieniężnej

2.1.1. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego tj. Gminy Nidzica Nr 66 1020 3613 0000 6402 0004 8454 w PKO BP SA Regionalny Oddział Korporacyjny w Olsztynie z dopiskiem:

„wadium do przetargu Nr TI.271.4.2015 – „Budowa drogi wraz z parkingami, oświetleniem ulicznym i odwodnieniem drogi przy ul. Żeromskiego w Nidzicy – etap III”.

2.1.2. Kopię dowodu wpłaty (przelewu) należy załączyć do oferty.

2.1.3.Wniesienie wadium w formie pieniężnej oznacza uznanie kwoty przelewu na rachunku Zamawiającego. Wadium przed otwarciem ofert musi być do dyspozycji Zamawiającego, co oznacza, że musi być zaksięgowane na jego koncie.

2.1.4. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

2.2.Wniesienie wadium w formie niepieniężnej

2.2.1. Wadium wnoszone w innej formie niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału w kopercie w Biurze Obsługi Interesanta (pokój nr 1 – parter) w przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert tj. 24.07.2015r. godz. 11:00 z dopiskiem:

„wadium do przetargu Nr TI.271.4.2015 – „Budowa drogi wraz z parkingami, oświetleniem ulicznym i odwodnieniem drogi przy ul. Żeromskiego w Nidzicy – etap III”.

2.2.2. Kopię dokumentu wadialnego należy załączyć do oferty.

2.2.3. Termin ważności dokumentów wadialnych musi obejmować okres nie krótszy niż termin związania ofertą.

2.3.Zwrot wadium

2.3.1.Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a Pzp.

2.3.2. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

2.3.3. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

2.3.4. jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o:

- koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz

- prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

2.4.Skutki prawne braku wniesienia wadium

2.4.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3 Pzp (żądanie ponownego złożenia), albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą. Zgodnie z art. 24 ust. 4 Pzp ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

2.5.Ponowne wniesienie wadium

2.5.1. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

2.6.Zatrzymanie wadium

2.6.1. Zgodnie z art. 46 ust. 4a Pzp Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

2.6.2. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie załączonego przez Wykonawcę do oferty świadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający dokona ustalenia czy Wykonawca w wystarczający sposób spełnia warunek udziału w postępowaniu, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- to w tym okresie, wykonał co najmniej:

1) jedną robotę polegającą na budowie lub przebudowie dróg o wartości nie mniejszej niż 300.000,00 zł brutto

wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.

Dowodami, o których mowa wyżej są poświadczenia oraz inne dokumenty, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia. Przez poświadczenia należy rozumieć dokumenty potwierdzające określone fakty lub wiedzę wystawcy, którego wystawcą nie jest wykonawca. Poświadczeniami będą zarówno dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane jak i dokumenty wystawione przez inny podmiot, który posiada kompetencje, by poświadczyć określone fakty.

W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie (załącznik nr 4 do SIWZ) zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów.

W sytuacji, gdy dołączone do oferty wykaz robót lub dowody budzą wątpliwości Zamawiającego lub z przedstawionych dokumentów wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu.

Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie załączonych przez Wykonawcę do oferty dokumentów (załącznik nr 4 do SIWZ wraz z poświadczeniami potwierdzającymi wykonanie wskazanych robót zgodnie z warunkiem wskazanym przez Zamawiającego). Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia tego warunku spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów lub złożenia wyjaśnień dotyczących tych dokumentów.

III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie załączonego przez Wykonawcę do oferty oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający dokona ustalenia czy Wykonawca w wystarczający sposób spełnia warunek udziału w postępowaniu, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami do kierowania robotami budowlanymi, posiadającymi uprawnienia w specjalnościach:

a) inżynieryjnej drogowej w zakresie zgodnym z § 13 ust. 4 lub 5 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278);

b) instalacyjnej (sanitarnej) w zakresie zgodnym z § 14 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278);

c) instalacyjnej (elektrycznej) w zakresie zgodnym z § 14 ust. 5 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278).

Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie załączonych przez Wykonawcę do oferty dokumentów (załącznik nr 5 do SIWZ) i oświadczenia (załącznik nr 6 do SIWZ). Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia tego warunku spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów lub złożenia wyjaśnień dotyczących tych dokumentów.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie załączonego przez Wykonawcę do oferty oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

·         nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

·         nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

·         nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Na ofertę składają się następujące dokumenty:

1.     Oferta sporządzona zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ wraz z zawartym w niej oświadczeniem dotyczącym podwykonawstwa, które należy uzupełnić.

2.     Kosztorysy ofertowe sporządzone w oparciu o przedstawione przedmiary robót wg wzorów stanowiących załącznik od nr 9  do SIWZ.

3.     Oświadczenia i dokumenty wymienione w SIWZ i ogłoszeniu stanowiące załączniki do Oferty.

4.     Kopia dowodu wniesienia wadium.

5.     Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu art. 24 ust. 2 pkt 5 Pzp lub informację o nienależeniu do tej samej grupy kapitałowej, stanowiące załącznik nr 7 do SIWZ lub załącznik nr 8 do SIWZ.

Zgodnie z art. 24b. ust.3 Pzp Zamawiający wykluczy z niniejszego postępowania Wykonawcę, który nie złożył w/w listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej lub Wykonawcę, który nie złożył wyjaśnień ws. powiązań istniejących między przedsiębiorcami należącymi do tej samej grupy kapitałowej.

6.     Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z at. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych,

7.     Pełnomocnictwo do występowania w imieniu wykonawcy, w przypadku gdy dokumentów składających się na ofertę nie podpisuje osoba uprawniona do reprezentowania wykonawcy zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego

8.     Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 6 i 7 powinno być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii przez osoby wystawiające pełnomocnictwo, notariusza lub osoby, których uprawnienie do reprezentacji wynika z dokumentu rejestracyjnego wykonawcy, zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w tych dokumentach.

9.     Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia w/w zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba  że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.                                                         

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 95
2. Gwarancja jakości - 5
IV.3) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia następujących zmian w umowie:

     1) zmiana wynagrodzenia w przypadkach i na warunkach opisanych w § 6 ust. 5 umowy, jeżeli będą one miały wpływ na cenę;

     2) zmiana stawek podatku VAT obowiązujących w dacie powstania obowiązku podatkowego w czasie trwania umowy;

     3) zmiana terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy w przypadku:

       a)udzielenia zamówień dodatkowych lub gdy w trakcie realizacji inwestycji zajdzie konieczność:

·       wykonania robót dodatkowych, o których mowa w §7 ust. 1 pkt 1 umowy;

·       wykonania rozwiązań zamiennych, o których mowa w §7 ust. 1 pkt 2 umowy;

       b) przestojów i opóźnień z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego;

       c) działania siły wyższej rozumianej jako zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do   zapobieżenia mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót;

       d)wystąpienia warunków pogodowych uniemożliwiających realizację robót;

       e) zawieszenia przez Zamawiającego wykonywania robót budowlanych;

       f) zgłoszenia przez Wykonawcę żądania wprowadzenia zmian w projekcie budowlanym, o które mowa w § 1 ust. 4 umowy.

4. Dopuszcza się możliwość zmiany osób uczestniczących w realizacji przedmiotu umowy, których Wykonawca wskazał w ofercie, na inne osoby spełniające wymagania określone w SIWZ.

5. Dopuszcza się możliwość zmiany podwykonawcy lub zakresu podwykonawstwa z zachowaniem zasad określonych w § 10 umowy.

6. Korekty terminów zostaną przedłożone każdorazowo Zamawiającemu w terminie siedmiu dni kalendarzowych po powzięciu wiadomości o konieczności wprowadzenia zmian w umowie w formie aneksu do umowy. Minimalny okres przesunięcia terminu zakończenia przedmiotu umowy z przyczyn wymienionych w ust. 1 pkt 3 ppkt b), c), d), e) będzie równy okresowi przerwy lub przestoju.  Okres przesunięcia terminu zakończenia przedmiotu umowy z przyczyn wymienionych w ust. 1 pkt 3, ppkt a) ustalony będzie w oparciu o realny wpływ tych przyczyn na termin zakończenia przedmiotu umowy.

7. W przypadku dokonywania zmian umowy, o których mowa w ust. 1 pkt 3, postanowienia umowy w szczególności dotyczące kar umownych będą miały zastosowanie do nowych terminów.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1)  Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://test.systemdobip.pl/gmina_nidzica/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Nidzicy, Plac Wolności 1 (pokój nr 38)  lub po złożeniu pisemnego wniosku: pisemnie, faxem lub drogą elektroniczną na e-mail: um@nidzica.pl

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:                      

24.07.2015 godzina 11:00,

miejsce: oferty należy składać w Biurze Obsługi Interesanta (pokój nr 1) Urzędu Miejskiego w Nidzicy, Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie nie dotyczy finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.07.2015 r. o godz. 11:15 w sali konferencyjnej nr 41 (II piętro) w Urzędzie Miejskim w Nidzicy. Zamawiający wydaje SIWZ nieodpłatnie.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 09.07.2015 r.

 pod poz. 102113 - 2015                   

 

                                                                           

                                                                                                                          BURMISTRZ NIDZICY
                                                                                                                          JACEK KOSMALA    

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Halina Piotrkowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-07-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jacek Kosmala
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-07-09 13:53:29
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Joanna Skibińska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-07-09 15:31:04
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Joanna Skibińska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-08-04 13:52:28
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1002 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony