ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zamówienia publiczne

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: „ UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY NIDZICA WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I INSTYTUCJAMI KULTURY” Drukuj informację Zamówienie publiczne: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: „ UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY NIDZICA WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I INSTYTUCJAMI KULTURY”

Szczegóły informacji

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: „ UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY NIDZICA WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I INSTYTUCJAMI KULTURY”

Status: rozstrzygnięty

Tryb: Przetarg nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: Urząd Miejski w Nidzicy

Finansowanie: Środki własne

Nr UZP: 173097-2015

Termin składania ofert / wniosków: 2015-12-04 09:45:00

Miejsce złożenia oferty: Biuro Obsługi Interesanta (pokój nr 1) Urzędu Miejskiego w Nidzicy

Ogłoszono dnia: 2015-11-25 przez Jacek Kosmala

Treść:

Nidzica, dnia 25 listopada 2015r.                                          Nr postępowania: TI.271.10.2015
 
„ UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW
GMINY NIDZICA WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I INSTYTUCJAMI KULTURY”
z podziałem na następujące części:
CZĘŚĆ I: UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY NIDZICA WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I INSTYTUCJAMI KULTURY
CZĘŚĆ II: UBEZPIECZENIE POJAZDÓW MECHANICZNYCH GMINY NIDZICA
CZĘŚĆ III: UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH GMINY NIDZICA

 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Nidzica, Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 625 07 10, faks 089 625 07 11.
Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.nidzica.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„ UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY NIDZICA WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I INSTYTUCJAMI KULTURY”
z podziałem na następujące części:
CZĘŚĆ I: UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY NIDZICA
WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I INSTYTUCJAMI KULTURY
CZĘŚĆ II: UBEZPIECZENIE POJAZDÓW MECHANICZNYCH GMINY NIDZICA
CZĘŚĆ III: UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH GMINY NIDZICA
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Nidzica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury. Przedmiot zamówienia podlega podziałowi na n/w części:
 
1.1.część I : Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Nidzica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury. Zakres zamówienia obejmuje:
 1. ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk,
 2. ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,
 3. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.
 
1.2. część II: Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Gminy Nidzica. Zakres zamówienia obejmuje:
1) obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych,
2) ubezpieczenie pojazdów od uszkodzenia i utraty AUTO CASCO,
3) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów,
4) rozszerzone, odpłatne ubezpieczenie assistance,
5) bezskładkowe ubezpieczenie assistance (jeśli wykonawca takie posiada),
6) bezskładkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów na terenie państw należących do Systemu Zielonej Karty, a niebędących członkami Unii Europejskiej – tzw. Zielona karta.
 
1.3.część III: Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Nidzica. Zakres zamówienia obejmuje ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP).
 
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają następujące załączniki do specyfikacji:
Załącznik nr 1: Postanowienia obligatoryjne dotyczące realizacji wszystkich części zamówienia oraz dane do oceny ryzyka.
Załącznik nr 1a: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne dla ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Nidzica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury, dotyczący części I zamówienia.
Załącznik nr 1b: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne dla ubezpieczenia pojazdów mechanicznych Gminy Nidzica, dotyczący części II zamówienia.
Załącznik nr 1c: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne dla ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Nidzica, dotyczący części III zamówienia.
Załącznik nr 1d: Wykaz mienia deklarowanego do ubezpieczenia, dotyczący części I i II zamówienia.
Załącznik nr 4: Warunki obligatoryjne – definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych, dotyczący części I, II i III zamówienia.
Załącznik nr 5: Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne, dotyczący części I, II i III zamówienia.
Załącznik nr 7: Przebieg ubezpieczeń (wypłacone odszkodowania, ustanowione rezerwy), dotyczący części I, II i III zamówienia.
 
3. Postępowanie przygotowane jest przy udziale brokera ubezpieczeniowego, Inter Broker Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Żeglarskiej 31, który jako pośrednik ubezpieczeniowy działa w imieniu i na rzecz zamawiającego.
 
Wielkość zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej < od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
 
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych,  w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usługi, stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tych samych rodzajów ubezpieczeń, które są objęte zakresem niniejszego zamówienia.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000 – 8
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: zakończenie: 31.12.2018 r.
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
 
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie żąda od wykonawców wniesienia wadium.
 
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie załączonego przez Wykonawcę do oferty oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.
Ponadto warunek zostanie uznany za  spełniony jeżeli wykonawca przedstawi dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej, w szczególności zezwolenie wydane przez ministra właściwego ds. instytucji finansowych - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 1996 r. nr 11, poz. 62 z późn. zm.) lub organ nadzoru - zgodnie z art. 92 lub 107 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 950 z późn. zm.), na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej lub zaświadczenie wydane przez organ nadzoru, że Wykonawca prowadzi działalność ubezpieczeniową (tylko w przypadku, jeżeli wykonawca nie działa
na podstawie zezwolenia - na podstawie art. 95 i 97 ustawy z dnia 28 lipca 1990 roku
o działalności ubezpieczeniowej).
 
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie załączonego przez Wykonawcę do oferty oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie załączonego przez Wykonawcę do oferty oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie załączonego przez Wykonawcę do oferty oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie załączonego przez Wykonawcę do oferty oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ
 
Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów lub złożenia wyjaśnień dotyczących tych dokumentów.
 
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczeń o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje.
 
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 3a do specyfikacji,
 • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
 • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zosby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;.
 
III.4.4.) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: kryteria w załączniku
 
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna nie.
 
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania następujących zmian postanowień zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
 1. zmiany warunków stanowiących podstawę udzielanej ochrony ubezpieczeniowej w przypadku zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego, w zakresie, w jakim zmiany te dotyczyć będą postanowień umów ubezpieczenia;
 2. zmian stawki podatku od towarów i usług, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, czy zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę;
 3. zmiany podmiotowego zakresu zamówienia w przypadku utworzenia nowej jednostki (podmiotu) albo rozwiązania jednostki (podmiotu) objętej zamówieniem; warunkiem dokonania zmiany jest złożenie pisemnego wniosku przez Zamawiającego i obliczenie kosztów zmiany (dopłata składki z uwzględnieniem postanowień klauzuli automatycznego pokrycia lub zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia), zgodnie z zasadami określonymi w §11, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy;
 4. zmiany formy prawnej jednostek (podmiotów) objętych zamówieniem, w przypadku ich przekształcenia w spółkę prawa handlowego lub inny podmiot; nowopowstały podmiot lub upoważniony przez niego Zamawiający winien wyrazić pisemnie wolę kontynuacji umów ubezpieczenia w ciągu 30 dni, a Wykonawca wyrazi zgodę na przeniesienie praw z umów na nowy podmiot, pod warunkiem, że nowy podmiot będzie posiadał analogiczny lub zbliżony profil działalności, jak przed zmianą i nie ulegną zmianie zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe; w przypadku braku pisemnego potwierdzenia woli kontynuacji ubezpieczeń uważa się, że umowa wygasła z dniem zmiany formy prawnej, a Wykonawca dokona zwrotu składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia zgodnie z kodeksem cywilnym i zasadami określonymi w §11 umowy;
 5. zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku:
  1. zmian opisanych w pkt 1.1, 1.3 i 1.4, jeżeli będą one związane ze wzrostem albo spadkiem sumy ubezpieczenia przedmiotu ubezpieczenia,
  2. wzrostu albo spadku ilości lub wartości przedmiotu ubezpieczenia ubezpieczonego systemem sum stałych (odpowiednio proporcjonalne zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy z uwzględnieniem postanowień klauzuli automatycznego pokrycia lub zwrot przez Wykonawcę składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia, zgodnie z zasadami określonymi w §11 umowy) oraz ilości ubezpieczonych osób,
  3. wyczerpania sumy ubezpieczenia w objętym zakresem zamówienia ubezpieczeniu systemem pierwszego ryzyka, wyczerpania sumy gwarancyjnej w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej (zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzgodnienia uzupełnienia sumy ubezpieczenia w ubezpieczeniu systemem pierwszego ryzyka lub sumy gwarancyjnej w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej i jego kosztu).
  4. wzrostu albo spadku ilości ubezpieczonych członków OSP lub jednostek OSP (odpowiednio proporcjonalne zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy lub zwrot przez Wykonawcę składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia, zgodnie z zasadami określonymi w §11  umowy – dotyczy części III zamówienia).
 1. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 1, jest złożenie uzasadnionego wniosku przez stronę inicjującą zmianę i jego akceptacja przez drugą stronę, lub sporządzenie przez strony stosownego protokołu.
 2. Zmiany postanowień umowy, o których mowa w ust. 1 mogą nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w formie polisy lub innego dokumentu ubezpieczeniowego albo pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
 3. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 1, muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art. 140 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowiącego, że umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.nidzica.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Nidzicy, Plac Wolności 1 (pokój nr 3) lub po złożeniu wniosku: pisemnie lub faxem  lub drogą elektroniczną na e-mail: um@nidzica.pl
 
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
03  grudnia 2015r. godzina 0945,
miejsce: oferty należy składać w Biurze Obsługi Interesanta (pokój nr 1) Urzędu Miejskiego w Nidzicy, Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie nie dotyczy finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03 grudnia 2015 r. o godz. 1000  w sali konferencyjnej nr 41 (II piętro) Urzędu Miejskiego w Nidzicy. Zamawiający wydaje SIWZ nieodpłatnie.
Termin wykonania zamówienia: od dnia 01.01.2016 do dnia 31.12.2018 r.
 
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
 
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Nidzica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury.
 
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres zamówienia obejmuje:
ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.
 
Szczegółowy zakres i sposób wykonania zamówienia określają:
 
Załącznik nr 1: Postanowienia obligatoryjne dotyczące realizacji wszystkich części zamówienia oraz dane do oceny ryzyka
Załącznik nr 1a: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne dla ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Nidzica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury, dotyczący części I zamówienia
Załącznik nr 1d: Wykaz mienia deklarowanego do ubezpieczenia, dotyczący części I i II zamówienia
Załącznik nr 4: Warunki obligatoryjne – definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych, dotyczący części I, II i III zamówienia
Załącznik nr 5: Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne, dotyczący części I, II i III zamówienia
Załącznik nr 7: Przebieg ubezpieczeń (wypłacone odszkodowania, ustanowione rezerwy), dotyczący części I, II i III zamówienia
Projekt umowy stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ.
 
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8
3) Czas trwania lub termin wykonania: zakończenie:31.12.2018r.
4) Kryteria oceny ofert: cena oferty - 85%; klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne - 15%.
 
CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Gminy Nidzica.
 
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres zamówienia obejmuje:
obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, ubezpieczenie pojazdów od uszkodzenia i utraty auto casco, ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów, rozszerzone, odpłatne ubezpieczenie assistance, bezskładkowe ubezpieczenie assistance (jeśli wykonawca takie posiada), bezskładkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów na terenie państw należących do Systemu Zielonej Karty, a niebędących członkami Unii Europejskiej – tzw. Zielona Karta.
 
Szczegółowy zakres i sposób wykonania robót określają:
Załącznik nr 1: Postanowienia obligatoryjne dotyczące realizacji wszystkich części zamówienia oraz dane do oceny ryzyka
Załącznik nr 1b: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne dla ubezpieczenia pojazdów mechanicznych Gminy Nidzica, dotyczący części II zamówienia
Załącznik nr 1d: Wykaz mienia deklarowanego do ubezpieczenia, dotyczący części I i II zamówienia
Załącznik nr 4: Warunki obligatoryjne – definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych, dotyczący części I, II i III zamówienia
Załącznik nr 5: Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne, dotyczący części I, II i III zamówienia
Załącznik nr 7: Przebieg ubezpieczeń (wypłacone odszkodowania, ustanowione rezerwy), dotyczący części I, II i III zamówienia
Projekt umowy stanowiący załącznik nr 6a do SIWZ.
 
 
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8;
3) Czas trwania lub termin wykonania: zakończenie: 31.12.2018 r.
4) Kryteria oceny ofert: cena oferty - 90%; klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne - 10%.
 
CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA:. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Nidzica.
 
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres zamówienia obejmuje ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP).
 
Szczegółowy zakres i sposób wykonania zamówienia określają:
 
Załącznik nr 1: Postanowienia obligatoryjne dotyczące realizacji wszystkich części zamówienia oraz dane do oceny ryzyka
Załącznik nr 1c: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne dla ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Nidzica, dotyczący części III zamówienia
Załącznik nr 4: Warunki obligatoryjne – definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych, dotyczący części I, II i III zamówienia
Załącznik nr 5: Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne, dotyczący części I, II i III zamówienia
Załącznik nr 7: Przebieg ubezpieczeń (wypłacone odszkodowania, ustanowione rezerwy), dotyczący części I, II i III zamówienia
Projekt umowy stanowiący załącznik nr 6b do SIWZ.
 
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8
3) Czas trwania lub termin wykonania: zakończenie 31.12.2018r.
4) Kryteria oceny ofert: cena oferty - 90%; klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne - 10%.
 
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 25.11.2015r.
 
 pod poz. 173097-2015
 
 
 
BURMISTRZ NIDZICY
Jacek Kosmala

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anna Romanik
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-11-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jacek Kosmala
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-11-25 14:28:21
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Joanna Skibińska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-11-25 14:48:11
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Joanna Skibińska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-12-10 12:28:28
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1191 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony